539/2010

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2010

Laki maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1443/2006) 21 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1187/2009, sekä

lisätään lakiin uusi 55 a § seuraavasti:

21 §
Hanketuen myöntämisen edellytykset ja rajoitukset

Hanketuen myöntämisen edellytyksenä on, että tuettava toimenpide olennaisesti liittyy hakijan tehtäviin tai toiminta-ajatukseen ja että hakijalla on riittävät taloudelliset ja hallinnolliset edellytykset sen toteuttamiseen. Jos tukea haetaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen, sovelletaan tukea myönnettäessä lisäksi laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain (1186/2009) 4, 6, 6 a, 9 ja 11 §:ää.


55 a §
Hanketuen myöntäminen eräissä tapauksissa

Jos laajakaistahankkeesta on julkaistu hankintailmoitus ennen 1 päivää tammikuuta 2010, laajakaistarakentamisen tukea koskevan asian käsittelyssä voidaan hakijan suostumuksella soveltaa laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain ja valtionavustuslain (688/2001) sijaan tämän lain säännöksiä tuen myöntämisestä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 16 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuun toimenpiteeseen. Hakijan suostumuksena pidetään tässä laissa tarkoitetun hakemuksen toimittamista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2010.

HE 21/2010
LiVM 3/2010
EV 65/2010

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.