Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

1048/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010

Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista

Ulkoasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) nojalla:

1 luku

Paikalliskorotus

1 §
Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet

Paikalliskorotuksen perusarvot, virkanimikkeiden rinnastukset ja asemapaikkojen kalleuskertoimet ovat tämän asetuksen liitteinä 1―3.

2 §
Puoliso- ja lapsikorotus

Paikalliskorotuksen puolisokorotus on 24 prosenttia ja lapsikorotus 7 prosenttia diplomaattisen edustuston päällikön (vaativuustaso 1―3) paikalliskorotuksesta.

Puolisokorotusta alennetaan sillä määrällä, jolla puolison palkkatulot sekä niihin rinnastettavat muut ansiotulot ylittävät 18 000 euroa kalenterivuodessa. Jos puoliso muuttaa asemapaikalle tai sieltä pois kesken kalenterivuoden, tulot lasketaan ja tulorajaa sovelletaan suhteellisesti vastaavalta osalta.

3 §
Edustuston päällikön sijaisen paikalliskorotus

Edustuston päällikön sijaiseksi tai väliaikaiseksi edustuston johtavaksi virkamieheksi määrätylle maksettavan paikalliskorotuksen lisäys on 25 prosenttia asemapaikalla maksettavasta edustuston päällikön tai johtavan virkamiehen paikalliskorotuksesta.

4 §
Paikallis-, puoliso- ja lapsikorotuksen maksaminen

Paikalliskorotus maksetaan kultakin kalenterikuukaudelta sen 15 päivänä. Jos paikalliskorotus maksetaan vajaalta kalenterikuukaudelta, lasketaan kalenteripäivän paikalliskorotus jakamalla kuukauden paikalliskorotus kyseisen kuukauden kalenteripäivien lukumäärällä.

Jos puolisolla on tuloja, puolisokorotuksen maksaminen voidaan keskeyttää ja maksaa tuloista saadun selvityksen perusteella jälkikäteen.

Jos puoliso muuttaa pois asemapaikalta tai puolisot muuttavat asumaan erilleen, lopetetaan puolisokorotuksen maksaminen muuttoa seuraavan kuukauden alusta.

2 luku

Varustautumiskorvaus

5 §
Varustautumiskorvaus

Varustautumiskorvaus maksetaan täysimääräisenä, jos toimikauden pituus on vähintään 18 kuukautta ja

1) virkamies määrätään ulkomaanedustukseen ensimmäisen kerran, tai

2) virkamies määrätään ensimmäisen kerran diplomaattisen edustuston tai pääkonsulaatin päällikön tehtävään, taikka

3) edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä on kulunut vähintään kymmenen vuotta.

Virkamiehen virkanimikkeen tai tehtävän vaatimusten mukaan määräytyvät varustautumiskorvauksen määrät ja edellisestä korvaukseen oikeuttaneesta siirtopäivästä kuluneen ajan perusteella määräytyvät prosenttiosuudet täydestä korvauksesta ovat tämän asetuksen liitteenä 4.

Edellä 1 ja 2 momentin mukaisesti määräytyvästä korvauksesta vähennetään 50 prosenttia, jos virkamiehen toimikauden pituus on vähemmän kuin 18 kuukautta. Jos varustautumiskorvaus on maksettu tämän momentin mukaisesti alennettuna, se otetaan huomioon myöhempien korvausten määräytymisessä vain vastaavalta osalta.

Edellä 1―3 momentissa säädettyä korvausta korotetaan 20 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana, ja 10 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta. Korotus maksetaan, jos perheenjäsen muuttaa virkamiehen asemapaikalle kuuden kuukauden kuluessa virkamiehen toimikauden alkamisesta ja asuu samassa taloudessa virkamiehen kanssa vähintään yksitoista kuukautta.

Jos virkamies määrätään samalla asemapaikalla edustuston päällikön tehtävään kesken ulkomaanedustuksen toimikauden, hänelle maksetaan aiemmin maksetun varustautumiskorvauksen ja uuden tehtävän mukaisen korvauksen erotus.

6 §
Varustautumiskorvauksen maksaminen

Varustautumiskorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen ulkomaanedustuksen toimikauden alkamista. Puolison tai lapsen osuus varustautumiskorvauksista maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle.

3 luku

Muuttokorvaus

7 §
Muuttokorvaus

Muuttokorvauksen perusteena olevat laskennallisten muuttokuutioiden määrät kalustamattomaan asuntoon muutettaessa ovat tämän asetuksen liitteenä 5. Mukana seuraava puoliso korottaa muuttokuutioiden määrää 7 kuutiometrillä ja jokainen mukana seuraava lapsi 5 kuutiometrillä.

