949/2010

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskankalastuksen erityisluvista

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 § nojalla:

1 §

Suomessa rekisteröityjen kokonaispituudeltaan vähintään 8 metrin pituisten kalastusalusten turskankalastus Itämerellä on sallittu ainoastaan aluksen rekisteröineen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen myöntämällä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 10 artiklan mukaisella turskankalastuksen erityisluvalla.

2 §

Maa- ja metsätalousministeriö ylläpitää neuvoston asetuksen (EY) 1098/2007 10 artiklan 3 kohdan mukaista luetteloa aluksista, joilla on erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on ennen erityisluvan myöntämistä saatava ministeriön vahvistus, että luetteloon voidaan ottaa alus, jolla on hakemuksen mukainen määrä kilowatteina mitattua kalastuskapasiteettia.

3 §

Edellä 1 §:ssä tulevalle vuodelle tarkoitettua erityislupaa on haettava viimeistään käynnistyneen vuoden 3 päivänä joulukuuta.

Erityislupaa voidaan hakea myös käynnistyneen vuoden aikana, mikäli neuvoston asetuksen (EY) N:o 1098/2007 10 artiklan 2 kohdan kilowateissa ilmaistu enimmäiskapasiteetti ei 2 §:ssä mainitussa luettelossa ylity.

4 §

Mikäli 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä syntyy tilanne, jossa kaikille haetuille aluksille ei voida myöntää erityislupaa, noudatetaan järjestyksessä seuraavia valintaperusteita:

1) turskankalastusvuosien lukumäärä vuodesta 2005 alkaen suuremmasta pienempään;

2) hakemuksessa tarkoitetun aluksen omistajan aiempi kohdennettu turskankalastus ja turskankalastuksen erityislupa omistamillaan muilla aluksilla vuoden 2004 jälkeen;

3) kilowatteina mitattu kalastuskapasiteetin mukainen järjestys pienimmästä suurimpaan.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa turskankalastusvuodeksi lasketaan kalenterivuosi, jona aluksella on ollut turskankalastuksen erityislupa ja jolta on olemassa turskaa koskeva saalisrekisterimerkintä kalastuksesta, jossa pyydyksinä on käytetty kohdennettuun turskankalastukseen neuvoston asetuksen (EY) N:o 2187/2005 3 artiklan mukaisesti sallittuja pyydyksiä. Erityisluvan siirto alukselta toiselle otetaan 1 momentin 1 kohdassa huomioon siten, että sen aluksen turskankalastusvuodet, jolta erityislupa aiemmin on siirtynyt, lasketaan kyseisen erityisluvan vastaanottaneen ja hakumenettelyyn osallistuvan aluksen eduksi.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua valintaperustetta voidaan käyttää ainoastaan sellaisen aluksen erityisluvan myöntämisen perusteena, jonka omistajan kohdennettua turskankalastusta harjoittaneilla muilla aluksilla jo on erityislupa ja joiden kalastuskapasiteetti vähintään vastaa haettua kilowateissa mitattua kalastuskapasiteettia. Uuden luvan myöntäminen edellyttää, että aiempi erityislupa peruutetaan.

5 §

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kuin ne ovat kirjattu saapuneiksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin. Mikäli useampi kuin yksi hakemus on saapunut samana päivänä, sovelletaan 4 §:ssä säädettyjä valintaperusteita.

6 §

Turskankalastuksen erityislupaa ei voida myöntää alukselle, jonka pysyvään poistamiseen kalastuskäytöstä on tehty myönteinen rahoitustukipäätös.

7 §

Tämän asetuksen nojalla myönnetty erityislupa turskan kalastukseen on voimassa kyseisen vuoden 31 päivään joulukuuhun asti.

8 §

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakumenettelyssä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen myönnettäväksi varataan edellä 2 §:ssä mainitusta luettelosta kapasiteettia saman verran kuin kohdennettua turskankalastusta harjoittaneilla ahvenanmaalaisilla aluksilla oli kyseisen vuoden 3 päivänä joulukuuta.

Maa- ja metsätalousministeriö varaa 2 §:ssä tarkoitetusta luettelosta kapasiteettia myös sellaisille Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle saapuneille uusille hakemuksille, joista Ahvenanmaan maakunnan hallitus on käynnistyneen vuoden joulukuun 7 päivään mennessä lähettänyt tiedot maa- ja metsätalousministeriölle ja jotka enimmäiskapasiteetin riittäessä tai 4 § mukaisessa menettelyssä saisivat valtakunnassa erityisluvan.

Mikäli Ahvenanmaan maakunnan hallitus käynnistyneen vuoden aikana aikoo myöntää erityislupia 1 ja 2 momentissa tarkoitettua suuremmalle kapasiteettimäärälle, sen on ennen erityisluvan myöntämistä saatava maa- ja metsätalousministeriön vahvistus, että luetteloon voidaan ottaa alus, jolla on hakemuksen mukainen määrä kilowatteina mitattua kalastuskapasiteettia.

Mikäli Ahvenanmaan maakunnan hallitus ei myönnä erityislupia edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua määrää taikka käynnistyneen vuoden aikana perutaan sen myöntämiä erityislupia, siirtyy näin vapautuva kapasiteettimäärä 3 § 2 momentissa tai 8 § 3 momentissa tarkoitettuun menettelyyn sen mukaan, kenen hakemus on ensin kirjattu saapuneeksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen tai Ahvenanmaan maakunnan hallitukseen.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä marraskuuta 2010.

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Orian Bondestam

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.