618/2010

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 5 §, 18 §:n 2 momentti ja 22 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 384/1994,

muutetaan 21 §:n merkkejä 573―576 koskevat kohdat, 23 §:n 2 momentti, 34 ja 38 a §, sellaisena kuin merkkejä 573, 575 ja 576 koskevat kohdat ovat päätöksessä 404/2006, merkkiä 574 koskeva kohta ja 23 §:n 2 momentti päätöksessä 384/1994 sekä 34 § ja 38 a § päätöksessä 164/1992, ja

lisätään 14 §:ään, sellaisena kuin se on päätöksissä 384/1994 ja 1134/1998, uusi merkkiä 141 a koskeva kohta ja 30 a §:ään, sellaisena kuin se on päätöksessä 1134/1998, uusi 2 momentti, seuraavasti:

14 §

Merkki 141 a. Töyssyjä

Merkkiä ei tarvitse toistaa, jos tiellä on useita peräkkäisiä töyssyjä, korotettuja suojateitä tai muita vastaavia rakenteita. Tienosan pituus voidaan osoittaa lisäkilvellä 814.


21§

Merkki 573. Pihakatu

Merkkiä käytetään ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan pihakadun alkuun yleensä sen oikeaan reunaan.

Merkki 574. Pihakatu päättyy

Merkki sijoitetaan pihakadun päättymiskohtaan yleensä tien oikeaan tai vasempaan reunaan.

Merkki 575. Kävelykatu

Merkkiä käytetään jalankulku- ja polkupyöräliikenteelle yhteisesti tarkoitetulla tiellä. Merkki sijoitetaan kävelykadun alkuun yleensä sen oikeaan reunaan.

Merkki 576. Kävelykatu päättyy

Merkki sijoitetaan kävelykadun päättymiskohtaan yleensä tien oikeaan tai vasempaan reunaan.


23 §

Lisäkilven koko määräytyy liikennemerkin koon mukaan. Lisäkilpi ei saa olla oleellisesti leveämpi kuin varsinainen liikennemerkki.


30 a §

Pyöräkaista merkitään aina kun liikennevaloin ohjatussa risteyksessä merkitään pyöräilijän odotustila.

34 §

Ajokaistanuolen vähimmäispituus on 5 metriä, jalkakäytävällä, pyörätiellä ja pyöräkaistalla kuitenkin 1 metri.

38 a §

Töyssyn, korotetun suojatien tai muun vastaavan rakenteen merkinnän ruudun sivun pituus on 10―50 cm. Ruutumerkintä mitoitetaan siten, että tulosuunnasta on näkyvissä vähintään kaksi merkintäriviä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 2010

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Yli-insinööri
Mikko Karhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.