1043/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Valtioneuvoston asetus tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavista vaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 7 §:n 2 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 7 §:n 2 momentti laissa 1009/2010:

1 §
Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuus osoitetaan liitteen 1 mukaisella sisäisen suunnittelun valvontamenettelyllä tai liitteen 2 mukaisella vaatimustenmukaisuuden arvioinnin hallintajärjestelmällä taikka muulla niihin verrattavalla menettelyllä.

2 §
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

1) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan nimi ja osoite;

2) tuotteen mallin kuvaus, joka on riittävän yksiselitteinen tunnistamista varten;

3) viittaus energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2009/125/EY;

4) viittaus käytettyihin yhdenmukaistettuihin standardeihin;

5) viittaus muihin käytettyihin standardeihin ja eritelmiin;

6) viittaus muihin säädöksiin, joiden mukaisesti energiaan liittyvään tuotteeseen on kiinnitetty CE-merkintä;

7) valmistajan tai sen valtuutetun edustajan puolesta vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen allekirjoittavan henkilön yhteystiedot ja allekirjoitus.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä joulukuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annettu valtioneuvoston asetus (1/2009).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL N:o L 285, 31.10.2009, s. 10

Helsingissä 2 päivänä joulukuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Outi Helander

Liite 1

SISÄISEN SUUNNITTELUN VALVONTA

1 Valmistaja tai tämän valtuuttama edustaja, joka noudattaa 2 kohdan vaatimuksia, varmistaa ja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa energiaan liittyvää tuotetta ja valmistajan on säilytettävä vakuutus.

2 Valmistajan on koottava yhteen tekninen asiakirja-aineisto, jonka avulla voidaan arvioida, onko energiaan liittyvä tuote sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen.

Teknisten asiakirjojen tulee sisältää:

a) yleinen kuvaus energiaan liittyvästä tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta;

b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;

c) energiaan liittyvän tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä;

d) energiaan liittyvän tuotteen ympäristövaikutuksiin liittyvät tuotesuunnittelun osat;

e) luettelo yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain. Jos yhdenmukaistettuja standardeja ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten täyttämiseksi;

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista; sekä

g) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin.

3 Valmistajan on huolehdittava, että tuote valmistetaan 2 kohdan tarkoittamien suunnittelueritelmien ja täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti.

Liite 2

VAATIMUSTENMUKAISUUDEN ARVIOINNIN HALLINTAJÄRJESTELMÄ

1 Valmistaja varmistaa ja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote täyttää sitä koskevassa täytäntöönpanotoimenpiteessä tuotteelle asetetut vaatimukset. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voi koskea yhtä tai useampaa tuotetta. Valmistajan on säilytettävä vakuutus.

2 Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin voidaan käyttää tässä liitteessä kuvattua menettelyä edellyttäen, että valmistaja noudattaa tämän liitteen kohdassa 3 esitettyjä ympäristöhallintajärjestelmään kuuluvia osia.

3 Hallintajärjestelmän ympäristöasioita koskevat osat

3.1. Tuotteen ympäristötehokkuus

Valmistajan on kyettävä osoittamaan, että energiaan liittyvä tuote on sitä koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukainen. Valmistajan on kyettävä esittämään myös puitteet, joilla voidaan asettaa ja tarkistaa tuotteen ympäristötehokkuuteen liittyvät tavoitteet ja mittarit tuotteen yleisen ympäristötehokkuuden parantamiseksi.

Jos täytäntöönpanotoimenpiteessä edellytetään, valmistajan on dokumentoitava kaikki käyttöön ottamansa ratkaisut energiaan liittyvän tuotteen yleisen ympäristötehokkuuden parantamiseksi ja ekologisen profiilin laatimiseksi sekä suunnittelussa että valmistuksessa.

