665/2010

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotantoeläinten ruokinnassa

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 12 §:n 2 momentin ja 13 §:n 1 ja 2 momentin sekä 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain 18 §:n 4 momentin ja 37 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä ovat edellisen lain 12 §:n 2 momentti laissa 303/2006, 13 §:n 1 momentti laissa 809/1992 ja 13 §:n 2 momentti laissa 424/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan maitoon, maitopohjaisiin tuotteisiin ja maidon prosessoinnissa syntyviin sivutuotteisiin, jotka toimitetaan käytettäväksi elintarviketuotantoeläinten, jäljempänä eläin, ruokinnassa. Tätä asetusta ei sovelleta maidon ja siitä saatujen tuotteiden käyttöön alkuperätilalla, jos kyseisiä tuotteita ei ole missään vaiheessa siirretty pois alkuperätilalta.

2 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuotteita, joita käytetään eläinten ruokinnassa, voidaan käsitellä tässä asetuksessa jäljempänä esitettyjen menetelmien lisäksi muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002, jäljempänä sivutuoteasetus, liitteessä VII olevassa V luvussa tarkoitetulla tavalla.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden tuoteselostemerkinnöistä, varastoinnista, kuljetuksesta, kaupallisista asiakirjoista, kirjanpidosta sekä viennistä ja sisämarkkinakaupasta säädetään sivutuoteasetuksessa.

Tässä asetuksessa tarkoitettujen tuotteiden vientiä ja sisämarkkinakauppaa koskevat lisäksi sivutuoteasetuksen luokkaan 3 kuuluvaksi ainekseksi määritellyn maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidosta johdettujen tuotteiden osalta annettu komission asetus (EY) N:o 79/2005 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 183/2005 rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista, jäljempänä rehuhygienia-asetus.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) käsitellyillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, jotka on käsitelty liitteen a tai b kohdan mukaisesti;

2) käsittelemättömillä tuotteilla maitoa, maitopohjaisia tuotteita ja maidon prosessoinnissa syntyviä sivutuoteasetuksen mukaisesti luokan 3 sivutuotteiksi määriteltyjä tuotteita, huuhdevedet mukaan lukien, joita ei ole käsitelty liitteen a tai b kohdan mukaisesti sekä tuotteita, jotka ovat joutuneet kosketuksiin näiden tuotteiden kanssa;

3) tilalla sellaista maantieteellistä paikkaa, jossa eläimiä pidetään, kasvatetaan tai hoidetaan pysyvästi tai tilapäisesti.

4 §
Käsiteltyjen tuotteiden luovuttaminen eläinten ruokintaan

Jos maitoalan laitos luovuttaa liitteen a tai b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan, luovutuksen edellytyksenä on, että laitos on hyväksytty elintarvikehuoneistoksi elintarvikelain (23/2006) nojalla. Lisäksi laitoksen tulee olla rekisteröity rehulain (86/2008) nojalla rehualan toimijaksi. Jos rehuseosten valmistaja tai välittäjä luovuttaa liitteen a tai b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan, luovutuksen edellytyksenä on, että toimija on rekisteröity rehulain nojalla.

Sen lisäksi, mitä rehuhygienia-asetuksen liitteessä II ja maa- ja metsätalousministeriön rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen (712/2008), liitteessä 8 säädetään kirjanpidosta, tulee edellä 1 momentissa mainittujen toimijoiden kirjanpidosta ilmetä luovutettujen tuotteiden tämän asetuksen liitteen a tai b kohdan mukainen käsittelymenetelmä.

Sekä maitoalan laitoksen että välittäjän pitää huolehtia siitä, että tämän asetuksen liitteen a tai b kohdan mukainen käsittelymenetelmä merkitään rehun mukana seuraavaan kaupalliseen asiakirjaan.

5 §
Käsiteltyjen tuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa

Liitteen b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita käyttävän tilan on tehtävä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastoon tietojen rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä ennen liitteen b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytön aloittamista. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) tilan yhteystiedot ja tilatunnus;

2) tilalla eläinten ruokinnassa käytetyt liitteen mukaisesti käsitellyt tuotteet;

3) toimija, joka toimittaa tuotteet tilalle;

4) eläinlajit, joiden ruokintaan 2 kohdassa tarkoitettuja tuotteita käytetään.

Tilan rekisteriin merkitsemisen edellytyksenä on, että tuotteet toimitetaan tilalle joko suoraan tai välittäjän kautta elintarvikelain nojalla hyväksytystä maitoalan laitoksesta.

6 §
Käsittelemättömien tuotteiden luovuttaminen eläinten ruokintaan

Sen lisäksi, mitä rehuhygienia-asetuksen liitteessä II ja maa- ja metsätalousministeriön rehualan toiminnanharjoittamisesta annetun asetuksen liitteessä 8 säädetään kirjanpidosta, tulee käsittelemättömiä tuotteita eläinten ruokintaan toimittavan maitoalan laitoksen, rehuseosten valmistajan tai välittäjän kirjanpidosta ilmetä, että luovutetut tuotteet ovat käsittelemättömiä tai sisältävät käsittelemättömiä aineksia.

