457/2010

Annettu Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Laki maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 1 §, 2 §:n 6, 8 ja 14 kohta, 3 §:n 1 ja 4 momentti, 4 §, 8 §:n 1 ja 2 momentti ja 9 §:n 2 momentin 4 kohta,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § osaksi laissa 283/2008, 2 §:n 14 kohta viimeksi mainitussa laissa ja 3 §:n 1 momentti ja 9 §:n 2 momentin 4 kohta laissa 1466/2006, sekä

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 15 a § seuraavasti:

1 §
Soveltamisala

Tämän lain nojalla voidaan valtion talousarviossa osoitetun määrärahan rajoissa myöntää maa- ja puutarhataloudelle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107―109 artiklan tai muun Euroopan unionin lainsäädännön mukaista kansallista tukea.

Tätä lakia ei sovelleta maa- ja puutarhataloudelle myönnettävään Euroopan unionin kokonaan rahoittamaan suoraan tukeen, maaseutuelinkeinojen rahoituslain (329/1999), maatalouden rakennetuista annetun lain (1476/2007), porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain (45/2000), kolttalain (253/1995), maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain (1443/2006) tai luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) perusteella maksettaviin tukiin.

2 §
Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:


6) tukimuodolla Euroopan unionin tiettyä tarkoitusta varten hyväksymää kansallista tukijärjestelmää;


8) perheyrityksen jäsenellä maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 4 §:ssä tarkoitettua perheenjäsentä;


14) maataloudella maatilalla tapahtuvaa maatalous-, puutarha- ja energiakasvien viljelyä, kotieläintuotteiden tuotantoa, tuotantoeläinten pitoa, hevostaloutta, porotaloutta, mehiläistaloutta, kesannointia sekä viljelemättömän pellon säilyttämistä hoidettuna yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 mukaisesti;


3 §
Hakijat

Tukea voidaan myöntää Suomessa harjoitettavaan tuotantoon tai toimintaan viljelijälle tai muulle tuen hakijalle, jäljempänä hakija, joka on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhteenliittymä.


Edellä 2 momentin 2 kohdassa säädetyt edellytykset eivät koske julkisoikeudellista yhteisöä, koulutilaa, vankilatilaa eivätkä hakijaa, jonka tukikelpoinen toiminta on muuta kuin maataloutta.


4 §
Euroopan unionin lainsäädännön huomioon ottaminen

Tukien käyttöönotto edellyttää Euroopan unionin hyväksyntää. Tukien määrää tai niiden myöntämisen edellytyksiä muutetaan Euroopan unionin tekemän päätöksen perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään Euroopan unionin asettamien tukiehtojen toimeenpanosta.

8 §
Neuvottelumenettely

Kansallisia tukia koskevien esitysten tekemisestä Euroopan unionille neuvotellaan ja sovitaan valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen välisissä neuvotteluissa. Neuvottelut aloitetaan viipymättä jommankumman osapuolen pyynnöstä. Valtioneuvosto määrää valtion edustajat neuvotteluihin.

Valtioneuvosto päättää esityksen tekemisestä Euroopan unionille. Valtioneuvosto päättää asiasta myös siinä tapauksessa, että 1 momentissa tarkoitettua sopimusta ei saada aikaan valtioneuvoston erikseen asettamassa määräajassa.


9 §
Kasvintuotannon tuet

Kasvintuotannon tuen myöntämisen edellytyksenä on, että:


4) hakija on viljelyssä noudattanut kansallisia tukia koskevissa Euroopan komission päätöksissä tai niiden täytäntöön panemiseksi annetuissa kansallisissa säädöksissä tukimuoto- ja tukityyppikohtaisesti säädettyjä ympäristöehtoja.


15 a §
Väliaikainen kansallinen tuki

Komission tiedonannon ― tilapäiset yhteisön puitteet valtiontukitoimenpiteille rahoituksen saatavuuden turvaamiseksi tämänhetkisessä finanssi- ja talouskriisissä ― 2009/C 83/01 ja 2009/C 261/2 mukaisena tukena voidaan myöntää väliaikaista kansallista tukea maataloutta vuonna 2010 harjoittavalle hakijalle, joka saa tukivuodelta 2010 Euroopan unionin suoraa tukea, kansallista tulotukea, luonnonhaittakorvausta tai maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden tukea taikka näitä vastaavia Ahvenanmaan maakunnan tukia.

Väliaikaisen kansallisen tuen myöntämisen edellytyksenä on, että hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2009 kohdistuvan vieraan pääoman, pois lukien osto- ja siirtovelat, määrän suhde hakijan toimintavuosien 2007―2009 maa- ja puutarhataloustuotannon arvonlisäverottomien myyntitulojen ja hakijan vastaavana aikana saamien 1 momentissa tarkoitettujen tukien yhteenlasketun määrän keskiarvoon on vähintään yksi. Verotusyhtymien osalta vieraan pääoman, pois lukien osto- ja siirtovelat, määränä käytetään osakkaiden yhteenlaskettua yhtymän maatalouteen kohdistuvaa velkaa. Maa- ja puutarhatalouden myyntituloilla tarkoitetaan kotieläinten sekä kotieläin- ja kasvinviljelytuotteiden myyntituloja. Väliaikainen kansallinen lisätuki määräytyy hakijan maa- ja puutarhataloustuotantoon 31 päivänä joulukuuta 2009 kohdistuvan vieraan pääoman, pois lukien osto- ja siirtovelat, määrän perusteella.

Väliaikaista kansallista tukea voidaan korottaa, jos hakija on tehnyt maa- ja puutarhatalouden tuotannossa käytettäviin rakennuksiin ja rakennelmiin kohdistuvia hankinta- ja perusparannustoimenpiteitä. Tuen korotus määräytyy hakijan verovuosina 2004―2009 tekemien edellä mainittujen rakennusten ja rakennelmien hankinta- ja perusparannusmenojen yhteenlasketun määrän perusteella vähennettynä vastaavana aikana saatujen investointitukien, luovutushintojen ja vakuutuskorvausten yhteismäärällä. Hakijan katsotaan tehneen rakennusten ja rakennelmien hankinta- ja perusparannustoimenpiteitä verovuosina 2004―2009, vaikka tämän toiminnassa olisi tapahtunut tuloverolain 24 §:ssä tarkoitettu toimintamuodon muutos tai elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52―52 d §:ssä tarkoitettu muutos. Tuen korotusta ei myönnetä, jos edellä sanotun perusteella lasketut investointikustannukset ovat yhteensä alle 20 000 euroa.

Väliaikaiseen kansalliseen tukeen sovelletaan tämän lain 16 §:n 1 ja 2 momentin sekä 17 §:n 1 momentin säännöksiä.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään väliaikaisen kansallisen tuen määrästä sekä tuen määräytymisen ja myöntämisen tarkemmista perusteista.


Tämä laki tulee voimaan 9 päivänä kesäkuuta 2010. Tämän lain 15 a § on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 43/2010
MmVM 6/2010
EV 56/2010

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.