Näissä asiakirjoissa tulee olla riittävästi kuvattu:

a) luettelo asiakirjoista, jotka laaditaan energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ja jotka on pidettävä saatavilla;

b) tuotteen ympäristötehokkuuteen liittyvät tavoitteet ja mittarit sekä tiedot organisaatiorakenteesta, vastuista, johdon valtuuksista ja resurssien hallinnasta toiminnan toteutuksessa ja ylläpidossa;

c) tiedot valmistuksen jälkeen suoritettavista tarkastuksista ja testeistä, joilla varmistetaan tuotteen suorituskyky ympäristötehokkuutta koskevien mittareiden avulla;

d) menettelyt, joilla varmistetaan asiakirja-aineiston seuranta ja pitäminen ajan tasalla; sekä

e) menettely ympäristöasioiden hallintajärjestelmän osien täytäntöönpanon ja tehokkuuden varmistamiseksi.

3.2 Suunnittelu

Valmistajan on laadittava ja pidettävä ajan tasalla:

a) menettelyt tuotteen ekologisen profiilin laatimiseksi;

b) tuotteen ympäristötehokkuutta kuvaavat tavoitteet ja mittarit, joissa kuvataan teknologiset vaihtoehdot ottaen huomioon tekniset ja taloudelliset vaihtoehdot; sekä

c) ohjelman näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

3.3 Täytäntöönpano ja asiakirja-aineisto

Hallintajärjestelmää koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

a) tiedot vastuista ja toimivallasta, jotta varmistetaan tuotteen asianmukainen ympäristötehokkuus ja raportointi järjestelmän valvomiseksi ja parantamiseksi;

b) tiedot tuotteen suunnittelun valvonnasta sekä suunnittelun yhteydessä käytetyistä varmistustekniikoista, prosesseista ja systemaattisista toimenpiteistä; sekä

c) tiedot hallintajärjestelmän ympäristöasioiden keskeisistä seikoista ja menettelyt kaikkien vaadittavien asiakirjojen ylläpitämiseksi.

Energiaan liittyviä tuotteita koskevien asiakirjojen tulee sisältää:

a) yleinen kuvaus energiaan liittyvästä tuotteesta ja sen käyttötarkoituksesta;

b) valmistajan tekemän ympäristöarvioinnin tulokset tai viittaukset ympäristöarviointia koskevaan kirjallisuuteen tai tutkimuksiin, joita valmistaja käyttää arvioidessaan, dokumentoidessaan ja määrittäessään tuotteen suunnitteluratkaisuja;

c) tuotteen ekologinen profiili, jos se vaaditaan täytäntöönpanotoimenpiteessä;

d) tulokset ekologisessa suunnittelussa vaadituista mittauksista ja niiden vaatimustenmukaisuudesta verrattuna täytäntöönpanotoimenpiteessä esitettyihin kriteereihin;

e) eritelmät yhdenmukaistetuista standardeista, joita on käytetty kokonaisuudessaan tai osittain, taikka, jos niitä ei ole käytetty tai jos ne eivät kata kokonaan sovellettavan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimuksia, kuvaus valituista ratkaisuista vaatimustenmukaisuuden täyttämiseksi; sekä

f) kopio tuotteen ekologisen suunnittelun tiedoista.

3.4 Tarkistukset ja korjaavat toimenpiteet

Valmistajan on:

a) tarpeellisilla toimenpiteillä varmistettava, että energiaan liittyvä tuote valmistetaan sen suunnittelua koskevan eritelmän mukaisesti ja tuotetta koskevan täytäntöönpanotoimenpiteen vaatimusten mukaisesti;

b) laadittava ja pidettävä yllä menettelyt vaatimustenmukaisuuspoikkeamien havaitsemiseksi ja korjaamiseksi sekä menettelyt ohjeistuksen muuttamiseksi korjaavien toimenpiteiden seurauksena; sekä

c) tehtävä vähintään joka kolmas vuosi hallintajärjestelmän ympäristösuojelullisten osien täydellinen sisäinen auditointi.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.