979/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maatalouden investointituesta ja nuoren viljelijän aloitustuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (299/2008) 5 §:n 5 momentti, 9 §:n 4 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 1 momentti, 23 §:n otsikko ja 2 momentti, 30 ja 33 §, 35 §:n 4 momentti, 37 §:n 1 momentin 3 kohta, 44 ja 44 a § ja 48 §:n 2 momentti sekä liite, sellaisena kuin niistä ovat 5 §:n 5 momentti asetuksessa 121/2009, 9 §:n 4 momentti ja 44 a § asetuksessa 648/2008 ja 37 §:n 1 momentin 3 kohta asetuksessa 736/2009 sekä 44 § osaksi asetuksessa 496/2008, seuraavasti:

5 §
Yrittäjätulon ja kassajäämän laskeminen

Myönnettäessä tukea salaojitukseen, sadonkorjuukoneen hankintaan yhteiskäyttöön, turkistarhaukseen, mehiläistalouteen, ympäristön suojelua tai eläinten hyvinvointia tai tuotantohygieniaa edistävään investointiin, työympäristön parantamiseen, lämpökeskukseen, maatalouskoneiden varastoon taikka rakennetun maatalouskiinteistön hankintaan maatalouden yrittäjätulon sijasta on laskettava maatalouden kassajäämä vähentämällä maatalouden kassatuloista maatalouden kassamenot sekä velkojen korot ja lyhennykset. Maatalouden kassajäämää laskettaessa ei maatalouden kassatuloissa oteta huomioon avustuksena myönnettävää aloitus- tai investointitukea eikä kassamenoissa investointimenoja. Kassamenoihin ei lueta hakijan omasta työstä aiheutuneita palkkamenoja.


9 §
Yrittäjätulo ja kassajäämä eräissä tapauksissa

Mitä yrittäjätulon osuudesta hakijan tuloista 6 §:n 2―4 momentissa säädetään, sovelletaan myös 1 ja 2 momentissa tarkoitettuun yrittäjätulon vähimmäismäärään.

11 §
Kannattavuuskertoimen laskeminen

Kannattavuuskerroin lasketaan jakamalla maatalouden yrittäjätulo palkkavaatimuksen ja oman pääoman korkovaatimuksen summalla. Palkkavaatimus lasketaan kertomalla yrittäjäperheen suorittama maataloustyötuntimäärä tuntipalkkavaatimuksella, joka on 14,00 euroa työtuntia kohden.


13 §
Maatilan tuotanto-olosuhteet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on varmistuttava tukea myöntäessään siitä, että maatilalla noudatetaan asianomaista tuotannonalaa koskevia ympäristöä, hygieniaa ja eläinten hyvinvointia koskevaan Euroopan unionin ja kansalliseen lainsäädäntöön perustuvia pakollisia vaatimuksia.


23 §
Yksityinen rahoitus ja omat tuotantopanokset

Oman puutavaran ja maa-aineksen käyttö sekä oma työ voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi kustannukseksi vain, jos tuki myönnetään luonnolliselle henkilölle.


30 §
Lainaehtojen muuttaminen

Luottolaitos ja lainansaaja eivät saa sopia korkotukilainan ehtojen muuttamisesta ilman elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupaa, jos on todennäköistä, että muutoksen johdosta valtion korkotukimenot lisääntyvät jäljellä olevana laina-aikana. Edellä sanotun estämättä korkotukilainan ehtoja saa muuttaa sen jälkeen, kun lainaan liittyvä korkotuki on maksettu kokonaan, jos lainan vakuudeksi ei kohdistu valtiontakausta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lupa lainaehtojen muuttamiseen on hankittava ennen kuin sen lyhennyserän tai koron suoritusvelvollisuus on tuen ehtojen mukaan syntynyt jota muutoshakemus koskee tai, jos kysymys on takauksen kohteena olevasta lainasta, ennen kuin lykkäyksen kohteena oleva lyhennys on erääntynyt.

33 §
Valtiontakauksen vastavakuus

Valtiontakaukselle on annettava vastavakuus, joka voi olla kiinteistö- tai yrityskiinnitys. Yhteisömuotoisessa yrityksessä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi edellyttää myös henkilötakausta yhteisön osakkailta ja jäseniltä.

35 §
Hyväksyttävien kustannusten rajoitukset

Jos yksikkökustannuksista ei ole säädetty tai tarjouksia ei ole pyydetty, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on muulla tavoin varmistuttava kustannusten hyväksyttävyydestä.

