420/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (659/2007) 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 9 § osaksi asetuksessa 337/2008,

muutetaan asetuksen nimike, 1 ja 4 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi asetuksissa 357/2009 ja 1841/2009, sekä

lisätään asetukseen siitä asetuksella 357/2009 kumotun 6 §:n tilalle uusi 6 § seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Euroopan unionin kokonaan rahoittamien tukien valvonnasta

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, III osaston sekä IV osaston 1 luvun 2, 3, 5 ja 7 jaksojen tukijärjestelmien valvonnasta.

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valvonnasta, joka koskee maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1234/2007 säädettyä kuivatun rehun sekä kuitupellavan ja -hampun jalostustukea sekä perunatärkkelystuotannon kiintiöjärjestelmästä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1868/94 säädettyä tärkkelysperunan tehtaanpalkkiota.

Valvontaa toteutetaan osana neuvoston tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää. Järjestelmästä säädetään neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

4 §
Pinta-alojen ja lohkojen valvonta

Pinta-alojen valvonnasta säädetään Euroopan unionin kokonaan tai osittain rahoittamien pinta-alaperusteisten tukien valvonnasta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (591/2007), jäljempänä pinta-alaperusteisten tukien valvonta-asetus.

Valvonnassa on tarkastettava, että lohkot ovat tuen ehtojen mukaiset. Jos lohko ei täytä tuen ehtoja, lohko on hylättävä kyseisen tuen osalta.

6 §
Erityistukioikeuksien valvonta

Valvonnassa on tarkastettava, että tilatukijärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen (233/2010) 8 §:ssä säädetyt edellytykset täyttyvät. Jos edellytykset eivät täyty, tilatuki hylätään erityistukioikeuden osalta.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 IV osaston 5 luvussa tarkoitetun energiakasvituen sitoumuksiin ja sopimuksiin, jotka on tehty ennen tämän asetuksen voimaantuloa, sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.