907/2010

Annettu Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (118/2010) 23 § sekä liite 1 ja 2 seuraavasti:

23 §
Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla noudatetaan nautojen, sikojen, munivien kanojen, lampaiden ja vuohien pidossa seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:

1) nautojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

2) eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 17 §:n säännöksiä sikojen kytkemisestä ja pidosta sekä 23 §:n 5 kohdan säännöksiä porsaan kastroinnista, samoin kuin sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

3) kanojen suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (673/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

4) lampaiden suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (587/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti;

5) vuohien suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (589/2010) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

Eläinten hyvinvointia koskevassa 12 §:n mukaisessa valvonnassa on muiden tuotantoeläinten kuin edellä 1 momentissa lueteltujen osalta valvottava, että tilalla on noudatettu eläinkohtaisia eläinsuojeluvaatimuksia liitteen 2 mukaisesti.

Kaikkien tuotantoeläinten osalta on lisäksi valvottava tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävää kirjanpitoa sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2010.

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Liite 1

NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELäINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Valvonnan kohteena ovat nautojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt seuraavat nautojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan lattian ominaisuudet (4 §:n 1 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 momentti)

c) ruokinta- ja juoma-astiat (6 §:n 3 ja 4 momentti)

d) vasikan pitopaikka (7 §)

e) parsinavetan tilavaatimukset (8 §)

f) pihaton tilavaatimukset (9 §:n 2 momentti)

g) ruokinta ja juottaminen (13 §:n 1 ja 2 momentti)

Siat

Valvonnan kohteena ovat sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)

b) pitopaikan olosuhteet (kohta 1.3., alakohta 1)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3., alakohta 2)

d) porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)

e) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)

f) karjun karsina (kohta 1.8.)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)

b) sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)

c) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)

d) juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)

Munivat kanat

Valvonnan kohteena ovat kanojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt seuraavat kanojen pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (3 §:n 4 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentti)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (4 §:n 2 momentti)

d) rehun ja juomaveden riittävyys (9 §:n 2 momentin ensimmäinen virke)

e) valaistusrytmi kanalassa (4 §:n 3 momentin kolmas virke)

f) varustelemattomien häkkien mitat (10 §:n 1―3 momentti)

g) varusteltujen häkkien mitat (11 §:n 1―3 momentti ja 5 momentti)

h) avokanaloiden mitat (12 §)

i) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (13 §)

Lampaat

Valvonnan kohteena ovat lampaiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt seuraavat lampaiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n ensimmäinen virke)

b) juotto ja ruokinta (12 §)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 ja 2 momentti)

Vuohet

Valvonnan kohteena ovat vuohien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetyt seuraavat vuohien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (7 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (11 §:n 1 ja 2 momentti sekä 4 ja 5 momentti)

c) tilavaatimukset (4 §:n 1 momentti)

Liite 2

MUIDEN TUOTANTOELäINTEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELäINSUOJELUVAATIMUKSET

Peurat

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien peurojen suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (590/2010) säädetyt seuraavat peurojen tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tarhan tilavaatimukset (3 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (6 §)

Lisäksi valvonnan kohteena on

c) pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti, lukuun ottamatta melua.

Strutsieläimet

Valvonnan kohteena ovat strutsieläinten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (676/2010) säädetyt seuraavat strutsieläinten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) pitopaikan olosuhteet (6 §:n 1 momentti)

b) juotto ja ruokinta (10 §)

c) tilavaatimukset (7 §)

Hevoset

Valvonnan kohteena ovat hevosten suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (588/2010) säädetyt seuraavat hevosten pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) yksittäiskarsinan tilavaatimukset (5 §:n 1 momentti)

b) ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (5 §:n 2 momentti)

c) pilttuun tilavaatimukset (5 §:n 3 momentti)

d) pitopaikan olosuhteet (4 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentti)

e) ruokinta (9 §)

Lisäksi valvonnan kohteena on juotto eläinsuojeluasetuksen 9 §:n mukaisesti.

Biisonit

Valvonnan kohteena ovat tarhattavien biisonien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2010) säädetyt seuraavat biisonien tarhaamista koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tarhan tilavaatimukset (2 §:n 2 momentti)

b) juotto ja ruokinta (5 §)

Lisäksi valvonnan kohteena ovat pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ankat, myskisorsat ja hanhet

Valvonnan kohteena ovat ankkojen ja hanhien suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (675/2010) säädetyt seuraavat ankkojen ja hanhien pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tilavaatimukset (4 §:n 3 ja 4 momentti)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 2 momentti)

c) juotto ja ruokinta (10 §:n 1 momentin ensimmäinen ja toinen virke sekä 2 momentin ensimmäinen, toinen ja neljäs virke)

Kalkkunat

Valvonnan kohteena ovat kalkkunoiden suojelusta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (677/2010) säädetyt seuraavat kalkkunoiden pitoa koskevat eläinsuojeluvaatimukset:

a) tilavaatimukset (4 §:n 3 momentin ensimmäinen ja toinen virke)

b) pitopaikan olosuhteet (5 §:n 1 ja 2 momentti)

c) juotto ja ruokinta (10 §)

Turkiseläimet

Valvonnan kohteena ovat turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (16/EEO/1999) liitteissä 1―3 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.2.1 kappaleet 2 ja 4)

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3.)

c) tilavaatimukset (liite 3)

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.