1012/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työ- ja elinkeinoministeriön esittelystä, säädetään Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) 3 §:n 3 momentin, 6 §:n 3 momentin ja 10 §:n sekä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on valtion virkamieslain 8 §:n 2 momentti laissa 281/2000:

1 §
Tehtävät

Teknologian tutkimuskeskus VTT:stä annetun lain (953/2010) 3 §:ssä säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi tutkimuskeskus:

1) tekee teknillistä ja teknistaloudellista tutkimus- ja kehitystyötä omarahoitteisesti, yhteisrahoitteisesti ja toimeksiannosta;

2) edistää toimialansa tutkimusta osallistumalla kansainväliseen yhteistyöhön ja palvelemalla sekä koti- että ulkomaisia asiakkaita;

3) edistää teknologian siirtoa ja kaupallista hyödyntämistä;

4) huolehtii valtion varallisuuden sijoittamisesta teknologian kaupallistamista varten perustettuihin yhtiöihin;

5) tuottaa vaatimustenmukaisuuden arviointipalveluun liittyvää testausta, tarkastusta, kalibrointia, varmentamista ja asiantuntijakonsultointia;

6) tuottaa tietopalveluja;

7) huolehtii muista tehtävistä, jotka säädetään tai määrätään sen tehtäväksi.

2 §
Johtokunnan päätösvalta

Johtokunta päättää:

1) tutkimuskeskuksen strategiasta, talousarvioehdotuksesta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen hyväksymisestä;

2) asiakastyötä, strategista tutkimusta ja teknologian kaupallistamista tukevien neuvottelukuntien asettamisesta ja niiden tehtävistä;

3) talousarviomäärärahan tai muun omaisuuden sijoittamisesta tutkimuskeskuksen hallinnoimaan osakeyhtiöön tai valtion osakkuusyhtiöön;

4) sijoituspolitiikkaa ja muita asioita koskevista ohjeista tutkimuskeskuksen hallinnoimalle valtionyhtiölle, joka sijoittaa talousarviomäärärahaa teknologian kaupallistamista varten perustettaviin yrityksiin;

5) johtavista tieteellistä pätevyyttä edellyttävistä tehtävistä, joiden haltijoilla on oikeus käyttää professorin arvonimeä;

6) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteista;

7) muista tutkimuskeskuksen kannalta laajakantoisista ja periaatteellisesti merkittävistä asioista, jotka pääjohtaja tai johtokunnan puheenjohtaja haluaa johtokunnan käsiteltäväksi.

Lisäksi johtokunta ottaa tehtäviinsä pääjohtajan välittömässä alaisuudessa toimivat johtamisvastuussa olevat henkilöt. Johtokunta nimittää valtion yhtiöomistuksista ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007) tarkoitettujen, tutkimuskeskuksen hallinnoimien osakeyhtiöiden valtion osakekantaa edustavat hallituksen jäsenet.

3 §
Johtokunnan jäsenten palkkiot

Työ- ja elinkeinoministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

4 §
Henkilöstö

Tutkimuskeskuksessa on virkasuhteisen pääjohtajan lisäksi työsopimussuhteista henkilöstöä. Tutkimuskeskuksessa voi olla tutkimusprofessoreita. Pääjohtajalla ja tutkimusprofessorilla sekä erityistä tieteellistä pätevyyttä edellyttävissä johtavissa tehtävissä olevilla on professorin arvonimi.

5 §
Työjärjestys

Työjärjestyksessä määrätään tutkimuskeskuksen sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä.

6 §
Pääjohtajan kelpoisuusvaatimukset

Pääjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, hyvää perehtyneisyyttä viraston toimialaan sekä käytännössä osoitettua johtamistaitoa ja johtamiskokemusta.

7 §
Sijaisten määrääminen

Tutkimuskeskuksen pääjohtajan sijaisen määrää johtokunta.

Muun henkilöstön sijaisista määrätään työjärjestyksessä.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2010

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Ylitarkastaja
Päivi Marttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.