849/2010

Annettu Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan uuhipalkkioiden kiintiöistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1124/2005) 2 ja 3 §, 4 §:n 4 momentti, 6 §:n 4 momentti, 7 §:n 2 momentti sekä 11 §, sellaisina kuin niistä ovat 2 ja 3 § sekä 7 §:n 2 momentti asetuksessa 1084/2007, seuraavasti:

2 §
Toimivaltainen viranomainen

Tämän asetuksen täytäntöönpanosta huolehtivat Maaseutuvirasto sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Tässä asetuksessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille kuuluvat tehtävät hoitaa Ahvenanmaalla Ahvenanmaan valtionvirasto.

Edellä 1 §:n 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut asiat käsittelee se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella tuottajan maatilan talouskeskus sijaitsee tai milloin tuottajalla on useita tuotantoyksiköitä, se elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, jonka toimialueella pääosa toiminnasta tapahtuu.

3 §
Kiintiön hakeminen

Kiintiötä koskeva hakemus on toimitettava toimivaltaiseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen Maaseutuviraston määräyksen mukaisessa määräajassa. Hakemus on tehtävä Maaseutuviraston vahvistamalla lomakkeella tai atk-tulosteella ja siihen on liitettävä lomakkeessa mainitut selvitykset.

4 §
Kiintiön myöntäminen

Edellä 3 momentissa tarkoitetut investoinnit tai suunnitelmat tuotannon aloittamiseksi tai laajentamiseksi on osoitettava rakennussuunnitelmalla, eläinkannan lisäämiseksi tehdyllä suunnitelmalla, eläinten tai lisämaan hankkimista koskevalla sopimuksella tai muulla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymällä tavalla.

6 §
Palkkio-oikeuksien siirtäminen ja väliaikainen luovuttaminen

Siirto tai väliaikainen luovutus tapahtuu suoraan tuottajalta toiselle. Palkkio-oikeuksien siirtäjän tai luovuttajan sekä oikeuksien vastaanottajan on yhdessä ilmoitettava siirrosta tai väliaikaisesta luovutuksesta toimivaltaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


7 §
Kansallinen varanto

Maaseutuvirasto jakaa kansallisesta varannosta palkkio-oikeuksia elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille tuottajille edelleen jaettavaksi.

11 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ja Ahvenanmaan valtionviraston päätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992) 10 §:ssä.


Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä lokakuuta 2010. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Jukka Ränkimies

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.