417/2010

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten sekä ympäristöön liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (636/2007) 8 § ja

lisätään 13 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksessa 1840/2009, uusi 2 momentti seuraavasti:

8 §
Puhdistamolietteen käyttö

Valvonnassa on tarkastettava, että puhdistamolietettä vastaanottaneella tilalla on noudatettu lannoitevalmistelain (539/2006) 5 §:n 4 momenttia, lannoitevalmisteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (252/2007) 2 §:ää ja 4 §:n säännöksiä raskasmetallien enimmäispitoisuuksista sekä puhdistamolietteen käytöstä maanviljelyksessä annettua valtioneuvoston päätöstä (282/1994).

13 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain (557/2005) 7 a §:ssä ja luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuista sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006) 10 §:n 4 momentissa tarkoitettua vähennystä ei tehdä, jos laiminlyönti korjataan valvontaviranomaisen antamassa enintään kolmen kuukauden määräajassa.


Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.