727/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään eläintautilain (55/1980) 8 §:n 4 momentin, 12 §:n 2 ja 4 momentin ja 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 12 §:n 2 ja 4 momentti laissa 303/2006 ja 13 §:n 1 momentti laissa 809/1992:

1 §
Rajoitusalue

Tämä asetus koskee Ahvenanmaan maakunnassa sijaitsevien kalanviljelylaitosten kaloissa todetun virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS-taudin) vuoksi perustettua rajoitusaluetta.

Rajoitusalue on Ahvenanmaan maakunta vesialueineen.

2 §
Viljeltyä kalaa koskevat vaatimukset ja rajoitukset

Rajoitusalueella sijaitsevien kalanviljelylaitosten on viipymättä ilmoitettava kalojen normaalia suuremmasta kuolleisuudesta tai VHS-taudin epäilystä maakuntaeläinlääkärille.

Elävien VHS-taudille herkkien ja VHS- tautia levittävien kalalajien ja näiden sukusolujen sekä teurastettujen mutta suolistamattomien VHS-taudille herkkien kalalajien kuljetuksessa rajoitusalueelle ja sieltä ulos on noudatettava neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annettua komission asetusta (EY) N:o 1251/2008.

Rajoitusalueella sijaitsevista kalanviljelylaitoksista peräisin oleva perkausjäte, muut kaloista peräisin olevat sivutuotteet ja kuolleet kalat on käsiteltävä muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta siltä osin kuin se koskee kalojen lajinsisäistä kierrätyskieltoa, eläimistä saatavien sivutuotteiden hautaamista ja polttamista sekä tiettyjä siirtymäkauden toimenpiteitä annetun komission asetuksen (EY) N:o 811/2003 mukaisesti. Lisäksi terveistä elintarvikekäyttöön teurastettavista kaloista peräisin oleva perkausjäte voidaan toimittaa turkiseläinten rehuksi rajoitusalueen ulkopuolelle, jos perkausjätteet on ennen kuljetusta kuumennettu tai käsitelty hapolla eräitä eläimistä saatavia sivutuotteita käsittelevien laitosten valvonnasta ja eräiden sivutuotteiden käytöstä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (850/2005) vaatimusten mukaisesti.

3 §
Luonnonvaraisia kaloja koskevat vaatimukset ja rajoitukset

Elävien VHS-taudille herkkien ja VHS- tautia levittävien luonnonvaraisten kalalajien ja näiden sukusolujen kuljetuksessa viljelyyn rajoitusalueen ulkopuolelle on noudatettava 2 §:n vaatimuksia. Kaikkien luonnonvaraisten kalalajien ja näiden sukusolujen istuttaminen rajoitusalueen ulkopuolelle on kielletty.

4 §
Viljeltyjen kalojen kuljetuksessa käytettävää kalustoa ja välineitä koskevat vaatimukset ja rajoitukset

Elävien ja teurastettujen viljeltyjen kalojen ja näiden perkausjätteiden kuljetuksessa käytetyt ajoneuvot ja kalusto sekä kalanviljelyssä käytetyt välineet ja kalusto on puhdistettava ja desinfioitava ennen niiden kuljettamista pois rajoitusalueelta.

Sumppuvenettä ei saa kuljettaa rajoitusalueen ulkopuolelle ilman maakuntaeläinlääkärin kirjallista lupaa. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että puhdistus ja desinfiointi on tehty asianmukaisesti ja sumppuvenettä pidetään tyhjillään desinfioinnin jälkeen vähintään kolmen vuorokauden ajan ennen sen kuljettamista rajoitusalueen ulkopuolelle. Sumppuveneen puhdistus, desinfiointi ja tyhjillään pito on tehtävä vähintään viiden kilometrin etäisyydellä lähimmästä kalanviljelylaitoksesta ja perkaamosta.

