1009/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain (1005/2008) 43 §:n 1 momentin 2―3 kohta,

muutetaan 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 1 momentti, 3 §, 2 luvun otsikko, 4―6 §, 3 luvun otsikko, 7 §, 8 §:n 1 momentti, 9―13 §, 14 §:n 1 momentti, 4 luvun otsikko, 15―20 §, 21 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti, 25―27 ja 30 §, 32 §:n 2 momentti, 34 ja 37 § sekä 41 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 18 a § seuraavasti:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista.


2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan energiaan liittyviin tuotteisiin, joista Euroopan unioni antaa tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia.


3 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) CE-merkinnällä merkintää, josta säädetään tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 765/2008, jäljempänä akkreditointi- ja markkinavalvonta-asetus;

2) ekologisella suunnittelulla ympäristönäkökohtien huomioon ottamista tuotesuunnittelussa energiaan liittyvän tuotteen ympäristötehokkuuden parantamiseksi sen koko elinkaaren aikana;

3) ekologisen suunnittelun vaatimuksella vaatimusta, joka liittyy energiaan liittyvään tuotteeseen tai energiaan liittyvän tuotteen suunnitteluun ja jonka tarkoituksena on parantaa tuotteen ympäristötehokkuutta sekä vaatimusta tietojen antamisesta energiaan liittyvän tuotteen ympäristönäkökohdista;

4) erityisellä ekologisen suunnittelun vaatimuksella määrällistä ja mitattavissa olevaa ekologisen suunnittelun vaatimusta, joka liittyy tiettyyn energiaan liittyvän tuotteen ympäristönäkökohtaan, kuten energiankulutukseen tuotetta käytettäessä mitattuna tiettyä suoritustehon yksikköä kohti;

5) yleisellä ekologisen suunnittelun vaatimuksella ekologisen suunnittelun vaatimusta, joka perustuu energiaan liittyvän tuotteen ekologiseen profiiliin kokonaisuudessaan eikä tietyille ympäristönäkökohdille asetettuihin raja-arvoihin;

6) ekologisella profiililla kuvausta energiaan liittyvän tuotteen panoksista ja tuotoksista kuten materiaaleista, päästöistä ja jätteistä, jotka liittyvät energiaan liittyvään tuotteeseen sen koko elinkaaren aikana ja joilla on merkitystä tuotteen ympäristövaikutusten kannalta ja jotka ilmaistaan mitattavissa olevina fysikaalisina suureina;

7) elinkaarella energiaan liittyvän tuotteen peräkkäisiä ja toisiinsa liittyviä vaiheita raaka-aineiden käytöstä loppukäsittelyyn;

8) elinkeinonharjoittajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, tarjoaa, myy tai muutoin elinkeinotoimintansa yhteydessä luovuttaa energiaan liittyviä tuotteita;

9) energiaan liittyvällä tuotteella sellaista tuotetta, jolla on käyttönsä aikana vaikutusta energiankulutukseen ja joka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, mukaan luettuina energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäviksi tarkoitetut osat, jotka saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuus voidaan arvioida itsenäisesti;

10) komponenteilla ja osakokoonpanolla energiaan liittyvään tuotteeseen liitettäväksi tarkoitettuja osia, joita ei saateta markkinoille tai oteta käyttöön erillisinä osina loppukäyttäjiä varten ja joiden ympäristötehokkuutta ei voida arvioida itsenäisesti;

11) käyttöönotolla sitä, että loppukäyttäjä ottaa energiaan liittyvän tuotteen ensimmäistä kertaa käyttöön Euroopan unionissa;

12) maahantuojalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka saattaa kolmannesta maasta peräisin olevan tuotteen Euroopan unionin markkinoille osana liiketoimintaansa;

13) markkinoille saattamisella energiaan liittyvän tuotteen asettamista ensimmäistä kertaa jakeluun tai käyttöön Euroopan unionissa korvausta vastaan tai maksutta ja käytetystä myyntitavasta riippumatta;

14) tarkastuslaitoksella päteväksi todettua sekä ympäristöministeriön tai työ- ja elinkeinoministeriön hyväksymää laitosta, joka suorittaa tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä tarkastuslaitokselle kuuluvia tehtäviä;

15) tuotesuunnittelulla niiden prosessien joukkoa, joilla muunnetaan energiaan liittyvältä tuotteelta vaaditut oikeudelliset, tekniset, turvallisuus-, toiminta- tai markkinointivaatimukset tai muut vaatimukset energiaan liittyvän tuotteen teknisiksi eritelmiksi;

