448/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 4 päivänä helmikuuta 2000 annetun ympäristönsuojelulain (86/2000) 12 ja 65 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 253/2010:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asfalttiasemiin. Asetusta sovelletaan ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksena toimintaan, johon tarvitaan ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukainen lupa. Asetusta sovelletaan myös toimintaan, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n nojalla.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) asfalttiasemalla laitosta, jossa valmistetaan asfalttimassaa;

2) kiinteällä asfalttiasemalla asfalttiasemaa, jossa toimintaa harjoitetaan kiinteästi sijoitetulla laitteistolla;

3) siirrettävällä asfalttiasemalla asfalttiasemaa, jonka laitteisto on siirrettävissä toiselle alueelle.

3 §
Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö

Ympäristönsuojelulain 65 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tulee sisältää:

1) toiminnanharjoittajan ja asfalttiaseman yhteystiedot;

2) tiedot asfalttiaseman sijainnista ja sen ympäristöstä sekä alueen kaavoituksesta;

3) tiedot asfalttiaseman toiminnasta, tuotannosta, kapasiteetista ja toiminta-ajoista;

4) tiedot asfalttiaseman teknisistä rakenteista;

5) tiedot jäte- ja hulevesien käsittelystä sekä päästöistä veteen ja viemäriin;

6) tiedot toiminnan melupäästöistä ja meluntorjuntatoimista;

7) tiedot hajulähteistä ja päästöistä ilmaan;

8) tiedot toiminnassa syntyvistä jätteistä ja jätehuollosta;

9) tiedot maaperästä ja sen tilasta sekä toimista maaperän ja pohjaveden pilaantumisen ehkäisemiseksi;

10) tiedot riskienhallinnasta sekä tiedot tarkkailun järjestämisestä;

11) tiedot asfalttiaseman voimassaolevista luvista, päätöksistä, ilmoituksista ja sopimuksista.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) kartta, josta ilmenee toiminta-alueen rajat sekä lähimmät asuin- tai virkistyskäytössä olevat rakennukset, luonnonsuojelukohteet ja pohjavesialueet sekä;

2) asemapiirros, johon eri toiminnat on merkittävä.

Edellä 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetut tiedot riskienhallinnasta ja tiedot tarkkailun järjestämisestä on lisäksi toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista.

4 §
Toiminnan sijoittuminen

Asfalttiasema on sijoitettava ympäristönsuojelulain 6 ja 30 §:ssä säädettyjen vaatimusten mukaisesti.

Asfalttiasemaa ei saa sijoittaa niin, että etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriöille alttiiseen kohteeseen on alle 150 metriä melua, pölyä tai hajua aiheuttavasta toiminnosta.

Alle 150 metrin etäisyydellä melulle, pölylle tai hajulle altistuvista kohteista voidaan kuitenkin säilyttää kalustoa, varastoida ja jakaa polttonesteitä, öljyjä ja muita kemikaaleja sekä varastoida toiminnasta syntyviä jätteitä.

5 §
Ilmaan joutuvien päästöjen ja niiden leviämisen rajoittaminen

Toiminnan aiheuttamia pöly- ja hiukkaspäästöjä ja niiden leviämistä on rajoitettava sijoittamalla päästölähteet ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti sekä käyttämällä pölynerotinlaitteistoja ja kotelointeja sekä tehostamalla palamisprosesseja tai käyttämällä muita parasta käyttökelpoista tekniikkaa edustavia pöly- ja hiukkaspäästöjä vähentäviä menetelmiä. Laitoksen suodattimien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava.

Kiviaineksia lukuun ottamatta pölyävät aineet on varastoitava ja niitä on säilytettävä suljetuissa säiliöissä tai pakkauksissa siten, että ne eivät pölyä eikä pölyä joudu ympäristöön.

Kuljetukset, lastaaminen ja lastin purkaminen sekä alueiden kunnossapito on toteutettava siten, että haitallinen pölyäminen voidaan tehokkaasti estää.

6 §
Hajun leviämisen torjunta

Hajun leviämisen estämiseksi hajulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla ja katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen jälkeen.

7 §
Meluntorjunta

Melun leviämisen estämiseksi melulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Melua on lisäksi torjuttava koteloinneilla, melua aiheuttavien laitteiden ja koneiden värähteleviä pintoja vaimentamalla taikka käyttämällä muutoin meluntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.

Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

Siirrettävä asfalttiasema, joka rekisteröidään ympäristönsuojelulain 65 §:n nojalla ja joka on sijoitettu lähemmäksi kuin 500 metriä melulle altistuvasta kohteesta saa toimia kello 22.00―05.00 enintään 40 vuorokautena kalenterivuodessa.

8 §
Maaperän ja pohjaveden suojelu

Polttoaineiden ja muiden ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien aineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen on estettävä.

Polttoaine- ja bitumisäiliöiden on oltava rakenteeltaan tiiviitä sekä kestettävä mekaanista ja kemiallista rasitusta. Polttoaine on varastoitava kaksoisvaippasäiliöissä tai kiinteästi valuma-altaallisessa säiliössä.

Koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden on oltava nesteitä läpäisemättömiä ja reunoiltaan korotettuja. Säiliöiden on oltava suljettuja ja ne on varustettava ylitäytönestimillä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä.

9 §
Jäte- ja hulevedet

Toiminta on järjestettävä siten, että siitä ei aiheudu pintavesien tai talousvesikaivojen pilaantumista. Pohjaveden pilaamiskiellosta säädetään ympäristönsuojelulain 8 §:ssä.

Talousjätevesien käsittelystä viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla säädetään talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetussa valtioneuvoston asetuksessa (542/2003).

Kiinteiden asfalttiasemien koneiden poltto- ja voiteluaineiden sekä kemikaalien käsittely- ja jakelualueiden hulevedet on johdettava öljynerottimen kautta.

Öljynerottimesta jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei saa olla enempää kuin 100 mg/l.

Öljynerottimesta muualle kuin jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön johdettavan veden hiilivetypitoisuus ei saa olla enempää kuin 5 mg/l.

10 §
Jätehuolto

Asfalttiaseman jätehuolto on järjestettävä jätelain (1072/1993) ja sen nojalla annettujen säädösten mukaisesti siten, että toiminnasta ei aiheudu ympäristön roskaantumista, maaperän pilaantumista tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tällöin on erityisesti huolehdittava siitä, että:

1) hyödyntämiskelpoiset jätteet kerätään erillään muista jätteistä ja toimitetaan hyödynnettäviksi;

2) ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset jätteet kerätään talteen ja pidetään toisistaan erillään, ryhmitellään, pakataan ja merkitään ominaisuuksiensa mukaan sekä varastoidaan katetussa tai muutoin vesitiiviissä tilassa ja nesteitä läpäisemättömällä alustalla;

3) öljy- ja muut ongelmajätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn tai hyödyntämiseen vähintään kerran vuodessa;

4) ongelmajätteiden siirrosta laaditaan siirtoasiakirja siten kuin ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteen pakkaamisesta ja merkitsemisestä annetussa valtioneuvoston päätöksessä (659/1996) säädetään;

5) ongelmajäte ja muu jäte toimitetaan hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa tällaisen jätteen vastaanotto on sallittu.

Toiminta-alueelle ei saa muodostua sellaisia varastoja, jotka voidaan kaatopaikoista annetun valtioneuvoston päätöksen (861/1997) 2 §:n mukaan luokitella kaatopaikaksi.

11 §
Poikkeukselliset tilanteet

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Poikkeuksellisen tilanteen ympäristövaikutusten selvittäminen on aloitettava tilanteen edellyttämässä laajuudessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa sovittavalla tavalla. Lisäksi on tehtävä korjaavat toimenpiteet vastaavan tapauksen toistumisen estämiseksi.

Poikkeustilanteita varten toiminta-alueella on oltava riittävä alkusammutus- ja vuotojen torjuntakalusto. Laitteiden läheisyydessä on oltava hätäkytkimet sekä ohjeet menettelystä vuoto- ja tulipalotapauksissa

Poikkeuksellisten tilanteiden ja niistä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi poltto- ja voiteluaineet sekä muut kemikaalit on säilytettävä turvallisesti alueen liikenne huomioon ottaen. Alueella olevat tiet on suunniteltava ja rakennettava pelastusajoneuvoille soveltuviksi.

Pölynerottimen rikkoutuessa tai muun päästöjä olennaisesti lisäävän häiriön sattuessa päästöjä aiheuttava toiminta on välittömästi keskeytettävä, kunnes häiriö on korjattu. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava aseman rakenteiden ja laitteistojen huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveyshaittojen riski lisääntyy.

Toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on tarvittaessa päivitettävä.

Poikkeuksellisia tilanteita koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulain 62 §:ssä ja ilmoituksen johdosta annettavista määräyksistä ympäristönsuojelulain 64 §:ssä.

12 §
Mittaukset ja tarkkailu

Toiminnanharjoittajan on järjestettävä asfalttiaseman käyttötarkkailu, päästötarkkailu ja ympäristövaikutusten tarkkailu.

Asfalttiaseman pölynerottimen kuntoa ja toimintaa on tarkkailtava päivittäin.

Kiinteän asfalttiaseman poistokaasujen hiukkas- ja NO2-päästöt on mitattava rekisteröintiä seuraavana toimintavuotena ja sen jälkeen mittaus suoritetaan kolmen vuoden välein aseman toimiessa normaalisti. Päästöt on aina mitattava asfaltinvalmistuslaitteiston vaihtumista seuraavan toimintavuoden aikana. Mittausraportissa on esitettävä mittaustulokset yksikössä mg/m3(n) kuivaa kaasua redusoituna 17 %:n happipitoisuuteen, arvio mittaustulosten edustavuudesta sekä ilmoittajan arvio tunti- ja vuosipäästöistä.

