996/2010

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maanpuolustusta koskevista poikkeuksista kemikaalilainsäädännön soveltamisessa

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään kemikaalilain (744/1989) 62 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 408/2009:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niistä menettelyistä, joilla Suomen maanpuolustuksen kannalta välttämättömissä tapauksissa voidaan poiketa kemikaalilain (744/1989) ja sen soveltamisalaan kuuluvien REACH-asetuksen ja CLP-asetuksen sekä mainittujen asetusten nojalla annettujen Euroopan unioninsäännösten noudattamisesta.

2 §
Kemikaalin poikkeusperusteinen käsittely

Tässä asetuksessa kemikaalin poikkeusperusteisella käsittelyllä tarkoitetaan sellaista seoksessa, esineessä tai sellaisenaan olevan aineen valmistusta, markkinoille saattamista, käyttöä ja jakelua, jossa kemikaalilain, REACH-asetuksen tai CLP-asetuksen noudattamisesta on tarpeen sallia kemikaalilain 62 a §:ssä, REACH-asetuksen 2 artiklan 3 kohdassa tai CLP-asetuksen 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja poikkeuksia maanpuolustuksen vuoksi.

Kemikaalin käsittely voi olla poikkeusperusteista, jos viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut asiakirjan salassapitoa koskevat edellytykset täyttyvät tai jos kemikaalilain, REACH-asetuksen tai CLP-asetuksen säännösten noudattamisesta poikkeaminen muutoin olisi maanpuolustuksen luonteen, tarkoituksen tai erityistehtävien vuoksi välttämätöntä.

Poikkeusperusteiseen käsittelyyn sovelletaan kemikaalilakia, REACH-asetusta ja CLP-asetusta niin kuin tässä asetuksessa säädetään. Kaikessa poikkeusperusteisessa käsittelyssä on noudatettava riittävää huolellisuutta kemikaalin käyttäjän turvallisuuden ja ympäristönsuojelun varmistamiseksi.

3 §
Viranomaiset

Puolustusministeriölle kuuluu tämän asetuksen mukaisten menettelyiden ylin ohjaus ja valvonta.

Pääesikunta johtaa ja valvoo tämän asetuksen mukaisia menettelyjä puolustushallinnossa ja vastaa poikkeusperusteisesta käsittelystä aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen torjumisesta ja ehkäisemisestä.

Pääesikunnan teknillinen tarkastusosasto tarkastaa tämän asetuksen mukaiset menettelyt puolustushallinnossa.

4 §
Viranomaisten tehtävät

Puolustusministeriö määrää sosiaali- ja terveysministeriötä ja ympäristöministeriötä kuultuaan niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä toiminnan katsotaan olevan kemikaalin poikkeusperusteista käsittelyä.

Pääesikunta päättää yksittäisissä tapauksissa kemikaalin poikkeusperusteisesta käsittelystä. Poikkeusperusteiseen käsittelyyn sovelletaan 6―9 §:ssä tarkoitettuja menettelyjä.

Ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä pääesikunnan on hankittava teknillisen tarkastusosaston lausunto.

5 §
Hakemuksen tekeminen

Poikkeusperusteista käsittelyä koskeva hakemus tehdään pääesikunnalle. Hakemuksen voi tehdä puolustushaaraesikunta tai suoraan pääesikunnan alainen puolustusvoimien hankintayksikkö taikka suoraan pääesikunnan alainen puolustusvoimien varastoinnista vastaava yksikkö. Hakemuksessa on kuvattava toiminta, joka halutaan määriteltävän kemikaalin poikkeusperusteiseksi käsittelyksi ja esitettävä ne syyt, joiden vuoksi toiminta tulisi määritellä poikkeusperusteiseksi.

6 §
REACH-asetuksen mukainen rekisteröinti

Jos kemikaalin käsittely on yksinomaan poikkeusperusteista, REACH-asetuksen rekisteröintivelvoitteen piiriin kuuluvan aineen valmistajan ja EU-maahantuojan ei tarvitse tehdä REACH-asetuksen II osastossa tarkoitettua rekisteröintiä Euroopan kemikaalivirastolle eikä toimittaa kemikaalilain 48 a §:ssä tarkoitettuja tietoja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.

