925/2010

Annettu Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Laki ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/1989) 1, 4 ja 6―10 § sekä 13 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1, 4, 6 ja 8 § sekä 13 §:n 2 momentti laissa 1384/1991 sekä 7 § osaksi laissa 1384/1991, seuraavasti:

1 §

Tämän lain mukaiseen erityiskorvaukseen on oikeus henkilöllä, joka ennen 68 vuoden iän täyttämistä on puolisona asunut ulkomailla siellä virantoimituksessa olevan ulkoasiainhallinnon virkamiehen kanssa samassa taloudessa yhdenjaksoisesti vähintään kuuden kuukauden ajan.

Tässä laissa puolisolla tarkoitetaan aviopuolisoa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävää avopuolisoa, jos avopuolisot ovat todistettavasti asuneet yhdessä vähintään kaksi vuotta tai heillä on tai on ollut yhteinen lapsi.

4 §

Erityiskorvaus lasketaan sen ajan perusteella, jolta 1 §:ssä tarkoitetulle virkamiehelle on maksettu ulkomaanedustuksen korvausjärjestelmän mukaista puolisokorotusta.

Kuukausikorvauksen määrä on 33 euroa vuodelta.

6 §

Erityiskorvaus maksetaan aikaisintaan sen kalenterikuukauden alusta, jonka aikana puoliso täyttää 63 vuotta tai jota ennen hänet on jonkin työeläkelain tai kansaneläkelain (568/2007) mukaan todettu työkyvyttömäksi. Korvausta maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen on lakannut tai puoliso on kuollut. Ilman pätevää syytä korvausta ei myönnetä takautuvasti pidemmältä ajalta kuin korvauksen hakemiskuukautta edeltäneeltä kolmelta kuukaudelta.

Erityiskorvaus voidaan maksaa kertasuorituksena siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) mukaisten eläkkeiden suorittamisesta kertasuorituksena säädetään.

Erityiskorvauksen määrä sopeutetaan eliniän odotteen muutokseen vuoden 2009 jälkeen sen mukaan kuin työntekijän eläkelain mukaisten eläkkeiden muuntamisesta elinaikakertoimella säädetään.

7 §

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty kuukausikorvauksen määrä tarkistetaan vuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella.

Erityiskorvauksen määrä tarkistetaan samalla tavoin kuin työntekijän eläkelain mukaisten eläkkeiden tarkistuksesta säädetään.

8 §

Erityiskorvauksen myöntää ja maksaa kunnallinen eläkelaitos. Korvaushakemus on tehtävä kirjallisesti kunnallisen eläkelaitoksen vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella. Hakemukseen on liitettävä 1 §:ssä tarkoitetusta asumisesta ulkoasiainministeriön antama selvitys ja muu kunnallisen eläkelaitoksen määräämä selvitys. Kunnallinen eläkelaitos maksaa erityiskorvauksen kuukausittain määrääminään maksupäivinä.

9 §

Kunnallisen eläkelaitoksen päätökseen erityiskorvausta koskevassa asiassa saa hakea muutosta siten kuin haetaan muutosta kunnallisen eläkelaitoksen eläkehakemukseen antamasta päätöksestä. Muutoksenhakuun annetusta päätöksestä saa edelleen valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

10 §

Jos kunnallinen eläkelaitos on tehnyt esityksen erityiskorvausta koskevan lainvoimaisen päätöksen poistamisesta, se voi, kunnes asia on ratkaistu, keskeyttää erityiskorvauksen maksamisen tai maksaa erityiskorvauksen sen suuruisena kuin poistoesityksen mukaan on pidettävä oikeana.

13 §

Edellä 4 §:n 2 momentissa säädetty rahamäärä vastaa työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetun palkkakertoimen arvoa 1,231 vuonna 2010.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettuja Valtiokonttorin päätöksiä koskeviin muutoksenhakuihin ja poistohakemuksiin antaa lausunnot sekä muun niitä koskevan valitusmenettelyn hoitaa kunnallinen eläkelaitos tämän lain voimaantulosta alkaen. Kunnallinen eläkelaitos hoitaa myös ennen tämän lain voimaantuloa annettuihin Valtiokonttorin päätöksiin perustuvien erityiskorvausten maksamisen tämän lain voimaantulosta alkaen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 119/2010
HaVM 15/2010
EV 140/2010

Helsingissä 5 päivänä marraskuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.