818/2010

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010

Sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä joulukuuta 2002 annetun ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee ajoneuvolain (1090/2002) 20 §:n 1 momentissa tarkoitetun pelastusauton rakennetta, varusteita ja väriä.

Tätä asetusta sovelletaan sen lisäksi, mitä ajoneuvolaissa sekä muutoin sen nojalla säädetään pelastusauton rakenteesta ja varusteista.

2 §
Yleiset vaatimukset

Pelastusauton tulee olla rakenteeltaan ja varusteiltaan standardien SFS-EN 1846―1, SFS―EN 1846―2, SFS―EN 1846―3 mukainen. Vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukaisesti eurooppalaisten standardien sijasta voidaan käyttää muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa maassa tai Turkissa voimassa olevaa standardia tai muuta teknistä eritelmää, jolla taataan vastaava turvallisuustaso.

Pelastusauton on oltava rakenteeltaan sellainen, että se toimii vähintään -25°C ja +35°C välisissä lämpötiloissa keskeytyksettä vähintään neljä tuntia.

3 §
Hinauslaitteet

Kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin pelastusauton alustan etu- ja takaosa on varustettava vetolenkillä tai vastaavalla. Lenkin ja sen kiinnityksen tulee kestää veto- ja puristusvoima, joka vastaa puolta auton kokonaismassasta.

4 §
Pelastusauton väri

Pelastusauton perusväri on punainen. Pelastustoiminnassa käytettävien konttien ja kokonaispainoltaan yli 750 kg:n perävaunujen perusväri on punainen soveltuvin osin.

Punaisen perusvärin referenssivärisävyinä käytetään RAL 3000, RAL 3001, RAL 3002 tai RAL 3020. Havaittavuutta voidaan parantaa päiväloisteväreillä, joiden referenssivärisävyinä käytetään RAL 3024 tai RAL 3026.

Pelastusauton, pelastustoiminnassa käytettävän kontin ja -perävaunun huomiovärinä voidaan käyttää valkoista ja keltaista. Valkoisen huomiovärin referenssivärisävynä käytetään RAL 9010 ja keltaisen RAL 1018 RAL 1021 tai RAL 1023. Huomiovärin pinta-alan tulee olla pienempi kuin perusvärin pinta-alan.

Lentoaseman pelastuspalvelun pelastusauto voi olla perusväriltään keltainen kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteen 14 suosituksen 6.2.6 mukaisesti.

Puolustusvoimien pelastusauto, pelastustoiminnassa käytettävä kontti tai perävaunu voi olla naamiovärinen.

5 §
Liitännät

Ajoneuvolain mukaisen N3-luokan pelastusauton energialiitännät on sijoitettava kuljettajan astinlautaan, sen välittömään läheisyyteen tai auton vasempaan etukulmaan, sekä suojattava vaurioiden varalta.

6 §
Voimaantulo

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöön otettuihin pelastusautoihin sovelletaan niitä säännöksiä, jotka auton käyttöönottohetkellä olivat voimassa.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan 7 päivänä lokakuuta 2003 annettu sisäasiainministeriön asetus pelastusautoista (844/2003).

Ilmoitettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, muut 98/48/EY, mukaisesti.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2010

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Alpo Nikula

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.