Jos asemapaikalla oleva asunto on kalustettu, virkamiehen laskennallisten muuttokuutioiden määrä on 5 kuutiometriä, Euroopan ulkopuolella sijaitsevissa asemapaikoissa kuitenkin 10 kuutiometriä. Tässä momentissa tarkoitetuissa tapauksissa yksi mukana seuraava perheenjäsen korottaa muuttokuutioiden määrää 5 kuutiometrillä ja muut 3 kuutiometrillä.

Jos perheenjäsen muuttaa erikseen, muuttokorvauksena maksetaan perheenjäseneen kohdistuva osuus korvauksen kokonaismäärästä.

Muuttokuutioiden ja muuttoreitin mukaiset muuttokorvausmäärät ovat tämän asetuksen liitteenä 6.

Jos muuttokorvaus ei riittäisi kattamaan todellisia muutosta aiheutuvia kustannuksia, ulkoasiainministeriö voi erityisistä syistä myöntää edellä tässä pykälässä määriteltyä suuremman muuttokorvauksen.

8 §
Muuttokorvauksen maksaminen

Muuttokorvaus maksetaan aikaisintaan neljä kuukautta ennen siirtopäivää. Puolison tai lapsen osuus muuttokorvauksesta maksetaan kuitenkin aikaisintaan neljä kuukautta ennen puolison tai lapsen muuttamista asemapaikalle tai asemapaikalta.

4 luku

Asuntokorvaus

9 §
Asumiskustannukset

Asuntokorvauksen perusteena oleviin asumiskustannuksiin luetaan asunnon vuokra, lämmitys-, vesi-, kaasu- ja sähkömaksut, autopaikan maksu sekä muut virkamiehen asumiseen välittömästi liittyvät välttämättömät asumiskustannukset.

Lisäksi asuntokorvauksena voidaan maksaa väliaikaisesta hotelli- tai muusta asumisesta aiheutuvat välttämättömät asumiskustannukset silloin, kun asuntokorvaukseen oikeuttava asunto ei ole virkamiehen käytettävissä.

Asuntokorvauksena maksetaan myös asunnon vaihdosta johtuvat muuttokustannukset.

10 §
Asumisjärjestelyt

Edustusto hallinnoi asuntoasioita asemapaikalla. Asuntokorvaus suoritetaan osoittamalla virkamiehen käyttöön valtion vuokraama tai omistama asunto. Erityisestä syystä asuntokorvausta voidaan maksaa virkamiehen nimissä vuokratusta asunnosta.

Mukana seuraavien perheenjäsenten määrässä tapahtuva muutos voi olla perusteena asunnon vaihdolle edellyttäen, että toimikautta on todennäköisesti jäljellä vähintään kaksi vuotta, jollei erityisestä syystä toisin päätetä.

Edellä 1 momentissa säädetystä poiketen ulkoasiainministeriö voi virkamiehen esityksestä hyväksyä maksettavaksi asuntokorvausta virkamiehen tai puolison omistamasta taikka virkamiehen käytössä muutoin olevasta asunnosta. Asuntokorvauksen määrä on tällöin 50 prosenttia 12 §:n mukaisesti määräytyvän asuntokorvauksen määrästä.

11 §
Asunnon kalustus

Jos virkamiehen toimikausi edustustossa kestää vähintään 18 kuukautta, virkamiehelle osoitetaan kalustamaton asunto. Alle 18 kuukauden toimikaudella virkamiehelle osoitetaan kalustettu asunto. Ulkoasiainministeriö voi kuitenkin päättää poikkeuksista edellä säädettyyn pääsääntöön, jos siihen on asuntojen saatavuudesta johtuvia tai muita erityisiä syitä.

12 §
Asuntokorvauksen suuruus

Virkanimikkeen tai tehtävän sekä perhekoon mukaan määräytyvät asuntokorvauksena maksettavien vuokrien enimmäismäärät (vuokrakatto) asemapaikoittain ovat tämän asetuksen liitteenä 9. Mahdollinen autopaikan maksu sisältyy vuokrakattoon.

Ulkoasiainministeriö voi päättää virkamiesten käyttöön osoitettavien valtion omistamien asuntojen laskennallisen vuokran, jonka mukaan asuntoon sovelletaan vuokrakattoa koskevia säännöksiä.

Ulkoasiainministeriön päätöksellä vuokrakatto voidaan yksittäisessä tapauksessa ylittää, jos huomattavasti tavanomaisesta poikkeava edustustyö sitä edellyttää tai siihen on muita erityisiä syitä.

