811/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Museovirastosta annetun valtioneuvoston asetuksen 7 ja 14 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetus- ja kulttuuriministeriön esittelystä,

muutetaan Museovirastosta annetun asetuksen (407/2004) 7 ja 14 § seuraavasti:

7 §

Museoviraston erityisistunnossa ratkaistaan asiat, jotka koskevat:

1) viraston päätöksen alistamista ylemmälle viranomaiselle sekä viraston vahvistettaviksi alistettuja päätöksiä;

2) merkittävää rakennussuojelua ja muinaisjäännösten suojelua;

3) merkittäviä kulttuuriesineiden maastavientihakemuksia;

4) merkittävää muinaisesineiden lunastamista ja lunastusoikeuden siirtämistä.

Erityisistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä ovat saapuvilla. Erityisistunnossa on kuitenkin aina oltava läsnä oikeustieteen ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut jäsen ja sen toimintayksikön päällikkö, jonka toimialaan käsiteltävä asia pääasiassa kuuluu.

Jos erityisistunnossa ilmenee erimielisyyttä asian ratkaisemisesta, päätetään asia äänestämällä noudattaen samaa menettelyä kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

14 §

Museovirasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, välimiesmenettelyssä ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta virastoa koskevissa asioissa.

Pääjohtajalla ja hänen määräämällään virkamiehellä on oikeus ilman eri valtuutusta valvoa tai valtuuttaa asiamies valvomaan valtion etua ja oikeutta 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa sekä ottaa viraston puolesta vastaan haasteen tiedoksianto.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä syyskuuta 2010

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Neuvotteleva virkamies
Erkki Norbäck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.