784/2010

Annettu Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirrosta ja kustannusten korvaamisesta kunnalliselle eläkelaitokselle

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 b §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 469/2010:

Valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirto

Kunnalliselle eläkelaitokselle siirretään valtion eläkkeiden maksamiseen tarvittava summa arvion perusteella. Kunnalliselle eläkelaitokselle maksetaan kuukausittain yksi kahdestoista osa valtion talousarvion niistä määrärahoista, jotka on tarkoitettu kyseiselle vuodelle eläkkeiden maksuun kunnallisessa eläkelaitoksessa maksuunpantavista eläkkeistä.

Valtiokonttori siirtää kunnalliselle eläkelaitokselle valtion eläkemenon maksuun tarvittavat varat etukäteen siten, että varat ovat katteen veloituspäivänä kunnallisen eläkelaitoksen käytettävissä. Varat siirretään kaksi kertaa kuukaudessa. Kuukauden ensimmäinen erä maksetaan ennen kuin ennakonpidätykset edellisen kuukauden aikana maksetuista eläkkeistä on tilitettävä veroviranomaiselle. Kuukauden toinen erä siirretään ennen eläkkeiden yleistä maksupäivää. Kuukauden ensimmäisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan ennakonpidätyksen ja sellaisten erien maksamiseen, joita ei makseta eläkkeiden yleisenä maksupäivänä. Kuukauden toisen erän suuruus on arviolta se, mikä tarvitaan eläkkeiden maksuun yleisenä maksupäivänä.

Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavana vuonna kussakin varojen siirrossa maksettavat summat ja niiden maksupäivät. Kunnallisen eläkelaitoksen ja Valtiokonttorin tilinpäätösten valmistuttua valtiovarainministeriö vahvistaa edellisen vuoden toteutuneiden eläkemenojen perusteella maksettavan tai hyvitettävän korjauserän suuruuden ja maksu tai hyvitys suoritetaan maaliskuun toisen maksuerän yhteydessä. Liikaa tai liian vähän maksettujen erien yhteismäärälle lasketaan heinäkuun 1 päivän ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus.

2 §
Valtion maksama kustannusten korvaus

Valtiokonttori suorittaa valtion eläkelain 135 §:ssä tarkoitetusta työnantajan eläkemaksusta kunnalliselle eläkelaitokselle korvauksen valtion eläkelain 143 §:ssä säädettyjen tehtävien hoitamisesta. Valtiovarainministeriö vahvistaa korvauksen suuruuden siten kuin määrätään valtioneuvoston asetuksessa työnantajan eläkemaksun perusteista (1398/2006).

Kunnalliselle eläkelaitokselle suoritettavan korvauksen määrä lasketaan valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavasti valtion eläkejärjestelmän toimeenpanosta kunnalliselle eläkelaitokselle aiheutuvista kustannuksista seuraavasti:

1) Sellaiset kustannukset, jotka ovat suoraan osoitettavissa valtion kustannuksiksi, korvataan aiheutuneiden kustannusten mukaisesti;

2) Valtion ja kunnan eläkejärjestelmän aiheuttamista yhteisistä kustannuksista valtio korvaa aiheuttamansa osuuden sillä prosenttiosuudella, jonka sen kustannukset kunakin vuonna muodostavat kunnallisen eläkelaitoksen kustannuksista. Eläkelaitosten yhteiset kustannukset jaetaan eläketoimintoon, eläkkeiden maksutoimintoon ja tukitoimintoon ja näihin sisältyvät valtion eläkejärjestelmän aiheuttamat kustannukset lasketaan siten kuin 3―5 kohdissa määrätään;

3) Eläketoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmästä vuoden aikana alkaneiden eläkkeiden osuus on valtion ja kunnan eläkejärjestelmistä vuoden aikana yhteensä alkaneista eläkkeistä;