16) valtuutetulla edustajalla Euroopan unionin jäsenvaltioon tai Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, jolla on valmistajan antama kirjallinen toimeksianto toimia valmistajan puolesta valmistajan tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten mukaisten velvollisuuksien osalta;

17) valmistajalla luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tämän lain soveltamisalaan kuuluvia energiaan liittyviä tuotteita ja vastaa siitä, että ne ovat tämän lain vaatimusten mukaiset, kun tarkoituksena on tuotteen saattaminen markkinoille tai sen käyttöönotto valmistajan omalla nimellä tai tavaramerkillä tai valmistajan omaa käyttöä varten; jos edellä määriteltyä valmistajaa tai 12 kohdassa tarkoitettua maahantuojaa ei ole, valmistajaksi katsotaan luonnollinen tai oikeushenkilö, joka saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön tämän lain soveltamisalaan kuuluvia energiaan liittyviä tuotteita;

18) yhdenmukaistetulla standardilla standardia, jonka viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä yhdenmukaistettujen standardien luettelossa ja jossa on täsmennetty asianomaista tuotetta koskevia Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvia vaatimuksia;

19) ympäristönäkökohdalla energiaan liittyvän tuotteen elementtiä tai toimintoa, joka voi olla vuorovaikutteinen ympäristön kanssa sen elinkaaren aikana;

20) ympäristötehokkuudella valmistajan saavuttamia tuloksia tuotteen ympäristönäkökohtien hallinnassa, sellaisina kuin ne ilmenevät tuotteen teknisistä asiakirjoista;

21) ympäristövaikutuksella ympäristömuutoksia, jotka aiheutuvat kokonaan tai osittain energiaan liittyvästä tuotteesta sen elinkaaren aikana.

2 luku

Energiaan liittyvän tuotteen ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset

4 §
Valmistajan, valtuutetun edustajan, elinkeinonharjoittajan ja maahantuojan velvollisuudet

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan velvollisuus on varmistaa, että markkinoille saatettava tai käyttöön otettava energiaan liittyvä tuote on tämän lain vaatimusten mukainen.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan velvollisuutena on varmistaa, että markkinoille saatettava tai käyttöön otettava energiaan liittyvä tuote on tämän lain vaatimusten mukainen.

5 §
Energiaan liittyvän tuotteen ekologinen suunnittelu

Energiaan liittyvä tuote on suunniteltava niin, että tuotteella on mahdollisimman korkea ympäristönsuojelullinen taso koko sen elinkaaren ajan.

6 §
Tuoteryhmäkohtaiset ekologisen suunnittelun vaatimukset

Energiaan liittyvän tuotteen ekologiseen suunnitteluun sovelletaan, mitä Euroopan komission taikka Euroopan parlamentin ja neuvoston tuoteryhmäkohtaisessa asetuksessa säädetään.

Muiden kuin 1 momentissa tarkoitettujen energiaan liittyvien tuotteiden ekologisessa suunnittelussa on pyrittävä vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia ja parantamaan energiatehokkuutta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa 2 momentissa tarkoitetusta ekologisesta suunnittelusta tarkempia tuoteryhmäkohtaisia säännöksiä:

1) ympäristönäkökohtien yksilöimisestä ja arvioimisesta sekä parannusten arvioimisesta;

2) tuotteen käsittelyyn, käyttöön ja kierrätykseen vaikuttavien tietojen antamisesta;

3) tuotteen elinkaariarvioinnista sekä arvioinnin käyttämisestä vaihtoehtoisten suunnitteluratkaisujen ja tuotteen ympäristötehokkuuden vertaamiseksi viitearvoihin;

4) yksityiskohtaisista, teknisistä ekologisen suunnittelun vaatimuksista, joilla voidaan parantaa tuotteen jotain tiettyä ympäristönäkökohtaa.

3 luku

Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuus

7 §
Energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointi

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on ennen energiaan liittyvän tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöön ottamista huolehdittava siitä, että energiaan liittyvälle tuotteelle suoritetaan vaatimustenmukaisuuden arviointi sen varmistamiseksi, että tuote täyttää kaikki tämän lain vaatimukset.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden osoittamisesta.

8 §
Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siitä on annettava vaatimustenmukaisuusvakuutus. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja vakuuttaa, että energiaan liittyvä tuote on tämän lain mukainen.