Sekä maitoalan laitoksen että välittäjän pitää huolehtia siitä, että maininta "käsittelemätön" merkitään rehun mukana seuraavaan kaupalliseen asiakirjaan.

7 §
Käsittelemättömien tuotteiden käyttö eläinten ruokinnassa

Käsittelemättömiä tuotteita saa käyttää vain sikojen ruokinnassa. Käsittelemättömiä tuotteita käyttävän tilan on tehtävä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastoon tietojen rekisteröintiä varten. Ilmoitus on tehtävä ennen käsittelemättömien tuotteiden käytön aloittamista. Ilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1) tilan yhteystiedot ja tilatunnus;

2) tilalla eläinten ruokinnassa käytetyt käsittelemättömät tuotteet;

3) toimija, joka toimittaa tuotteet tilalle.

Käsittelemättömien tuotteiden käytön edellytyksenä on:

1) että käsittelemättömät tuotteet ovat peräisin elintarvikelain nojalla hyväksytystä maitoalan laitoksesta;

2) että käsittelemättömiä tuotteita sikojen ruokinnassa käyttävä tila sitoutuu toimittamaan käsittelemättömillä tuotteilla ruokitut siat kasvatuksen loppuessa suoraan teurastamoon;

3) että tila kuuluu valtakunnallisen eläinten terveydenhuolto-ohjelman piiriin, jonka puitteissa tilan tulee tehdä eläinlääkärin kanssa eläinten terveydenhuollosta terveydenhuoltosopimus, johon tulee sisältyä sikojen terveydentilan säännöllinen tarkastaminen;

4) että tila pitää luetteloa sikojen ruokintaa varten vastaanottamistaan käsittelemättömistä tuotteista sekä teurastamoon toimittamistaan sioista.

8 §
Tuotteiden toimittaminen maitoalan laitoksesta, joka vastaanottaa raakatuotteita toisesta jäsenvaltiosta tai kolmansista maista

Maitoalan laitos, joka vastaanottaa raakamaitoa, raakaheraa tai raakakermaa toisista Euroopan unionin jäsenvaltioista tai kolmansista maista, ei saa toimittaa käsittelemättömiä tuotteita tai käsittelemättömien tuotteiden kanssa kosketuksissa olleita tuotteita eläinten ruokintaan.

9 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen noudattamista valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja aluehallintovirastot. Elintarviketurvallisuusvirasto käyttää rehuvalvonnassa apunaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia.

10 §
Tuotteiden jäljittämistä koskevat velvollisuudet

Elintarvikelain mukaisesti maitoalan laitoksia valvovan kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen on ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ne maitoalan laitokset, jotka toimittavat käsittelemättömiä tai liitteen b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan.

Rehualan toimijan on pyydettäessä ilmoitettava Elintarviketurvallisuusvirastolle ne tilat, joille se on välittänyt käsittelemättömiä tai liitteen b kohdan mukaisesti käsiteltyjä tuotteita eläinten ruokintaan.

11 §
Ilmoitus käytön lopettamisesta

Jos tila luopuu käsittelemättömien tai liitteen b kohdan mukaisesti käsiteltyjen tuotteiden käytöstä eläinten ruokinnassa, tulee sen ilmoittaa tästä Elintarviketurvallisuusvirastolle.

12 §
Voimaantulo

Tällä asetuksella kumotaan 12 päivänä helmikuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus N:o 19 maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käytöstä elintarviketuotannossa käytettävien eläinten ruokinnassa.

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2010.

Komission asetus (EY) N:o 79/2005 (32005R0079); EUVL N:o L 16, 20.1.2005, s. 46

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Kirsti Huovinen

Liite

Maidon, maitopohjaisten tuotteiden ja maidon prosessoinnissa syntyvien sivutuotteiden käsittelyvaatimukset

Kohta a) Käsittelyvaatimukset

1) iskukuumennus (vähintään135 °C, vähintään1 sek.) tai

2) sterilointi (vähintään115°C, vähintään 20 min. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

3) pastörointi (vähintään 71,7 °C vähintään15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) + kuivaus tai pH:n lasku alle 6:een vähintään tunnin ajaksi

Kohta b) Käsittelyvaatimukset1) pastörointi (vähintään 71,7 °C vähintään15 sek. tai jollakin vastaavalla aika- ja lämpötilayhdistelmällä) tai

2) kun kysymyksessä on hera, joka on saatu lämpökäsittelemättömistä maitotuotteista:

heran on maidon saostumisen jälkeen annettava seistä vähintään 16 tuntia

ja heran pH on laskettava alle 6:een (ennen toimitusta laitoksesta).

Kaupasta palautetulle maidolle ja maitopohjaisille tuotteille, joita käytetään eläinten ruokinnassa, ei vaadita toistamiseen edellä a ja b kohdissa kuvattuja käsittelyjä, jos kyseisten tuotteiden valmistusprosessi on sisältänyt vastaavan käsittelyn.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.