867/2010

Annettu Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus siipikarjan ja eräiden muiden lintujen tunnistamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010) 2 §:n 2 momentin ja 21 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan:

1) siipikarjaan;

2) viesti-, näyttely- ja koristekyyhkyihin; sekä

3) riikinkukkoihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan siipikarjalla sellaisia lintulajeja, joita kasvatetaan tai pidetään yleensä lihan, munien tai muiden tuotteiden tuottamista, riistalintujen istuttamista taikka edellä mainittujen lintujen tuottamiseen tähtääviä kasvatusohjelmia varten.

3 §
Ilmoitukset eläintenpitäjä- ja pitopaikkarekistereihin

Eläintunnistusjärjestelmästä annetun lain (238/2010), jäljempänä eläintunnistusjärjestelmälaki, 9 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:n 1 momentissa tarkoitetut ilmoitukset toimitetaan sille maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jonka toimialueella eläinten pääasiallinen pitopaikka, mukaan lukien hautomo, sijaitsee. Ilmoitusvelvollisuus koskee yhdenkin eläimen pitoa.

4 §
Tuottajatunnus

Rekisterinpitäjä antaa eläintenpitäjälle tuottajatunnuksen:

1) kananmunien merkitsemistä varten neuvoston direktiivin 1999/74/EY soveltamisalaan kuuluvien munivien kanojen tuotantolaitosten rekisteröinnistä annetun komission direktiivin 2002/4/EY artiklan 1 kohdan 1a mukaan, jos eläintenpitäjä toimittaa 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen munivien kanojen pitämisen aloittamisesta tarkoituksenaan tuottaa kuluttajille markkinoitavia kananmunia;

2) siitosmunien merkitsemistä varten neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä siitosmunien ja siipikarjan poikasten kaupan pitämisen vaatimusten osalta annetun komission asetuksen (EY) N:o 617/2008 artiklan 2 kohdan 2 mukaan, jos eläintenpitäjä toimittaa 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen 1 §:ssä tarkoitettujen lintulajien pitämisen aloittamisesta tarkoituksenaan tuottaa siitosmunia.

5 §
Luettelon pitäminen

Eläimistä pidetään luetteloa eläintunnistusjärjestelmälain 21 ja 22 §:n mukaisesti.

6 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Jos eläintenpito on aloitettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettu eläintenpitäjää koskeva ilmoitus sekä saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu pitopaikkaa koskeva ilmoitus annettava tämän asetuksen 3 §:ssä tarkoitetulle viranomaiselle viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2011.

Jos tämän asetuksen voimaantullessa sekä eläintenpitäjä että pitopaikka on rekisteröitynä kanalarekisteriin, ei eläintunnistusjärjestelmälain 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua eläintenpitäjää koskevaa ilmoitusta ja saman lain 11 §:n 1 momentissa tarkoitettua pitopaikkaa koskevaa ilmoitusta tarvitse toimittaa uudelleen.

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Ulla Joutsenlahti

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.