13 §
Edustuston päällikön virka-asunto

Ulkoasiainministeriö päättää virka-asunnon osoittamisesta edustuston päällikön käyttöön. Edustuston päällikön virka-asuntoa koskevissa asioissa ei sovelleta 7 §:n 2 momenttia, 10 §:n 2 ja 3 momenttia, 11 ja 12 §:ä.

5 luku

Koulutuskorvaus

14 §
Koulutuskorvaus

Koulutuskorvauksena maksetaan koulun kirjoittautumis-, lukukausi-, oppilasvakuutus- ja koulukuljetusmaksut sekä muut välttämättömät kustannukset.

Lisäksi maksetaan kouluruokailun kulut, jos ne eivät sisälly lukukausimaksuun, kuitenkin enintään 1000 euroa lukuvuodelta. Jos lapsi ei osallistu kouluruokailuun, maksetaan ruokailukustannusten tukena 500 euroa lukuvuodelta. Jos korvauksella katetaan vain osa lukuvuotta, sen suuruus on vastaava osa koko lukuvuoden korvauksesta.

Perusopetuksessa tarvittavan oppimateriaalin hankintaa varten virkamiehelle maksetaan kutakin lasta kohden 350 euroa lukuvuodessa, jos oppimateriaalikustannukset eivät sisälly lukukausimaksuun.

Lukio- tai ammatillisesta perusopetuksesta aiheutuvat kustannukset maksetaan, jos lapsi ei ole suorittanut suomalaisen koulujärjestelmän mukaista lukion tai ammatillisen oppilaitoksen oppimäärää. Virkamiehen omavastuuosuus on kuitenkin 350 euroa lukuvuodessa, jos oppikirjat sisältyvät oppilaitoksen lukukausimaksuun.

Suomessa koulua käyvän ja ministeriön hyväksymässä asuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan 85 prosenttia asuntolapalvelusta maksettavasta määrästä, kuitenkin enintään 2 270 euroa kuukaudessa koulun lukuvuoden ajan.

Suomessa sijaitsevan oppilaitoksen yhteydessä olevassa oppilasasuntolassa asuvan lapsen koulutuskorvauksena maksetaan asuntolan täysihoitomaksu, kuitenkin koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

Kolmannessa maassa koulua käyvän lapsen koulutuskorvauksena maksetaan sisäoppilaitosmaksut mukaan lukien koulun lukuvuoden ajalta enintään 480 euroa kuukaudessa.

6 luku

Päivähoitokorvaus

15 §
Päivähoitokorvaus

Päivähoitokorvauksena maksetaan päivähoitopaikan perimät hoitomaksut ja vastaavat välttämättömät maksut korvauksen enimmäismäärään asti siltä osin kuin ne ylittävät omavastuuosuuden.

Kolme vuotta täyttäneen lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 2 500 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 7 500 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien.

Alle kolmevuotiaan lapsen päivähoitokorvauksen omavastuuosuus on 1 250 euroa vuodessa ja omavastuuosuuden ylittävä enimmäismäärä 3 750 euroa vuodessa hoidon aloittamisesta lukien. Korvausta ei kuitenkaan makseta alle kolmevuotiaan lapsen päivähoidosta, jos virkamiehellä tai puolisolla on oikeus saada kyseisen lapsen osalta lasten kotihoidon tukea.

Lapsen muuttaessa pois asemapaikalta tai siirtyessä koulutuskorvauksen piiriin, omavastuuosuus ja korvauksen enimmäismäärä kyseiseltä jaksolta lasketaan suhteellisesti vastaavalta osalta vuosittaisesta määrästä.

7 luku

Matkakorvaukset

16 §
Muuttomatkakorvaus

Euroopan alueella muuttomatkasta voidaan maksaa korvaus oman kulkuneuvon käyttämisen perusteella, vaikka se ei olisikaan edullisin matkan tekotapa. Lapsen muuttomatkan osalta päiväraha on 50 prosenttia virkamiehelle maksettavasta määrästä. Muilta osin virkamiehen ja perheenjäsenten muuttomatkakorvaus maksetaan valtion matkustussäännön mukaisesti.

Kotiapulaisen muuttomatkasta maksetaan matkustamiskustannukset ja enintään 20 kilogrammaa painavan muuttotavaran kuljetuskustannukset saattamattomana matkatavarana.

17 §
Kotilomamatkakorvaus

Kotilomamatkakorvaus maksetaan yhdestä edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien sekä lisäksi yhdestä matkasta, jos toimikauden pituus ylittää vuoden ajanjaksot vähintään yhdeksällä kuukaudella. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

Korkean turvallisuusriskin asemapaikoista korvaus maksetaan kolmesta edestakaisesta matkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden, mutta muutoin, kuten edellä 1 momentissa säädetään.

Korvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

Ulkoasiainministeriö voi päättää asemapaikoittain korvauksen enimmäismäärät asemapaikan ja Helsingin välisten arvioitujen matkustamiskustannusten perusteella.

18 §
Tapaamismatkakorvaus

Tapaamismatkakorvaus maksetaan enintään kahdesta edestakaisesta tapaamismatkasta kutakin täyttä vuoden ajanjaksoa kohden toimikauden alkamisesta lukien. Peräkkäiset toimikaudet eri edustustoissa lasketaan yhteen.

Jos puolisot on virkamiehinä määrätty eri asemapaikoille, heillä on oikeus yhteensä enintään kahteen edestakaiseen matkaan vuodessa.

Tapaamismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

19 §
Hautajaismatkakorvaus

Hautajaismatkakorvauksena maksetaan matkustamiskustannukset edestakaisesta matkasta Helsinkiin soveltuvin osin valtion matkustussäännön mukaisesti, ei kuitenkaan paikallisia matkustamiskustannuksia. Yli 20 tuntia kestävällä lentomatkalla on lisäksi oikeus majoituskustannusten korvaukseen yhdestä yöpymisestä matkan aikana.

Matkasta muualle kuin Helsinkiin korvaus maksetaan vastaavasti, kuitenkin enintään sen suuruisena, mitä matkasta Helsinkiin olisi maksettu.

8 luku

Muut korvaukset

20 §
Edustuskorvaus

Virkatehtävänä järjestetystä edustustilaisuudesta maksettavat edustuskorvausten yksikköhinnat ovat tämän asetuksen liitteessä 7.

21 §
Olosuhdekorvaus

Olosuhdekorvausta maksetaan niissä asemapaikoissa, joille on tämän asetuksen liitteessä 8 vahvistettu olosuhdeluokitus ja korvausmäärät. Korvausta korotetaan 50 prosentilla, jos puoliso seuraa mukana ja 25 prosentilla jokaisesta mukana seuraavasta lapsesta.

Olosuhdekorvauksen maksamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä tässä asetuksessa säädetään paikalliskorotuksen maksamisesta.

9 luku

Erinäiset säännökset

22 §
Korvaukset samaan asemapaikkaan määrätyille puolisoille

Kun ulkoasiainhallinnon virkamiehinä tai virkamiehenä ja lähetettynä työsopimussuhteisena työntekijänä työskentelevät puolisot on määrätty samaan asemapaikkaan, maksetaan paikalliskorotus ja olosuhdekorvaus 10 prosentilla alennettuna.

23 §
Korkean turvallisuusriskin asemapaikat

Korkean turvallisuusriskin asemapaikkoja ovat Islamabad ja Kabul. Näihin asemapaikkoihin määrätyllä virkamiehellä ei ole oikeutta mukana seuraavaa lasta koskeviin korvauksiin eikä korvaukseen lapsen tapaamismatkasta asemapaikalle. Tätä rajoitusta sovelletaan edellyttäen, että virkamiehen toimikausi ei ole alkanut ennen asemapaikan määrittelyä tässä pykälässä.

24 §
Korvausten maksuvaluutta

Ulkoasiainministeriö päättää, missä valuutassa korvaukset maksetaan.

25 §
Korvausmäärien tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetut korvausten määrät ja päätöksen liitteenä olevat taulukot tarkistetaan tarvittaessa muuttuneita olosuhteita vastaaviksi.

26 §
Ratkaisuvalta

Edustusto päättää:

1) asuntokorvauksen myöntämisestä niissä tapauksissa, joissa asuntokorvauksen suuruus on määritelty tämän asetuksen liitteessä 9;

2) muuttomatkakorvauksen myöntämisestä edustustosta muutettaessa;

3) kotilomamatka-, tapaamismatka- ja hautajaismatkakorvauksen myöntämisestä; sekä

4) edustuskorvauksen myöntämisestä.

Muissa tapauksissa korvausten myöntämisestä päättää ulkomaanedustuksen korvauksista annetun lain (596/2006) 3 §:n mukaisesti ulkoasiainministeriö.

27 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Edustusto päättää asuntokorvauksen myöntämisestä tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti kunnes tämän asetuksen 12 §:n mukainen liite 9 tulee voimaan.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2010

Ulkoasiainministeri
Alexander Stubb

Hallintojohtaja
Ari Rouhe

Liitteet 1-8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.