37 §
Tuen ulkopuolelle jäävät kustannukset

Tukea ei myönnetä kustannuksiin, jotka johtuvat:


3) koneiden ja laitteiden hankinnasta, jollei hankinta liity rakentamisinvestointiin tai ole 26 a §:ssä tarkoitetun voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen mukainen tukikelpoinen kone- tai laiteinvestointi;


44 §
Investointiavustuksen ja lainan maksamisen sekä lainan nostoluvan hakuaika

Avustuksen ensimmäisen erän maksamista on haettava kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Jos tukipäätöksen voimassaoloaikaa on rakennetukilain 19 §:n 2 momentin nojalla pidennetty, ensimmäisen erän maksamista on haettava päätöksessä mainittuna aikana.

Avustuksen viimeisen erän maksamista on haettava viimeistään kahden kuukauden kuluttua toimenpiteen toteuttamiselle asetetun määräajan päättymisestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että tuki maksetaan määräajan jälkeen tehdystä hakemuksesta, jos tuen hakija esittää painavia syitä hakemuksen viivästymiseen, hakemus ei ole viivästynyt olennaisesti, maksamisen hakeminen viivästyneenä ei ole vaikuttanut toimenpiteen toteutukseen eikä maksaminen vaikuta hakijoiden tasapuoliseen kohteluun. Maksettavaksi haetun avustuksen ensimmäisen ja viimeisen erän on oltava vähintään 20 prosenttia avustuksena myönnetyn tuen määrästä.

Lainan saa maksaa lainan saajalle, jos lainoitettu kauppahinta on maksettu ennen lainan nostamista. Jos lainoitetusta kauppahinnasta on maksettu vain osa, lainan saa maksaa lainan saajalle siltä osin kuin lainoitetusta kauppahinnasta maksettu osa ylittää lainoitetun kauppahinnan ja lainan erotusta vastaavan määrän.

Jos hankkeeseen on myönnetty yksinomaan korkotukilainaa tai avustuksen lisäksi korkotukilainaa, on lainan nostolupaa haettava vastaavassa määräajassa, johon sovelletaan, mitä 1 ja 2 momentissa säädetään avustuksen maksamisesta. Jos korkotukea on myönnetty tilanpidon aloittamiseen rakennetukilain 8 §:n 3 momentissa tarkoitetun sitoumuksen perusteella, on lainan nostolupaa haettava 2 kuukauden kuluessa sitoumuksen täyttämiseen säädetyn määräajan päättymisestä.

44 a §
Investoinnin lisäavustuksen maksaminen

Investoinnin lisäavustus maksetaan kerralla vuoden kuluttua avustuksen viimeisen erän maksamista ensiksi seuraavana helmi- tai syyskuun viimeisenä päivänä. Lisäavustuksen maksamisen edellytyksenä on, että tuen saaja viimeistään kuukautta ennen lisäavustuksen maksupäivää toimittaa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle hyväksyttävän selvityksen 25 §:n 3 momentissa tarkoitettujen edellytysten täyttymisestä.

48 §
Elinkeinosuunnitelman seuranta

Tuen saajan on toimitettava elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle selvitys elinkeinosuunnitelmassa esitettyjen investointien ja muiden maatilan kehittämistoimenpiteiden toteutumisesta, jos niillä on vaikutusta tuen myöntämisen edellytyksiin. Jos investoinnit tai kehittämistoimenpiteet eivät ole toteutuneet elinkeinosuunnitelmassa esitetyllä tavalla, hakijan on esitettävä selvitys syistä, jotka tähän ovat vaikuttaneet.


Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen hakemukseen sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä. Asetuksen 9 §:n 4 momenttia ja 11 §:n 1 momenttia sovelletaan kuitenkin 1 päivänä joulukuuta tai sen jälkeen vireille tuleviin nuoren viljelijän aloitustukea koskeviin hakemuksiin.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Mika Saari

Liite

ASETUKSEN 21 c §:ssä TARKOITETUT YKSIKKÖKOOT

Tuotannonalat tuotannonalaryhmittäin Yksikkökokokerroin, jonka avulla samaan tuotannonalaryhmään kuuluvat eläimet voidaan ottaa huomioon yksikkökoon täyttymistä laskettaessa Eläinpaikkojen vähimmäismäärä
Lypsykarjatalous
Lypsylehmä 30
Nautakarjatalous
Emolehmä 1 80
Nautaeläin, alle 12 kk 0,5 160
Nautaeläin, yli 12 kk 0,667 120
Sikatalous
Emakko ja karju 1 160
Lihasika 0,16 1 000
Kanatalous
Muniva kana 12 000
Siipikarjatalous
Broileri 45 000
Kalkkuna 11 000
Tuotannonala Kasvihuoneen vähimmäiskoko neliömetreinä
Kasvihuonetuotanto
Kasvihuone 2 500

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.