Öljynerotinkaivo on tarkastettava vuosittain.

Kiinteän asfalttiaseman toiminnasta ja toimintaan liittyvästä liikenteestä aiheutuvat melutasot on mitattava kertaluonteisesti kahdentoista kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Jos toiminnanharjoittaja voi luotettavin mittauksin tai arviointimenetelmin osoittaa, että 7 §:ssä tarkoitetut melutason arvot eivät alle 500 metrin etäisyydellä melua aiheuttavasta toiminnasta ylity, ei toiminnanharjoittajan tarvitse tarkkailla melupäästöjä. Melutason arvioinnissa on otettava huomioon myös toiminnasta toiminta-alueella aiheutuva liikenne.

Jos toiminnan etäisyys meluhaitoille altistuvista kohteista on yli 500 metriä ja maasto-olosuhteet estävät riittävästi äänen etenemisen melulähteestä häiriöille alttiisiin kohteisiin ja voidaan perustellusti olettaa, että 7 §:ssä tarkoitetut melutason arvot eivät ylity, ei toiminnanharjoittajan tarvitse erikseen osoittaa melutason alittumista eikä tarkkailla melupäästöjä.

13 §
Raportointi ja kirjanpito

Toiminnanharjoittajan on vuosittain helmikuun loppuun mennessä toimitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle edellistä vuotta koskeva vuosiraportti, josta käyvät ilmi tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä:

1) tuotannosta ja raaka-aineista;

2) toiminta-ajoista;

3) käytettyjen polttoaineiden laadusta - ja kulutuksesta;

4) laskennallisista tai mitatuista rikkidioksidin-, typenoksidin-, hiilidioksidin ja hiukkasten vuosipäästöistä ilmaan, päästöjen laskentatavoista ja mittausmenetelmistä sekä tulosten edustavuutta koskevasta arviosta;

5) toiminnassa muodostuneiden jätteiden ja ongelmajätteiden laadusta, määrästä, varastoinnista ja edelleen toimittamisesta;

6) jäte- ja hulevesien sekä pohjavesialueella tiedot pohjaveden tarkkailun tuloksista;

7) öljynerotuskaivon tarkastuksista ja tyhjennyksistä;

8) huoltotoimista ja ympäristönsuojelun kannalta merkittävistä häiriö- ja poikkeustilanteista.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa vuosiraportissa ilmoitettavista tiedoista. Yhteenveto kirjanpidosta on pyydettäessä esitettävä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

14 §
Toiminnan lopettaminen

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan lopettamisesta ja esitettävä suunnitelma mahdollisten rakenteiden poistamisesta sekä maaperän ja pohjaveden mahdollisen pilaantumisen selvittämisestä sekä suunnitelluista puhdistustoimenpiteistä.

Toiminta-alue on saatettava toiminnan loputtua sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. Toiminta-alue on siistittävä ja alueelle varastoidut jätteet ja ongelmajätteet on toimitettava hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi siten kuin siitä jätelaissa säädetään.

15 §
Ilmoitus toiminnan muutoksista

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröidyn asfalttiaseman toiminnan valvonnan kannalta olennaisista muutoksista.

16 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan ympäristönsuojeluasetuksen muuttamisesta 29 päivänä joulukuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (1792/2009) voimaantulosäännöksen 6 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 248/2010.

17 §
Siirtymäsäännökset

Asfalttiasemaan, jolla on tämän asetuksen voimaan tullessa ympäristölupa, sovelletaan tätä asetusta siitä alkaen, kun:

1) toiminnan olennaiseen muuttamiseen on haettava ympäristölupaa ympäristönsuojelulain 28 §:n 3 momentin nojalla;

2) hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi ympäristönsuojelulain 55 §:n 2 momentin mukaisesti on tehtävä; tai

3) ympäristölupaa on tarpeen muuttaa ympäristönsuojelulain 58 §:n 1 momentin nojalla.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, tätä asetusta sovelletaan sanotussa momentissa tarkoitettuihin asfalttiasemiin kuitenkin viimeistään 1 päivästä tammikuuta 2018.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva asfalttiasemaa koskeva ympäristölupa-asia, jota ei ole kuulutettu, raukeaa asetuksen voimaan tullessa ja viranomainen rekisteröi toiminnan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään sekä ilmoittaa rekisteröinnistä toiminnanharjoittajalle, jollei ole kysymys ympäristönsuojelulain 30 §:n 4 momentissa tarkoitetusta toiminnasta.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä oleva asfalttiasemaa koskeva lupa-asia, joka on kuulutettu, käsitellään tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti ja toimintaan sovelletaan tätä asetusta 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta ajankohdasta.

Tämän asetuksen voimaantullessa vireillä oleva ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta käsitellään kuten ympäristönsuojelulain 60 ja 64 §:ssä säädetään.

Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010

Asuntoministeri
Jan Vapaavuori

Ylitarkastaja
Elise Sahivirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.