677/2010

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 2010

Valtioneuvoston asetus kalkkunoiden suojelusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään eläinsuojelulain (247/1996) 4 §:n 2 momentin, 5 §:n 2 momentin ja 6 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eläinsuojelusta kalkkunoiden pidossa.

Sen lisäksi, mitä tässä asetuksessa säädetään, eläinten pidosta säädetään eläinsuojeluasetuksessa (396/1996).

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan kalkkunalla lintulajiin Meleagris gallopavo ssp. kuuluvaa lintua.

3 §
Pitopaikan yleiset vaatimukset

Kalkkunoiden pitopaikan on oltava materiaaleiltaan, rakenteiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan sellainen, että kalkkunoiden vahingoittumisen vaara on mahdollisimman vähäinen.

Kalkkunoiden pitoon tarkoitettujen eläinsuojien sisäpintojen sekä kalkkunoiden pitoon tarkoitettujen varusteiden ja laitteiden on oltava helposti puhtaana pidettäviä ja desinfioitavissa. Pintakäsittelyyn ei saa käyttää puunsuoja-aineita, maaleja tai muita aineita siten, että ne voivat aiheuttaa kalkkunoille myrkytyksen.

Kalkkunoiden pitoon tarkoitetut tilat on rakennettava tai sijoitettava siten, että kalkkunoilla on kuulo- ja näköyhteys pitopaikassa tai sen ympäristössä tapahtuvaan toimintaan sekä mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Eläinsuojat, aitaukset, varusteet ja laitteet on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa siten, että ne eivät vahingoita kalkkunoita eivätkä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia. Kuolleet kalkkunat on poistettava pitopaikasta viipymättä. Kaikki tilat, laitteet ja välineet, joiden kanssa kalkkunat ovat kosketuksissa, on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti ennen kuin uusi kalkkunaerä tuodaan sisään.

Kalkkunoiden hoitajan on varauduttava hätätilanteisiin ja hänellä on oltava käytettävissään tarvittavaa pelastus- ja palontorjuntavälineistöä. Eläinsuojassa on huolehdittava jyrsijöiden ja muiden haittaeläinten torjunnasta.

4 §
Pitopaikan erityiset vaatimukset

Pitopaikassa on oltava kalkkunoille sopiva sisustus ja varustus sekä sellaista materiaalia, jonka avulla kalkkunat voivat toteuttaa lajinomaisia käyttäytymistarpeitaan, kuten esimerkiksi kylpemistä hiekassa tai pehkussa, sukimista tai muuta kehon hoitamista.

Kalkkunaa saadaan pitää vain lattiakasvatusjärjestelmässä. Kalkkunoiden pitopaikan lattian on oltava niille sopivasta materiaalista sekä sellainen, että se ei vahingoita kalkkunoita eikä vaaranna niiden terveyttä tai hyvinvointia. Pitopaikan lattian on oltava kiinteäpohjainen lukuun ottamatta juomalaitteiden välittömässä läheisyydessä olevaa lattiaa, joka voi olla roiskeveden poistamiseksi viemäröityä, sekä kalkkunaemojen pesien edessä niiden puhtaanapitämiseksi olevaa ritilää. Pitopaikan lattialla on oltava riittävästi asianmukaista pehkua, joka on pidettävä sopivan kuivana.

Samassa tilassa pidettävän kalkkunaryhmän koon on oltava sopivassa suhteessa lintujen ikään, kokoon, sukupuoleen ja käytettävissä olevaan tilaan. Kalkkunoiden on pitopaikassa pystyttävä seisomaan normaalissa asennossa, kääntymään, räpyttelemään, sukimaan, toteuttamaan kalkkunoille tyypillisiä sosiaalisia käyttäytymismuotoja ja pakenemaan muita kalkkunoita. Kalkkunoiden makuualueen on oltava riittävän tilava siten, että kalkkunat mahtuvat samanaikaisesti makuulle.

Siitokseen käytettävillä kalkkunaemoilla on oltava asianmukaiset pesätilat munintaa varten. Pesätiloja on oltava riittävästi, ja ne on suunniteltava ja sijoitettava siten, että emot voivat olla pesätiloissa muiden kalkkunoiden niitä häiritsemättä.

