932/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen (852/2004) 3 §:n 1 momentin 12 kohta, 4 §:n 1 momentin 1 kohta, 11 ja 12 § sekä liite 2, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 1 momentin 1 kohta asetuksessa 423/2008 ja 12 § asetuksessa 1793/2009, sekä

lisätään 3 §:n 1 momenttiin uusi 12 a kohta seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


12) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (CLP-asetus) liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista: vaaraluokat 2.1―2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A―F; vaaraluokat 3.1―3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1;

12 a) vaarallisella seoksella seosta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin 12 kohdassa mainituista CLP-asetuksen liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai kategorioista;


4 §
Tuotteen suunnittelu ja valmistus

Sähkö- ja elektroniikkalaite on suunniteltava ja valmistettava siten, että:

1) vaarallisia aineita ja seoksia käytetään mahdollisimman vähän;


11 §
Käyttäjille annettavat tiedot

Tuottajan on huolehdittava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä ja hyödyntämistä koskevasta tiedotuksesta ja neuvonnasta. Tiedotuksessa on erityisesti huolehdittava, että kotitalouksissa sähkö- ja elektroniikkalaitteita käyttävät saavat tiedot:

1) erilliskeräysvelvoitteesta ja -ohjeista;

2) käytettävissä olevista keräysjärjestelmistä ja -paikoista;

3) siitä, miten he voivat vaikuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräykseen, uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muuhun hyödyntämiseen;

4) sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin sisältyvien vaarallisten aineiden ja seosten mahdollisista ympäristö- ja terveysvaikutuksista;

5) liitteen 4 mukaisen symbolin merkityksestä.

12 §
Esikäsittelijöille annettavat tiedot

Tuottajan on annettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä, esikäsittelyä ja kierrätystä harjoittaville yrityksille tiedot kunkin laitetyypin uudelleenkäytöstä ja esikäsittelystä vuoden kuluessa laitteen toimittamisesta markkinoille. Tiedosta on käytävä ilmi yritysten tarvitsemat tiedot sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sisältämien osien ja aineiden tunnistamiseksi sekä vaarallisten aineiden ja seosten sijainnista laitteissa. Tieto on toimitettava käsikirjana tai sähköisessä muodossa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010. Asetuksen 3 §:n 1 momentin 12 a kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015.

Vaarallisena seoksena pidetään 31 päivään toukokuuta 2015 seosta, joka kemikaalilain (744/1989) perusteella luokitellaan vaaralliseksi seokseksi.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Liite 2

Esikäsittelyä ja lajittelua koskevat vaatimukset

1. Vastaanottopaikkaan toimitettujen laitteiden ja osien soveltuvuus uudelleenkäyttöön on tarkastettava. Uudelleenkäyttökelpoiset laitteet ja osat on ohjattava uudelleenkäyttöön mahdollisuuksien mukaan.

2. Ainakin seuraavat aineet, seokset ja komponentit on poistettava erikseen kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:

― polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit PCB:n ja PCB-laitteistojen käytöstä poistamisesta sekä PCB-jätteen käsittelystä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (711/1998) säädetyllä tavalla;

― elohopeaa sisältävät komponentit, kuten katkaisimet ja taustavalolamput;

― paristot ja akut;

― matkapuhelinten ja muiden laitteiden piirilevyt, jos piirilevyt ovat suurempia kuin 10 cm2;

― väriainekasetit nestemäisille, tahnamaisille ja muille väriaineille;

― bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit;

― asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit;

― katodisädeputket;

― täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt (HFC), hiilivedyt (HC);

― kaasupurkauslamput;

― yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja näytöt, joiden taustavalona on kaasupurkauslamppu;

― ulkopuoliset sähkökaapelit;

― CLP-asetuksen liitteessä VI olevan 3 osan mukaisia tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävät komponentit;

― radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom 3 artiklassa ja liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja; direktiivi on pantu täytäntöön Suomessa säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 momentin nojalla annetulla Säteilyturvakeskuksen ohjeella ST 1.5, Säteilyn käytön vapauttaminen turvallisuusluvasta ja ilmoitusvelvollisuudesta;

― mahdollisesti haitallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25 mm tai suhteellisesti samankokoinen).

Poistetut aineet, seokset ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä jätelain (1072/1993) 6 §:n mukaisesti.

3. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seuraavasti:

― katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava;

― sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP) on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja jäähdytysnesteputkistossa: kaasut on erotettava ja käsiteltävä asianmukaisesti; otsonikerrosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti;

― kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.

4. Ottaen huomioon ympäristönäkökohdat sekä uudelleenkäytön ja kierrätyksen toivottavuus 2 ja 3 kohtaa on sovellettava siten, ettei estetä komponenttien tai kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä ympäristöä säästävällä tavalla.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.