931/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan romuajoneuvoista annetun valtioneuvoston asetuksen (581/2004) 3 §:n 1 momentin 14 kohta seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


14) vaarallisella aineella ainetta, joka täyttää arviointiperusteet, jotka liittyvät johonkin seuraavista aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä I vahvistetuista vaaraluokista tai -kategorioista: vaaraluokat 2.1―2.4, 2.6 ja 2.7; vaaraluokka 2.8, tyypit A ja B; vaaraluokat 2.9, 2.10 ja 2.12; vaaraluokka 2.13, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.14, kategoriat 1 ja 2; vaaraluokka 2.15, tyypit A―F; vaaraluokat 3.1―3.6; vaaraluokka 3.7, haitalliset vaikutukset sukupuolitoimintoihin ja hedelmällisyyteen tai kehitykseen; vaaraluokka 3.8, muut kuin narkoottiset vaikutukset; vaaraluokat 3.9 ja 3.10; vaaraluokka 4.1; vaaraluokka 5.1.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2010.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/112/EY (32008L0112); EUVL N:o L 345, 23.12.2008, s. 68

Helsingissä 4 päivänä marraskuuta 2010

Ympäristöministeri
Paula Lehtomäki

Neuvotteleva virkamies
Klaus Pfister

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.