9 §
CE-merkintä

Ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön, siihen on kiinnitettävä CE-merkintä. CE-merkinnän kiinnittämisestä vastaa valmistaja tai tämän Euroopan unioniin sijoittunut valtuutettu edustaja.

Energiaan liittyvää tuotetta, joka on varustettava CE-merkinnällä, ei saa saattaa markkinoille ilman CE-merkintää.

10 §
Vaatimustenmukaisuusolettama

Energiaan liittyvän tuotteen oletetaan olevan vaatimusten mukainen, jos siihen on kiinnitetty CE-merkintä siten kuin tämän lain 9 §:ssä säädetään ja:

1) siihen on sovellettu yhdenmukaistettuja standardeja;

2) sille on myönnetty EU-ympäristömerkki EU-ympäristömerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 nojalla ja ympäristömerkki täyttää ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset; tai

3) sille on myönnetty muu ympäristömerkki, joka on hyväksytty energiaan liittyvien tuotteiden ekologiselle suunnittelulle asetettavien vaatimusten puitteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/125/EY tarkoitetussa komiteamenettelyssä.

11 §
Poikkeus vaatimuksista

Energiaan liittyvä tuote voidaan asettaa näytteille tai sitä voidaan esitellä messuilla, näyttelyissä tai niiden kaltaisissa tilaisuuksissa, vaikka energiaan liittyvä tuote ei ole tämän lain vaatimusten mukainen, jos energiaan liittyvässä tuotteessa näkyvällä tavalla selvästi ilmoitetaan, että sitä ei saa saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ennen kuin se on saatettu tämän lain vaatimusten mukaiseksi.

12 §
Komponentteja ja osakokoonpanoja koskeva tiedonantovelvollisuus

Valmistaja tai tämän valtuutettu edustaja, joka saattaa komponentin tai osakokoonpanon markkinoille tai ottaa sen käyttöön, on velvollinen antamaan energiaan liittyvän tuotteen valmistajalle tarvittavat tiedot komponentin tai osakokoonpanon materiaalin koostumuksesta ja energian, materiaalin tai muiden resurssien kulutuksesta, jos tällä on merkitystä ekologisen suunnittelun kannalta. Tiedonantovelvollisuudesta voidaan antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.

13 §
Tietojen säilyttäminen ja niiden esittäminen

Valmistajan tai tämän valtuutetun edustajan on pidettävä energiaan liittyvän tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät asiakirjat ja annetut vaatimustenmukaisuusvakuutukset saatavilla tarkastusta varten kymmenen vuoden ajan viimeisen energiaan liittyvän tuotteen valmistamisesta. Asiakirjojen on oltava valvontaviranomaisen saatavilla kymmenen päivän kuluessa valvontaviranomaisen esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Jos valmistaja ei ole sijoittautunut Euroopan unioniin eikä sillä ole valtuutettua edustajaa, maahantuojan ja elinkeinonharjoittajan velvollisuutena on hankkia ja säilyttää tuotteen vaatimustenmukaisuudesta annettava vakuutus ja tekniset asiakirjat.

14 §
Kuluttajalle annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittajan on varmistettava, että kuluttajan saatavilla on tiedot energiaan liittyvän tuotteen kestävästä käytöstä sekä tarvittaessa myös energiaan liittyvän tuotteen ekologisesta profiilista ja ekologisen suunnittelun eduista.


4 luku

Energiaan liittyvän tuotteen energiamerkintää koskevat vaatimukset

15 §
Energiaan liittyvän tuotteen energiamerkintä

Energiaan liittyvään tuotteeseen on liitettävä energiamerkintä siten kuin siitä jäljempänä säädetään.

Energiamerkinnällä tarkoitetaan energiaan liittyvään tuotteeseen kiinnitettävää energiamerkkiä ja tuotetietoihin sisällytettävää tuoteselostetta, jotka sisältävät tietoja energiaan liittyvän tuotteen käytönaikaisesta energiankulutuksesta ja tarvittaessa muiden voimavarojen, kuten veden tai kemikaalien, käytönaikaisesta kulutuksesta sekä energiaan liittyvän tuotteen suorituskyvystä.

Energiaan liittyvän tuotteen energiamerkintävaatimukset eivät koske sisäänrakennettuja tai valmiiksi asennettuja tuotteita, ellei siitä 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tuoteryhmäkohtaisissa vaatimuksissa erikseen säädetä.