Jos kemikaalin käsittely on vain osaksi poikkeusperusteista, aineen valmistajan ja EU-maahantuojan ei tarvitse rekisteröinnissä ilmoittaa poikkeusperusteista käsittelyä tunnistettuna käyttönä eikä ottaa sitä huomioon kemikaaliturvallisuusarvioinnissa.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun poikkeusperusteiseen käsittelyyn tarkoitetun aineen valmistajan ja EU-maahantuojan tulee toimittaa REACH-asetuksen 10 ja 12 artiklassa tai 17 ja 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa mainituissa artikloissa tarkoitetut tiedot pääesikunnalle.

Pääesikunnan tulee laatia REACH-asetuksen 14 ja 37 artiklassa tarkoitettu kemikaaliturvallisuusraportti poikkeusperusteisen käsittelyn osalta, jos puolustusvoimat ei anna aineen käyttöä koskevia tietoja aineen toimittajalle.

REACH-asetuksen 38 artiklan mukainen ilmoitus tehdään poikkeusperusteisen käytön osalta pääesikunnalle.

7 §
Tiedottaminen toimitusketjussa ja jatkokäyttäjien velvollisuudet

Puolustusvoimien käyttöön toimitettavan aineen tai seoksen valmistajan, maahantuojan tai jatkokäyttäjän laatimassa käyttöturvallisuustiedotteessa ei tarvitse olla altistumis-skenaarioita poikkeusperusteisen käsittelyn osalta. Pääesikunta täydentää puolustusvoimien käyttöön tarkoitettua käyttöturvallisuustiedotetta poikkeusperusteisen käsittelyn osalta vastaamaan REACH-asetuksen vaatimuksia ja toimittaa käyttöturvallisuustiedotteen kyseisen kemikaalin käyttäjän saataville.

8 §
REACH-asetuksen mukainen lupamenettely

Jos puolustusvoimissa käytetään tai puolustusvoimien tilauksesta valmistetaan tai käytetään REACH-asetuksen mukaista luvanvaraista ainetta poikkeusperusteiseen käsittelyyn, REACH-asetuksen 62 artiklan mukaista lupaa haetaan Euroopan kemikaaliviraston sijasta pääesikunnalta. Lupahakemus tehdään 62 artiklan mukaisesti ja pääesikunta myöntää luvan 60 artiklan periaatteiden mukaisesti, lukuun ottamatta 1 kohtaa ja 4 kohdassa tarkoitettuja komiteoiden lausuntoja. Sosioekonomisten seikkojen harkinnassa vaikuttavana tekijänä otetaan huomioon aineen tarve puolustuskäytössä. REACH-asetuksen 64―66 artiklan menettelyä ei noudateta.

9 §
CLP-asetuksen mukainen luokitus ja merkinnät sekä ilmoitus

CLP-asetuksen mukainen luokitusilmoitus tehdään pääesikunnalle Euroopan kemikaaliviraston sijaan, jos aineen käsittely on yksinomaan poikkeusperusteista.

Pääesikunta voi päättää, että puolustusvoimien käyttöön tarkoitettuihin varmuusvarastoihin ennen 1 päivää joulukuuta 2010 toimitettujen aineiden ja ennen 1 päivää kesäkuuta 2015 toimitettujen seosten pakkausmerkintöjen ei tarvitse täyttää kaikkia CLP-asetuksen mukaisia merkintävaatimuksia kun kyseiset kemikaalit otetaan käyttöön. Varmuusvarastoista käyttöön otettavien kemikaalien mukana on kuitenkin tällöin toimitettava asianmukaiset tiedot terveyden ja ympäristön suojelemiseksi.

Ennen 2 momentissa tarkoitetun päätöksen tekemistä on hankittava pääesikunnan teknillisen tarkastusosaston lausunto.

10 §
Tietojen luovuttaminen viranomaisille

Pääesikunta luovuttaa pyynnöstä kemikaalilain 2 luvun mukaisille valvontaviranomaisille näiden kemikaalilain valvonnassa tarvitsemat tiedot tämän asetuksen 4 §:ssä tarkoitetuista kemikaaleista ja niiden poikkeusperusteisesta käytöstä siltä osin kuin kyseiset tiedot eivät ole salassa pidettäviä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marilla Lahtinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.