1085/2010

Annettu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, valtion maksuperustelain 8 § laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 § laissa 495/2005:

1 §
Muiden viranomaisten kanssa samanlaatuiset suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä ensimmäistä oleskelulupaa;

2) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä uutta määräaikaista oleskelulupaa (jatkolupa);

3) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä pysyvää oleskelulupaa;

4) paikallispoliisilta Maahanmuuttoviraston ratkaistavaksi siirrettyä oleskeluoikeuden rekisteröintiä tai oleskelukorttia;

5) oleskeluluvan siirtämistä toiseen matkustusasiakirjaan;

6) muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa; sekä

7) viisumia.

2 §
Julkisoikeudelliset suoritteet, joista peritään omakustannusarvoa alempi maksu

Valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii sosiaalisista ja humanitaarisista taikka kansainvälisistä sopimuksista johtuvista syistä liitteenä olevan maksutaulukon mukaisen omakustannusarvoa alemman kiinteän käsittelymaksun, ovat suoritteet, jotka koskevat:

1) hakemusta Suomen kansalaisuuden saamiseksi tai siitä vapautumiseksi;

2) kansalaisuusilmoitusta;

3) vastausta kansalaisuusaseman määrittämistä koskevaan tiedusteluun;

4) muuta kuin 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettua ensimmäistä oleskelulupaa;

5) kadotetun tilalle annettavaa uutta muukalaispassia, pakolaisen matkustusasiakirjaa tai oleskelulupakorttia;

6) hakemusta oleskeluluvan peruuttamatta jättämisestä;

7) hakemusta maahantulokiellon peruuttamiseksi; sekä

8) pyynnöstä annettavaa todistusta.

3 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Maksua ei peritä:

1) määräaikaisesta oleskeluluvasta ulkomaalaiselta, joka otetaan Suomeen pakolaiskiintiössä;

2) kansainvälistä suojelua koskevasta hakemuksesta;

3) kansainvälistä suojelua saaneen ulkomaalaisen ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitetulta perheenjäseneltä, jolle haetaan oleskelulupaa perhesiteen perusteella ennen kuin perheenkokoajalle on myönnetty pysyvä oleskelulupa;

4) ulkomaalaiselta, jolle myönnetään oleskelulupa sillä perusteella, että hän on ihmiskaupan uhri.

Maksua ei peritä edellä 2 §:n 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista kansalaisuutta koskevista hakemuksista tai ilmoituksista lapsesta, joka on mukana huoltajansa hakemuksessa tai ilmoituksessa. Maksua kansalaisuusilmoituksesta ei peritä myöskään hakijalta, joka osoittaa osallistuneensa palvelukseen kutsuttuna, määrättynä tai vapaaehtoisena Suomen armeijassa vuosina 1939―1945 käytyihin Suomen sotiin, eikä hakijalta, joka osoittaa olleensa sotalapsena Ruotsissa, Tanskassa tai Norjassa toisen maailmansodan johdosta.

Maksua viisumista tai oleskeluluvasta ei peritä, jos valtioiden kahdenkeskisissä tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa on niin sovittu.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joista Maahanmuuttovirasto perii liiketaloudellisin perustein määrättävät maksut, ovat:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana viraston ulkopuolisessa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee viraston maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisu- ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet viraston julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet ja palvelut;

7) viraston hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen lähettäminen ja postitus, jos nämä eivät sisälly aineistosta perittävään hintaan.

5 §
Julkisuuslakiin perustuvat maksulliset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Maahanmuuttovirasto ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

6 §
Maksun periminen ja palauttaminen

Maksu hakemuksen käsittelystä peritään hakemusta jätettäessä etukäteen. Maksun perimisestä tehdään merkintä ulkomaalaisrekisteriin. Rekisteriin tehdään merkintä myös, jos maksua ei peritä.

Maksua ei palauteta, jos hakemus peruutetaan sen jälkeen, kun sen käsittelyä koskevat toimenpiteet on aloitettu.

Maksu palautetaan, jos hakemus on jätetty aiheetta viranomaisista johtuvista syistä.

Maksu palautetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011 ja on voimassa vuoden 2011 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2010

Maahanmuutto- ja eurooppaministeri
Astrid Thors

Lainsäädäntöneuvos
Jutta Gras

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.