16 §
Markkinoille saattaminen ja merkinnän luvaton käyttö

Energiaan liittyvän tuotteen valmistaja, tämän valtuutettu edustaja, maahantuoja ja elinkeinonharjoittaja vastaavat siitä, että energiamerkintää edellyttävä energiaan liittyvä tuote täyttää tässä laissa ja sen nojalla annetuissa säännöksissä energiamerkinnälle asetetut vaatimukset ennen kuin energiaan liittyvä tuote saatetaan markkinoille.

Tässä laissa tarkoitettua energiaan liittyvän tuotteen energiamerkintää ei saa käyttää muulla kuin tässä laissa säädetyllä tavalla. Tästä vastaavat tuotteen valmistaja, tämän valtuutettu edustaja, maahantuoja ja elinkeinonharjoittaja.

17 §
Energiamerkin, tuoteselosteen ja teknisen tietoaineiston laatiminen

Energiaan liittyvän tuotteen valmistajan, tämän valtuutetun edustajan, maahantuojan ja elinkeinonharjoittajan on:

1) huolehdittava vaatimusten mukaisen energiamerkin laatimisesta ja toimittamisesta elinkeinonharjoittajalle, joka myy tai muuten tarjoaa energiaan liittyviä tuotteita kuluttajalle;

2) laadittava tuoteseloste, jonka tiedot on sisällytettävä tuote-esitteeseen; jos tuote-esitettä ei laadita, tuoteselosteen tiedot on sisällytettävä energiaan liittyvää tuotetta kuluttajalle myyvälle elinkeinonharjoittajalle tuotteen mukana toimitettaviin asiakirjoihin;

3) laadittava sellainen energiaan liittyvää tuotetta koskeva tekninen tietoaineisto, jolla valvontaviranomainen voi arvioida, pitävätkö energiamerkkiin ja tuoteselosteeseen sisältyvät tiedot paikkansa;

4) säilytettävä tekninen tietoaineisto viiden vuoden ajan viimeisen energiaan liittyvän tuotteen valmistamisesta; ja

5) pyynnöstä esitettävä tekniset tiedot sähköisessä muodossa valvontaviranomaiselle tai Euroopan komissiolle kymmenen työpäivän kuluessa valvontaviranomaisen tai komission esittämän pyynnön vastaanottamisesta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiaan liittyviä rakennustuotteita koskevista 1 momentissa säädetyistä vaatimuksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä muita kuin rakennustuotteita koskevista 1 momentissa säädetyistä vaatimuksista.

18 §
Energiamerkin kiinnittäminen energiaan liittyvään tuotteeseen

Elinkeinonharjoittajan, joka myy tai muuten tarjoaa energiaan liittyvää tuotetta kuluttajalle, on kiinnitettävä vähittäismyyntipaikassa myytävään tai muuten kuluttajalle tarjottavaan näytteille asetettuun energiaan liittyvään tuotteeseen energiamerkki näkyvästi ja luettavasti.

Muiden merkintöjen, merkkien, tunnusten tai tekstien esittäminen energiaan liittyvän tuotteen yhteydessä on kiellettyä, jos se todennäköisesti johtaa loppukäyttäjää harhaan tai aiheuttaa sekaannusta energian tai mahdollisten muiden olennaisten voimavarojen käytönaikaisen kulutuksen suhteen.

18 a §
Tiedonantovaatimukset markkinoinnissa

Energiaan liittyvien tuotteiden yksittäisten mallien kaikessa mainonnassa on energia- tai hintatietojen yhteydessä mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka.

Energiaan liittyvän tuotteen teknisessä käsikirjassa, esitteessä ja muussa tuotteen teknisiä ominaisuuksia kuvaavassa teknisessä myynninedistämisaineistossa on mainittava tuotteen energiatehokkuusluokka tai annettava tarvittavat tiedot sen energiankulutuksesta. Mitä edellä säädetään, koskee myös sähköisessä muodossa olevaa aineistoa.

19 §
Etämyynnin yhteydessä kuluttajalle annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittajan on kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvussa tarkoitetussa etämyynnissä hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle energiamerkkiin ja tuoteselosteeseen sisällytettävät tiedot.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiaan liittyviä rakennustuotteita koskevista etämyynnin yhteydessä annettavista tiedoista.

Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä muita kuin energiaan liittyviä rakennustuotteita koskevista etämyynnin yhteydessä annettavista tiedoista.