Rajoitusalueelta pois vietävien teurastettujen kalojen kuljetuksessa käytetty kalusto on pestävä ja desinfioitava kuljetuksen jälkeen ennen uutta kuljetustapahtumaa. Rajoitusalueelta peräisin olevat kalankuljetuslaatikot ja -kontit on pestävä ja desinfioitava ennen niiden mahdollista palauttamista rajoitusalueelle. Rajoitusalueella käytössä olleita styroksista valmistettuja laatikoita tai puisia kuormalavoja ei saa palauttaa rajoitusalueella sijaitseviin kalanviljelylaitoksiin tai kuljettaa rajoitusalueen ulkopuolella sijaitseviin kalanviljelylaitoksiin.

Rajoitusalueelle tuotavien elävien kalojen kuljetuskalustolle on suoritettava alkudesinfiointi rajoitusalueella ennen kaluston kuljettamista pois rajoitusalueelta. Perusteellinen pesu ja desinfiointi on suoritettava lähimmässä mahdollisessa paikassa mantereella.

Elintarviketurvallisuusvirasto voi antaa tarkempia ohjeita momenteissa 1―4 tarkoitetusta pesusta ja desinfioinnista. Pesu ja desinfiointi eivät saa aiheuttaa VHS-tautia aiheuttavan viruksen leviämisen vaaraa. Desinfiointiin on käytettävä ainetta, joka tehoaa VHS-tautia aiheuttavaan virukseen. Pesun ja desinfioinnin ajankohdasta, paikasta sekä käytetyistä pesu- ja desinfiointiaineista on pidettävä kirjaa. Valvontaa varten kirjanpito on säilytettävä kuljetuskaluston mukana vähintään vuoden ajan.

5 §
Muut vaatimukset ja rajoitukset

Rajoitusalueella oleviin laitoksiin, joissa VHS-tauti on todettu, sovelletaan lisäksi maakuntaeläinlääkärin eläintautilain (55/1980) 8 §:n nojalla antamia määräyksiä.

Vesiviljelyeläinten kasvattamisesta, markkinoille saattamista, mereen tai vesistöihin istuttamista sekä kuljettamista koskevista yleisistä vaatimuksista ja eläintautikohtaisista rajoituksista ja terveystodistusvaatimuksista säädetään lisäksi kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 470/2008.

6 §
Terveystodistusta koskevat vaatimukset

Terveystodistusta koskevista vaatimuksista 2 ja 3 §:n mukaisissa kuljetuksissa säädetään komission asetuksessa N:o 1251/2008/EY.

7 §
Poikkeukset rajoituksista

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettu siirtokielto ei koske tieteellisiin tutkimuksiin ja kalatautien seurantatutkimuksiin toimitettavia perkaamattomia luonnonvaraisia kaloja ja viljeltyjä kaloja, jos kalojen tai näytteiden käsittelystä ei aiheudu VHS-viruksen leviämisen vaaraa luonnonvesiin.

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu siirtokielto ei koske elävien luonnonvaraisten kalojen tai niiden mädin siirtämistä tutkimus- tai näyttelykäyttöön, jos kalojen, mädin ja veden käsittelystä ei aiheudu VHS-viruksen leviämisen vaaraa luonnonvesiin.

Maakuntaeläinlääkäri voi poiketa 4 §:n toisessa momentissa mainituista luvan ehdoista, jos kysymyksessä on useita peräkkäisiä kuljetustapahtumia samojen kalanviljelylaitosten välillä edellyttäen, että VHS-taudin leviämisen riski ei kasva.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kalojen VHS-taudin vuoksi Ahvenanmaan maakuntaan perustettavasta rajoitusalueesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (399/2004) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (32006L0088); EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 14
Komission direktiivi 2008/53/EY (32008L0053); EUVL N:o L 117, 1.5.2008, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (32008R1251); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s. 41
Komission asetus (EY) N:o 0719/2009 (32009R0719); EUVL N:o L 205, 7.8.2009, s. 10
Komission asetus (EU) N:o 0346/2010 (32010R0346); EUVL N:o L 104, 24.4.2010, s. 1
Komission päätös 2009/177/EY (32009L0177); EUVL N:o L 63, 7.3.2009, s. 15
Komission päätös 2009/975/EU (32009L0975); EUVL N:o L 336, 18.12.2009, s. 31
Komission päätös 2010/171/EU (32010L0171); EUVL N:o L75, 23.3.2010, s. 28

Helsingissä 18 päivänä elokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.