947/2010

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus Palosuojelurahaston työjärjestyksestä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään palosuojelurahastolain (306/2003) 18 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Sen lisäksi mitä palosuojelurahastolaissa ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (625/2003) säädetään, noudatetaan tämän asetuksen säännöksiä. Tässä asetuksessa säädetään Palosuojelurahaston hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta sekä rahaston pääsihteerin ja muun henkilöstön tehtävistä.

Palosuojelurahaston sisäisestä valvonnasta ja kirjanpidosta vastaa sisäasiainministeriö palosuojelurahastolain 10 §:n 1 momentin mukaisesti.

Sisäasiainministeriön kirjanpitoyksikön taloussäännön määräykset koskevat soveltuvin osin Palosuojelurahastoa.

Palosuojelurahaston kirjanpitotehtävistä vastaa Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus.

Palosuojelurahaston asiakirjahallinnossa sovelletaan sisäasiainministeriön asiakirjahallinnon määräyksiä ja ohjeita. Asiakirjahallinnon tehtäviä varten Palosuojelurahastolla on oma kirjaamo. Palosuojelurahaston arkistona toimii sisäasiainministeriön arkisto.

Palosuojelurahaston henkilöstöä koskeviin asioihin sovelletaan sisäasiainministeriön työjärjestystä (1379/2009), ei kuitenkaan asioissa, jotka on säädetty Palosuojelurahaston hallituksen ratkaistavaksi.

2 §
Palosuojelurahaston pääsihteerin tehtävät

Pääsihteeri:

1) johtaa Palosuojelurahaston sihteeristön toimintaa ja toimii Palosuojelurahaston henkilöstön esimiehenä;

2) vastaa Palosuojelurahaston yleishallinnosta ja toiminnan kehittämisestä;

3) vastaa Palosuojelurahaston hallituksen päätösten täytäntöönpanosta;

4) sopii kunkin henkilöstöön kuuluvan kanssa keskeisistä tulostavoitteista;

5) hyväksyy menon (muu kuin palosuojelurahastolaissa tarkoitettu avustus), joka on enintään hallituksen vahvistaman enimmäiseuromäärän suuruinen.

Palosuojelurahaston hallitus määrää pääsihteerin sijaisen.

3 §
Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät

Palosuojelurahaston muun henkilöstön tehtävät määrätään toimenkuvissa, jotka vahvistaa Palosuojelurahaston hallitus.

4 §
Asioiden esittely Palosuojelurahaston hallitukselle

Palosuojelurahaston hallitus ratkaisee asiat esittelystä.

Palosuojelurahastolain 10 §:n 3 momentin mukaisen asian esittelijänä voi toimia Palosuojelurahaston henkilöstöön kuuluva.

Esittelijä vastaa palosuojelurahastolain 3 luvussa säädettyjen avustusten sekä valtion virastojen ja laitosten rahoitushakemusten maksatuksen asiatarkastuksesta esittelemänsä asian osalta.

5 §
Asiakirjojen allekirjoittaminen

Palosuojelurahaston hallituksen pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä pääsihteeri tai tämän sijainen.

Palosuojelurahaston hallituksen päätöksestä tehdyn toimituskirjan allekirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja asian esittelijä.

Esittelijällä on oikeus esitettyään eriävän mielipiteensä saada se merkityksi pöytäkirjaan tai sen liitteeseen. Eriävä mielipide on esittelijän allekirjoitettava.

6 §
Lausuntomenettely

Palosuojelurahaston on pyydettävä sisäasiainministeriön lausunto toiminta- ja taloussuunnitelmastaan, talousarviostaan sekä varojen käyttösuunnitelmastaan ennen niiden hyväksymistä.

7 §
Erinäiset säännökset

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja hyväksyy menon joka on suurempi kuin edellä 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettu meno. Jos hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat esteellisiä hyväksymään menon, sen hyväksyy sisäasiainministeriön pelastusosaston määräämä virkamies.

Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja voi erityisestä syystä ottaa käsiteltäväkseen 2 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun asian.

Tuotteen, suoritteen tai palvelun tilaajana toiminut tai tämän sijainen vastaa laskun asiatarkastuksesta.

Laskun asiatarkastajana ja hyväksyjänä ei voi toimia sama henkilö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Pelastusylitarkastaja
Veli-Pekka Hautamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.