20 §
Energiamerkinnässä käytettävä kieli

Energiamerkki, tuoteseloste ja lisätiedot on annettava suomen ja ruotsin kielellä. Jos energiaan liittyvää tuotetta myydään vain yksikielisessä kunnassa, riittää että tiedot annetaan enemmistön kielellä.

21 §
Tarkastuslaitoksen hyväksyminen

Ympäristöministeriö hyväksyy hakemuksesta 2 §:ssä tarkoitettujen energiaan liittyvien rakennustuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvat tarkastuslaitokset sekä huolehtii niiden ilmoittamisesta Euroopan komissiolle sekä Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille. Työ- ja elinkeinoministeriö hyväksyy hakemuksesta muiden kuin ympäristöministeriön toimialaan kuuluvien energiaan liittyvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin osallistuvat tarkastuslaitokset sekä huolehtii niiden ilmoittamisesta tässä momentissa tarkoitetulla tavalla.


23 §
Tarkastuslaitoksen tehtävät

Tarkastuslaitoksen tehtävänä on suorittaa 2 §:ssä tarkoitettujen energiaan liittyvien tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvät tehtävät, joilla varmistetaan, että energiaan liittyvät tuotteet täyttävät niille tässä laissa ja tämän lain nojalla säädetyt vaatimukset.


25 §
Tarkastuslaitoksen valvonta ja hyväksymisen peruuttaminen

Ympäristöministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valvovat hyväksymiään tarkastuslaitoksia. Tarkastuslaitoksen on annettava vuosittain toiminnastaan kertomus tarkastuslaitosta valvovalle ministeriölle.

Jos tarkastuslaitos ei täytä 22 §:ssä säädettyjä edellytyksiä tai ei noudata 21 §:ssä tarkoitetussa päätöksessä asetettuja ehtoja taikka toimii muutoin olennaisesti säännösten tai määräysten vastaisesti, tarkastuslaitosta valvovan ministeriön on asetettava riittävä määräaika asian korjaamiseksi. Tarkastuslaitosta valvovan ministeriön on peruutettava antamansa hyväksyminen, jos tarkastuslaitos ei ole korjannut epäkohtaa annetussa määräajassa.

Ympäristöministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön on ilmoitettava Euroopan komissiolle, Euroopan unionin jäsenvaltioille ja Euroopan talousalueeseen kuuluville valtioille hyväksymänsä tarkastuslaitokset sekä hyväksymisen peruutukset.

26 §
Valvonnan ylin johto ja ohjaus

Tämän lain säännösten noudattamista koskevan valvonnan ylin johto ja ohjaus kuuluu työ- ja elinkeinoministeriölle. Energiaan liittyvien rakennustuotteiden osalta ylin johto ja ohjaus kuuluu kuitenkin ympäristöministeriölle.

27 §
Valvontaviranomainen

Turvatekniikan keskus valvoo, että energiaan liittyvät tuotteet ovat tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaisia.

30 §
Oikeus hankkia energiaan liittyvä tuote tutkittavaksi ja testattavaksi

Turvatekniikan keskuksella on oikeus hankkia energiaan liittyvä tuote tutkittavakseen ja testattavakseen, jos se on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen valvonnan kannalta tarpeellista. Turvatekniikan keskus voi käyttää tutkimuksessa, testauksessa ja vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa apunaan ulkopuolisia asiantuntijoita.

Turvatekniikan keskuksen on korvattava 1 momentissa tarkoitettu tutkittavaksi ja testattavaksi otettava energiaan liittyvä tuote käyvän hinnan mukaan, jos valmistaja, valtuutettu edustaja, maahantuoja tai elinkeinonharjoittaja sitä vaatii ja jollei tuote ole tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten vastainen.

Jos energiaan liittyvä tuote ei täytä tässä laissa tai sen nojalla säädettyjä vaatimuksia, Turvatekniikan keskus voi velvoittaa valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan korvaamaan hankinnasta, tutkimuksesta ja testauksesta aiheutuneet välittömät ja tarpeelliset kustannukset käyvän hinnan mukaan.

