882/2010

Annettu Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010

Valtioneuvoston asetus koulutustoimikuntajärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä, säädetään:

1 §
Koulutustoimikuntajärjestelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisenä koulutuksen laadullisen ennakoinnin asiantuntijaelimenä toimii koulutustoimikuntajärjestelmä, joka koostuu ohjausryhmästä, eri alojen koulutustoimikunnista sekä koulutustoimikuntien työtä täydentävistä määräaikaisista asiantuntijaryhmistä.

Koulutustoimikuntajärjestelmän tehtävänä on edistää yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen kanssa koulutuksen ja työelämän vuorovaikutusta.

2 §
Ohjausryhmän asettaminen ja kokoonpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa ohjausryhmän enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Ohjausryhmässä on puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 14 muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä sihteereitä. Ohjausryhmä voi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi kutsua ohjausryhmään myös pysyviä asiantuntijoita.

Ohjausryhmässä tulee olla edustettuina opetushallinto, työmarkkinoiden keskusjärjestöt, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Suomen Yrittäjät ry sekä ammatillinen ja korkea-asteen koulutus. Ohjausryhmän kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon molemmat kieliryhmät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää jäsenten keskuudesta ohjausryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan ohjausryhmän toimikaudeksi. Ohjausryhmän sihteereinä toimivat opetus- ja kulttuuriministeriön määräämät ministeriön tai Opetushallituksen virkamiehet.

Jos jäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

3 §
Ohjausryhmän tehtävät

Ohjausryhmän tehtävänä on koulutustoimikuntajärjestelmän toiminnan suunnittelu, ohjaus ja kehittäminen. Ohjausryhmä vastaa siitä, että koulutustoimikunnissa käsitellään yrittäjyyttä, työelämän kehittämistä ja yhteistoimintaa sekä muita tarpeellisia kaikkia koulutusaloja koskevia asioita.

Ohjausryhmä valmistelee toimikautensa alussa koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman. Suunnitelmaa laadittaessa ohjausryhmä kuulee koulutustoimikuntia. Ohjausryhmä raportoi toiminnastaan vuosittain opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle.

Ohjausryhmä arvioi tutkintojärjestelmän kehittämistarpeita ja tekee niitä koskevia aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle ja Opetushallitukselle.

4 §
Koulutustoimikunnat

Koulutustoimikuntia ovat:

1) auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta;

2) elintarvikealan koulutustoimikunta;

3) energia-alan koulutustoimikunta;

4) ilmailualan koulutustoimikunta;

5) kauneudenhoitoalan koulutustoimikunta;

6) kaupan, yrittäjyyden, liiketalouden ja hallinnon sekä finanssialan koulutustoimikunta;

7) kemian alan sekä paperi- ja puualan koulutustoimikunta;

8) kiinteistö- ja kotityöpalvelualan koulutustoimikunta;

9) kone- ja metallialan koulutustoimikunta;

10) kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta;

11) kuvataiteen koulutustoimikunta;

12) maatalous- ja ympäristöalan koulutustoimikunta;

13) matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta;

14) merenkulkualan koulutustoimikunta;

15) metsätalouden koulutustoimikunta;

16) musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta;

17) opetus-, ohjaus- ja kasvatusalan koulutustoimikunta;

18) talotekniikka- ja rakentamisalan koulutustoimikunta;

19) sosiaalialan koulutustoimikunta;

20) sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikka-alan koulutustoimikunta;

21) taideteollisuusalan koulutustoimikunta;

22) tekstiili- ja vaatetusalan koulutustoimikunta;

23) terveysalan koulutustoimikunta;

24) tietojenkäsittelyalan koulutustoimikunta;

25) turvallisuusalan koulutustoimikunta;

26) viestintäalan koulutustoimikunta.