5 §
Eläinsuojan olosuhteet

Eläinsuojan ilmanvaihdon on oltava sellainen, että ilman kosteus, ilman virtausnopeus, pölyn määrä tai haitallisten kaasujen pitoisuudet eivät kohoa haitallisen korkeiksi. Lämpötilan on oltava eläinsuojassa pidettäville kalkkunoille sopiva.

Jos eläinten terveys ja hyvinvointi on riippuvainen koneellisesta ilmanvaihtojärjestelmästä, eläinsuojassa on oltava mahdollisuus eläinten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta riittävän ilmanvaihdon järjestämiseen myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriöiden aikana. Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä on oltava hälytysjärjestelmä, joka antaa hälytyksen toimintahäiriön sattuessa. Hälytysjärjestelmän toimivuus on testattava säännöllisesti.

Poikasia lukuun ottamatta kalkkunoiden pitopaikassa on käytettävä 24 tunnin valaistusrytmiä siten, että vuorokauteen sisällytetään riittävän pitkä yhtäjaksoinen pimeä aika. Käytettäessä pääasiassa luonnonvalaistusta ikkunat on sijoitettava siten, että valo jakautuu tasaisesti eläinsuojan eri osiin.

Kalkkunoiden pitopaikan melutaso on pidettävä mahdollisimman alhaisena. Jatkuvaa tai äkillistä melua on vältettävä, eivätkä kalkkunat saa olla jatkuvasti alttiina melulle, joka ylittää 65 desibeliä (dB(A)).

6 §
Laitteet ja välineet

Kalkkunoiden pitoon, juottoon ja ruokintaan tarkoitetuista laitteista ja välineistä ei saa aiheutua kalkkunoille vahingoittumisen vaaraa.

Ruokintakouruja, -astioita tai muita ruokintalaitteita on oltava riittävä määrä, ja ne on sijoitettava siten, että kaikki pitopaikan kalkkunat saavat riittävästi rehua.

Kalkkunoiden pitopaikassa on oltava riittävä määrä juomapaikkoja. Vesiastiat, -kourut ja muut juottolaitteet on sijoitettava siten, että ne ovat kaikkien pitopaikan kalkkunoiden ulottuvilla.

Jos pitopaikassa käytetään automaattisia ruokinta- ja juottolaitteita, kalkkunat on totutettava niiden käyttämiseen.

Ilmastointi- ja ruokintalaitteiden sekä muiden laitteiden ja välineiden on oltava sellaisia, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän melua.

7 §
Ulkotarha

Jos kalkkunoilla on mahdollisuus päästä ulos, eläinsuojasta ulos johtavan kulkureitin on oltava kalkkunoille turvallinen. Ulkotarhassa ei saa olla rakenteita tai esineitä, jotka saattavat vahingoittaa kalkkunoita. Tarhan pohjan on oltava sellainen, että se voidaan pitää kuivana. Ympäristön on oltava riittävän rauhallinen ja meluton.

Ulkotarhan on oltava riittävän tilava ottaen huomioon kalkkunoiden ikä, koko ja aktiivisuus sekä niiden lukumäärä. Jos kalkkunoilla ei ole mahdollisuutta päästä ulkotarhasta sisätiloihin, kalkkunoiden käytössä on oltava sopivia säänsuojia.

Ulkotarhan aitojen on oltava kalkkunoille sopivasta materiaalista ja niille turvallisia. Aidat on pidettävä hyvässä kunnossa siten, että estetään kalkkunoiden vahingoittuminen ja karkaaminen. Jos aitaamiseen käytetään verkkoaitaa, verkon silmäkoon on oltava sellainen, että kalkkunat eivät voi jäädä siihen kiinni.