32 §
Turvatekniikan keskuksen tiedonsaantioikeus ja salassa pidettävien tietojen luovuttaminen

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä Turvatekniikan keskus saa luovuttaa tässä laissa tarkoitettuja tehtäviä hoitaessaan saatuja salassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tietoja:

1) syyttäjälle, poliisille ja tulliviranomaiselle rikoksen ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi;

2) ympäristönsuojelu- ja kuluttajansuojaviranomaiselle, jos luovutettava asiakirja sisältää tälle viranomaiselle tarpeellisia tietoja sille kuuluvien tehtävien suorittamiseksi;

3) toimivaltaiselle ulkomaan viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle Euroopan unionin säädökseen tai Suomea sitovaan kansainväliseen sopimukseen perustuvan velvoitteen toteuttamiseksi.

34 §
Vaatimusten vastaista energiaan liittyvää tuotetta koskevat toimenpiteet

Jos Turvatekniikan keskuksella on aihetta epäillä tai jos se toteaa, että energiaan liittyvä tuote tai sitä koskevat asiakirjat ja tiedot eivät ole tässä laissa säädettyjen vaatimusten mukaisia, Turvatekniikan keskus voi:

1) tilapäisesti tai pysyvästi rajoittaa energiaan liittyvän tuotteen markkinoille saattamista tai käyttöönottoa;

2) tilapäisesti tai pysyvästi kieltää energiaan liittyvän tuotteen käyttöönoton ja tuotteen pitämisen kaupan sekä myynnin tai muun luovuttamisen;

3) vaatia määräämällään tavalla energiaan liittyvän tuotteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan korjaamaan tuotteen puutteellisuudet niin, että energiaan liittyvä tuote, sitä koskevat asiakirjat ja siitä annettavat tiedot täyttävät tämän lain ja sen nojalla säädetyt vaatimukset;

4) määrätä energiaan liittyvän tuotteen valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan hallussa oleva tuote hävitettäväksi, jos 1―3 kohdassa tarkoitettua kieltoa tai rajoitusta ei voida pitää riittävänä; jos energiaan liittyvän tuotteen hävittämistä ei kuitenkaan katsota tarkoituksenmukaiseksi, Turvatekniikan keskus voi määrätä, miten energiaan liittyvän tuotteen kanssa on muutoin meneteltävä.

Valmistajan, valtuutetun edustajan, maahantuojan tai elinkeinonharjoittajan on annettava Turvatekniikan keskukselle tämän määräämässä ajassa selvitys siitä, millä tavoin 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuun rajoitukseen tai kieltoon liitetty määräys tai 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vaatimus on pantu toimeen.

Jos Turvatekniikan keskuksella on aihetta epäillä, että 17 §:ssä tarkoitetut tiedot energiamerkeissä tai tuoteselosteissa eivät ole tämän lain mukaisia, sen on vaadittava energiaan liittyvän tuotteen valmistajalta, tämän valtuutetulta edustajalta, maahantuojalta tai elinkeinonharjoittajalta selvitys mainittujen tietojen paikkansapitävyydestä.

37 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) saattaa energiaan liittyvän tuotteen markkinoille tai ottaa sen käyttöön 4, 6―9 §:n tai 16 §:n 1 momentin säännösten vastaisesti,

2) rikkoo 12―14 tai 17 §:ssä, 18 §:n 1 momentissa, 18 a, 19, 20 tai 24 §:ssä säädettyä velvollisuutta,

3) rikkoo tietojen luovuttamista koskevaa 28 tai 33 §:ssä säädettyä velvollisuutta taikka

4) rikkoo 16 §:n 2 momentissa, 18 §:n 2 momentissa tai 34 §:ssä tarkoitettua kieltoa tai määräystä,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain rikkomisesta sakkoon.

CE-merkintärikkomuksesta säädetään CE-merkintärikkomuksesta annetussa laissa (187/2010).

Joka rikkoo 34 §:n nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa tai määräystä, voidaan jättää tuomitsematta rangaistukseen samasta teosta.

41 §
Voimaantulo

Energiamerkintää koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen energiaan liittyvään tuotteeseen, jonka tuotanto on päättynyt ja joka on saatettu markkinoille, ennen kuin kyseistä tuoteryhmää koskevaa Euroopan komission energiamerkintäsäädöstä on sovellettava. Energiamerkintää koskevia säännöksiä ei sovelleta myöskään käytettynä myytävään energiaan liittyvään tuotteeseen.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010. Sen 18 §:n 2 momenttia ja 18 a §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 20 päivästä heinäkuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 109/20010
TaVM 25/2010
EV 188/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY (32009L0125); EUVL N:o L 285, 31.10.2009, s. 10
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/30/EU (32010L0030); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s. 1

Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Elinkeinoministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.