419/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

lisätään ympäristötuen ja luonnonhaittakorvauksen valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (660/2007) 19 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi asetuksessa 401/2009, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, 21 §:ään uusi 2 momentti ja asetukseen uusi 22 c § seuraavasti:

19 §
Ympäristötuen erityistukisopimukset

Jos ympäristötukeen sitoutumaton hakija, joka on tehnyt luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 57 §:ssä tarkoitetun sopimuksen, ei ole noudattanut erityistukisopimuksen ehtoja, erityistukisopimuksesta maksettavaa tukea vähennetään 1―100 prosenttia.


21 §
Eläinmäärä

Ympäristötuen kotieläintilalle maksettavaa perustoimenpiteen tukea vähennetään yksi prosentti, jos:

1) luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 11 §:n mukaista ilmoitusta ei ole tehty määräajassa tuen myöntäneelle viranomaiselle; ja

2) ilmoitus koskee sellaista luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 31 §:n 2 momentissa tarkoitettua tilapäistä eläinmäärän vähenemistä, joka johtuu kotieläinrakennuksen peruskorjauksesta tai laajentamisesta, tuotantosuunnan muuttamisesta tai edellä mainitun lain 9 §:n 2 momentissa tarkoitetusta syystä.

22 c §
Kasvinsuojelukoulutuksen valvonta

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on valvottava paikan päällä viisi prosenttia kalenterivuoden aikana maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteistä ja maatalouden ympäristötuen erityistuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (503/2007) 49 d §:n mukaisesti hyväksytyistä koulutuksista.

Jos koulutusta ei ole toteutettu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle koulutuksen hyväksymistä varten toimitettujen tietojen mukaisesti tai koulutuksen sisältö ei muuten vastaa luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukiasetuksen 28 §:ssä säädettyjä ehtoja, koulutuksen järjestäjälle ei voida antaa lupaa pitää ympäristötuen vähimmäisvaatimusten mukaisia kasvinsuojelukoulutuksia ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on esitetty kirjallisesti toimenpiteet havaittujen puutteiden korjaamiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.