4) Eläkkeiden maksutoiminnossa valtion korvausprosentti on sama kuin valtion eläkejärjestelmän maksussa olevien eläkkeiden lukumäärän osuus on valtion ja kunnan eläkejärjestelmissä yhteensä maksussa olevista eläkkeistä vuoden lopussa;

5) Tukitoiminnoissa valtion korvausprosentti lasketaan luvusta, joka saadaan, kun lasketaan kunnallisen eläkelaitoksen eläketoiminnon ja eläkkeiden maksutoiminnon henkilöstömäärien osuus vuoden lopussa koko kunnallisen eläkelaitoksen henkilöstömäärästä, jossa ei ole mukana tukitoimintojen henkilöstömäärää ja näin saatu luku kerrotaan 3-kohdan mukaisella luvulla.

Kunnalliselle eläkelaitokselle kunakin vuonna maksettava korvaus määräytyy etukäteen tehtävän arvion perusteella. Kunnallinen eläkelaitos esittää valtiovarainministeriölle laskelman korvauksen suuruudesta. Menettelystä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa työnantajan eläkemaksun perusteista (1398/2006).

Kuukausittain maksetaan yksi kahdestoista osa kyseiselle vuodelle arvioidusta korvauksesta. Korvaus maksetaan siten, että se on kunakin kuukautena kunnallisen eläkelaitoksen käytettävissä varsinaista palkanmaksupäivää edeltävänä katteen veloituspäivänä. Valtiovarainministeriö vahvistaa kunnallisen eläkelaitoksen esityksestä ennen kutakin vuotta seuraavaa vuotta koskevien korvausten maksupäivät.

3 §
Kunnalliselle eläkelaitokselle maksettava korvaus siirtymäkauden kustannuksista

Valtio maksaa kunnallisen eläkelain muuttamisesta annetun lain (469/2010) voimaantulosäännöksen 2 momentin mukaisesti kunnalliselle eläkelaitokselle erillisen valtion maksuperustelain 6 §:ssä tarkoitettua omakustannusarvoa vastaavan korvauksen niistä kustannuksista, jotka kunnalliselle eläkelaitokselle aiheutuu ennen vuotta 2011 valtion eläkejärjestelmän toimeenpanon siirtämisestä Valtiokonttorista kunnalliselle eläkelaitokselle. Nämä kustannukset maksetaan viimeistään huhtikuussa 2011, ja niille lasketaan syyskuun 1 päivän 2010 ja maksupäivän väliselle ajalle korko, joka on suuruudeltaan sama kuin valtion talousarviosta annetun asetuksen 56 §:ssä tarkoitettu valtion euromääräisen pitkäaikaisen lainanoton efektiivinen nimellinen korkokustannus. Kunnallisen eläkelaitoksen on esitettävä valtiovarainministeriölle laskelma syntyneistä kustannuksista. Tämän korvauksen yhteydessä valtio maksaa kunnalliselle eläkelaitokselle lisäksi yhden miljoonan euron suuruisen korvauksen mainitussa lainkohdassa tarkoitetuista aiemmin hankituista tietojärjestelmistä. Nämä korvaukset maksaa Valtiokonttori työnantajan eläkemaksusta.

4 §
Viivästyskorko

Mikäli valtion tässä valtioneuvoston asetuksessa tarkoitettu maksu viivästyy, on valtion suoritettava kunnalliselle eläkelaitokselle viivästyneestä erästä korkoa, jonka suuruus määräytyy korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Valtiokonttori tilittää vielä tammikuussa 2011 veroviranomaiselle valtion eläkkeiden ennakonpidätykset joulukuussa 2010 maksettavista eläkkeistä. Sen jälkeiseltä ajalta ennakonpidätykset tilittää kunnallinen eläkelaitos. Tämä otetaan huomioon vahvistettaessa 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja kussakin varojen siirrossa maksettavia summia.

Ennen tämän valtioneuvoston asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 2010

Hallinto- ja kuntaministeri
Tapani Tölli

Hallitusneuvos
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.