418/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (592/2007) 6 §:n 2 momentti,

muutetaan asetuksen nimike, 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 ja 5 kohta, 5 §:n 1 momentti, 8 §, 11 §:n 2 momentti, 13 §:n 1 momentti, 14 §:n 1 momentti ja 15 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti asetuksessa 358/2009 ja 5 §:n 1 momentti sekä 8 § asetuksessa 1842/2009, sekä

lisätään 14 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus

Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tässä asetuksessa säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä neuvoston tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdassa sekä 101 ja 102 artiklassa tarkoitettujen Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien valvonnasta.


2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) Euroopan unionin kokonaan rahoittamilla eläintuilla nautapalkkiota, lypsylehmäpalkkiota, uuhipalkkiota sekä uuhipalkkion lisäpalkkiota;


5) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen sekä rekisteröintiasetuksen mukaista ATK-pohjaista tietokantaa;


5 §
Paikalla tehtävä tarkastus

Soveltamisasetuksen 30 artiklassa säädetään Euroopan unionin suoria tukia hakeneiden maatilojen paikalla tehtävien tarkastusten vähimmäismäärästä. Uuhien tilallapitoaikaisesta valvontavelvoitteesta säädetään soveltamisasetuksen 41 artiklan 2 kohdassa.


8 §
Valvonnan laajentaminen

Jos muun valvonnan yhteydessä havaitaan tai muulla tavalla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tietoon tulee, että tässä asetuksessa tarkoitetun Euroopan unionin kokonaan rahoittamien eläintukien saamisen edellytykset eivät laiminlyönnin vuoksi enää täyty, valvonta on laajennettava tämän asetuksen mukaiseksi valvonnaksi.

11 §
Nautaeläinluettelo

Jos nautaeläinluettelosta puuttuu tukiehtojen mukainen merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta taikka ne on virheellisesti merkitty, nautaeläinluettelon tiedot voidaan hyväksyä, jos merkintä naudan rodusta tai käyttötavasta korjataan valvonnassa. Tuen hakijan on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen.

13 §
Tilallapitoaika ja -paikka

Valvonnassa on tarkastettava uuhipalkkion tilallapitoajan noudattaminen.


14 §
Nautojen ikä, sukupuoli, rotu ja poikiminen

Valvonnassa on tarkastettava täyttyvätkö tuen myöntämisen edellytykset niiden nautojen osalta, joista on haettu Euroopan unionin kokonaan rahoittamaa eläintukea. Edellytykset koskevat nautojen:

1) ikää;

2) sukupuolta;

3) rotua;

4) poikimista.

Valvonnassa on tarkastettava, että maatilalla noudatetaan tavanomaista tuotantotapaa.


15 §
Eläintenpitäjäksi rekisteröityminen ja uuhien merkitseminen

Valvonnassa on tarkastettava, että maatila on rekisteröitynyt nautojen osalta rekisteröintiasetuksen 4 §:n ja uuhien osalta lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisterijärjestelmäasetuksen ja lammas- ja vuohieläinten rekisteröintiasetuksen 2 luvun mukaisesti. Jos valvonnassa havaitaan puutteita, tukea ei makseta ennen kuin maatila on rekisteröitynyt tukiehtojen mukaisesti.Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.