970/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) nimike sekä 1, 4, 6, 11 ja 21 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 21 § asetuksessa 80/2010, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

Euroopan unionin ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta, lihasta jalostetuista tuotteista ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävistä yhdistelmätuotteista

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tämän asetuksen tarkoituksena on turvata Euroopan unionin ulkopuolisista maista (kolmannet maat) Suomeen tuotavien, elintarvikkeeksi tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien elintarvikehygieeninen laatu sekä estää eräiden eläintautien leviäminen Suomeen kyseisen maahantuonnin yhteydessä.

Asetuksessa säädetään ehdoista, joilla lihaa, lihasta jalostettuja tuotteita ja lihasta jalostettuja tuotteita sisältäviä yhdistelmätuotteita saadaan tuoda Suomeen kolmansista maista. Asetusta sovelletaan myös sellaisiin toisen jäsenvaltion kautta kolmansista maista Suomeen tuotaviin lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontieriin, joiden ensimmäinen vastaanottaja on Suomessa. Asetuksessa säädetään myös laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomeen varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan tuotavien lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja yhdistelmätuotteiden tuontierien eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista.

Maahantuonnissa on tämän asetuksen säännösten lisäksi noudatettava, mitä Euroopan unionin kolmansien maiden kanssa tekemissä eläimistä saatavia elintarvikkeita koskevissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.2.;

2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.3.;

3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.6.;

4) tarhattujen kanien lihalla luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua tarhattujen kanien lihaa;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnonvaraisen riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä;

6) luonnonvaraisten jäniseläinten lihalla komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua luonnonvaraisten kanien ja jänisten lihaa;

7) muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalla komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa;

8) muilla eläimenosilla muita eläimenosia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.11.;

9) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.13.;

10) mekaanisesti erotellulla lihalla mekaanisesti erotettua lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.14.;

11) raakalihavalmisteella raakalihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.15.;

12) lihalla 1―11 kohdassa tarkoitettua lihaa sekä matelijoiden lihaa;

13) lihavalmisteella lihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.1.;

14) sulatetulla eläinrasvalla sulatettua eläinrasvaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.5.;

15) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.9.;

16) kollageenilla kollageenia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.8.;

17) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.7.;

18) lihasta jalostetuilla tuotteilla 13―17 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen jalostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkojalostuksesta;

19) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

20) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

21) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

22) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

23) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;

24) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

25) komissiolla Euroopan komissiota;

26) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

27) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

28) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

6 §
Punaisen lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Punaiselle lihalle ja punaisesta lihasta valmistetulle jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Punaisen lihan ja jauhelihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä annetun komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Uudesta-Seelannista tuotavan punaisen lihan ja jauhelihan tuontierien mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista annetun komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus, ja Kanadasta tuotavan sianlihan tuontierien mukana on oltava naudan siemennesteen ja tuoreen sianlihan tuontia Kanadasta koskevista yksinkertaistetuista todistuksista ja päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta annetun komission päätöksen 2005/290/EY mukainen terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten sian ja hevosen, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

11 §
Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on lueteltu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty. Uudesta-Seelannista tuotavan tuontierän mukana on komission asetuksesta (EU) N:o 206/2010 poiketen kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä terveystodistus.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten villisian ja kavioeläinten, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punaiselle lihalle sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

3) tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009;

4) raakalihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteet sekä kuumennuskäsitellyt mahat, virtsarakot ja suolet täyttävät komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolatut tai kuivatut suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.


Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2010.

Komission asetus (EU) N:o 206/2010 (32010R0206); EUVL N:o L 146, 11.6.2010, s. 1

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.