5 §
Koulutustoimikuntien asettaminen ja kokoonpano

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa koulutustoimikunnat ja nimeää Opetushallituksen esityksestä niihin enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan enintään 16 jäsentä sekä kullekin jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa ainakin opetushallintoa, koulutuksen järjestäjiä, opetushenkilöstöä, työnantajia ja työntekijöitä. Työnantajien, työntekijöiden ja opetushenkilöstön edustajat nimetään alan keskeisimpien järjestöjen ehdotuksesta. Työnantajien ja työntekijöiden edustajia tulee olla yhtä monta. Kuvataiteen koulutustoimikuntaa asetettaessa voidaan kuitenkin poiketa työnantaja- ja työntekijäjäseniä koskevista vaatimuksista. Koulutustoimikuntien kokoonpanossa tulee lisäksi ottaa huomioon molemmat kieliryhmät.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimeää Opetushallituksen esityksestä jäsenten keskuudesta koulutustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan koulutustoimikunnan toimikaudeksi. Koulutustoimikuntien sihteereinä toimivat Opetushallituksen määräämät Opetushallituksen virkamiehet.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, Opetushallitus nimeää saman viranomaisen tai järjestön ehdotuksesta hänen tilalleen uuden jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

6 §
Koulutustoimikuntien tehtävät

Koulutustoimikuntien tehtävänä on omilla osaamis- ja toimialoillaan tarvittaessa yhteistoiminnassa keskenään:

1) seurata, arvioida ja ennakoida koulutuksen ja työelämässä tarvittavan osaamisen kehitystä ohjausryhmän laatiman koulutustoimikuntajärjestelmän toimintasuunnitelman mukaisesti;

2) tehdä aloitteita opetus- ja kulttuuriministeriölle, Opetushallitukselle ja muille keskeisille tahoille ammatillisen koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi ja sen pohjalta tutkintojen kehittämiseksi;

3) tehdä aloitteita korkeakouluille työelämän osaamistarpeiden huomioon ottamisesta koulutuksen sisällöllisessä kehittämisessä;

4) suorittaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen niille osoittamat muut tehtävät.

7 §
Määräaikaiset asiantuntijaryhmät

Ohjausryhmä voi asettaa omasta, opetus- ja kulttuuriministeriön tai koulutustoimikuntien aloitteesta määräaikaisia asiantuntijaryhmiä yhden tai useamman koulutustoimikunnan osaamis- ja toimialaan liittyviin laadullisen ennakoinnin tehtäviin. Ohjausryhmä nimeää määräaikaisen asiantuntijaryhmän puheenjohtajan ja sihteerin.

Määräaikaisen asiantuntijaryhmän jäsenet nimetään koulutustoimikuntiin jäseniä ehdottaneiden tahojen esityksestä. Jäsenellä tulee olla toimeksiannon edellyttämää asiantuntemusta.

8 §
Kokoukset

Ohjausryhmä ja koulutustoimikunta kokoontuvat puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta taikka jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii. Määräaikainen asiantuntijaryhmä kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet jäsenistä sitä vaatii.

Ohjausryhmä, koulutustoimikunta ja määräaikainen asiantuntijaryhmä ovat päätösvaltaisia, kun vähintään puolet jäsenistä, kokouksen puheenjohtaja mukaan lukien, on saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

9 §
Palkkiot ja korvaukset

Opetushallitus päättää koulutustoimikuntien ja määräaikaisten asiantuntijaryhmien puheenjohtajien, jäsenten ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää ohjausryhmän puheenjohtajien, jäsenten ja asiantuntijoiden kokouspalkkioista. Matkakustannusten korvaamiseen sovelletaan valtion virka- ja työehtosopimusta matkakustannusten korvaamisesta.

10 §
Toimistotehtävät

Koulutustoimikuntien ja määräaikaisten asiantuntijaryhmien toimistotehtävät hoitaa Opetushallitus. Ohjausryhmän toimistotehtävät hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tällä asetuksella kumotaan koulutustoimikuntajärjestelmästä annettu valtioneuvoston asetus (1146/2006).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä lokakuuta 2010

Opetusministeri
Henna Virkkunen

Hallitussihteeri
Piritta Väinölä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.