8 §
Hyvinvoinnista huolehtiminen

Kalkkunoiden hyvinvointi on tarkastettava riittävän usein, kuitenkin vähintään kaksi kertaa päivässä. Sairas tai vahingoittunut kalkkuna on tarkastettava useammin. Kalkkunoiden terveyden ja hyvinvoinnin tarkastukseen on kiinnitettävä erityistä huomiota uuden kasvatuserän saapuessa tilalle, kalkkunoiden lisääntymisaikana tai kun hoito-olosuhteissa muutoin tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Hyvinvoinnin tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota kalkkunoiden käyttäytymiseen, liikkumiseen, yleiskuntoon, mahdollisten vammojen tai loisten esiintymiseen, juomaveden ja rehun kulutukseen sekä kasvuun tai munantuotantokykyyn. Kalkkuna on tarkastettava yksilöllisesti, jos se yleistarkastuksen perusteella on tarpeen. Jos tarkastuksessa havaitaan jotain tavanomaisesta poikkeavaa, on ryhdyttävä välittömiin toimenpiteisiin asian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.

Kalkkunaryhmiä yhdistettäessä tai tuotaessa uusia kalkkunoita ryhmään on erityistä huomiota kiinnitettävä sosiaalisten suhteiden uudelleenmuodostumisesta mahdollisesti aiheutuviin käyttäytymisongelmiin. Kalkkunaryhmän sisäisen arvojärjestyksen sekoittamista on vältettävä. Kalkkunat, jotka suhtautuvat toisiinsa vihamielisesti tai saattavat muutoin vahingoittaa toisiaan, on pidettävä erillään toisistaan.

Kasvatettava kalkkunakanta on pyrittävä valitsemaan siten, että niiden hyvinvointi voidaan turvata kasvatuksen loppuun saakka.

9 §
Käsittely ja kohtelu

Kalkkunan pitopaikassa on vältettävä tarpeetonta melua. Kalkkunat on otettava kiinni ja siirrettävä rauhallisesti, ja niitä käsiteltäessä on noudatettava erityistä varovaisuutta. Ennen kuin kalkkunoita otetaan kiinni tai siirretään pitopaikasta, on poistettava sellaiset laitteiden ja välineiden aiheuttamat esteet, jotka voivat vahingoittaa kalkkunoita.

Kalkkunat on nostettava ja kannettava yksitellen. Kalkkunaa ei saa nostaa eikä kantaa yhdestä jalasta eikä sitä saa käsitellä siten, että kalkkunan pää roikkuu alaspäin muutoin kuin hetkellisesti sitä nostettaessa tai siirrettäessä.

Päivittäisten hoitotoimenpiteiden äkillisiä muutoksia on vältettävä.

Kalkkunoita saa keinosiementää ainoastaan pätevä henkilö ja vain erityistä varovaisuutta noudattaen. Keinosiemennettävien kalkkunoiden on oltava terveitä ja hyväkuntoisia.

Kalkkunat on poikasiässä totutettava hoitajaansa riittävän usein ja varovasti tapahtuvalla käsittelyllä. Poikaset on totutettava pitopaikkaan, olosuhteisiin ja hoitotoimenpiteisiin.

10 §
Juotto ja ruokinta

Kalkkunoiden saatavilla on oltava riittävästi ravintoainekoostumukseltaan niille sopivaa rehua sekä jatkuvasti juomavettä.

Ruokinta- ja juottolaitteiden korkeutta on säädettävä kalkkunoiden kasvun mukaan siten, että kaikki kalkkunat voivat vaikeuksitta syödä ja juoda. Juomaveden ja tarvittaessa myös rehun kulutusta on pystyttävä seuraamaan. Ruokinta- ja juottopaikoilla on oltava riittävästi tilaa siten, että juomasta tai rehusta ei synny tarpeetonta kilpailua.

Kalkkunoiden ruokintaan ja juottamiseen tarkoitetut laitteet ja välineet on pidettävä puhtaina. Ulosteet eivät saa liata rehua tai juomavettä. Ruokinnassa on vältettävä rehun koostumuksen tai määrän äkillisiä muutoksia.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (100/2002).

Neuvoston päätös 78/923/ETY (31978D0923); EYVL N:o L 323, 17.11.1978, s. 12,
Neuvoston päätös 92/583/ETY (31992D0583); EYVL N:o L 395, 31.12.1992, s. 21,
Neuvoston direktiivi 98/58/EY (31998L0058); EYVL N:o L, 221, 8.8.1998, s. 23,

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitusneuvos
Tanja Viljanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.