343/2010

Annettu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä niistä saatavien tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/1980) 13 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 809/1992:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään muista Euroopan unionin jäsenvaltioista Suomeen ja Suomesta muihin jäsenvaltioihin toimitettavien elävien kalojen, vedessä elävien äyriäisten ja vedessä elävien nilviäisten sekä näistä saatavien ihmisravinnoksi tarkoitettujen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista. Asetuksen tarkoituksena on estää eläintautien leviäminen.

Mitä tässä asetuksessa säädetään Euroopan unionin jäsenvaltioista, sovelletaan myös sellaiseen valtioon, jolla on Euroopan yhteisön kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva oikeus toimia unionin sisämarkkinoilla.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta sovelletaan koristekaloihin, -äyriäisiin tai -nilviäisiin, jos ne on tarkoitettu myytäviksi taikka välitettäviksi tai pidettäviksi kaupallisissa näyttelytiloissa. Tätä asetusta sovelletaan myös siinä tapauksessa, että koristekalat, -äyriäiset tai -nilviäiset tuodaan muuhun kuin kaupalliseen tarkoitukseen, mutta niitä pidetään sellaisissa akvaarioissa tai puutarhalammissa, joista on suora yhteys luonnonvesiin.

3 §
Suhde muuhun lainsäädäntöön

Tuojaksi ja viejäksi rekisteröitymisestä, sisämarkkinatuonnissa, sisämarkkinaviennissä ja kauttakuljetuksissa vaadittavista asiakirjoista, tarkastuksista sekä muista sisämarkkinatuonnin ja sisämarkkinaviennin yleisistä vaatimuksista säädetään eläintautien vastustamiseksi suoritettavista tarkastuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (977/2006).

TRACES-todistuksen mallista säädetään eläinten ja eläinperäisten tuotteiden yhteisön sisäiseen kauppaan liittyvän yhdenmukaisen todistusmallin ja tarkastuspöytäkirjan hyväksymisestä annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 599/2004.

Terveysehdoista tuotaessa Euroopan unionin ulkopuolisista maista säädetään Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusoluista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (866/2008), sekä Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista kalastustuotteista ja niistä saaduista raakavalmisteista ja jalosteista sekä elävistä simpukoista, piikkinahkaisista, vaippaeläimistä ja merikotiloista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (592/2006).

Vesiviljelyn toiminnanharjoittajia koskevista vaatimuksista, vesiviljelyeläinten markkinoille saattamista sekä mereen tai vesistöihin istuttamista koskevista vaatimuksista sekä toimenpiteistä, kun tiettyjä eläintauteja epäillään tai niitä todetaan, säädetään kaloissa, äyriäisissä ja nilviäisissä esiintyvien eläintautien vastustamisesta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (470/2008).

Eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieenisistä vaatimuksista säädetään elintarvikehygieniasta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 852/2004 sekä eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 853/2004.

Alkutuotannosta säädetään alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (134/2006).

Toisesta Euroopan unionin jäsenvaltiosta Suomeen toimitettavien eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonnasta säädetään ensisaapumistoiminnasta annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (118/2006).

Kalastustuotteiden pakkauksiin ja asiakirjoihin tehtävistä merkinnöistä säädetään kalastus- ja vesiviljelytuotealan yhteisestä markkinajärjestelystä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 104/2000 sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kalastus- ja vesiviljelytuotteiden alalla kuluttajille annettavien tietojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2065/2001.

Muiden kuin Suomessa luonnonvaraisena esiintyvien kala- ja rapulajien sekä niiden kantojen ja sukusolujen maahantuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi kalastuslain (286/1982) 94 §:ssä.

Luonnonvaraisten eläinten tuonnista, viennistä ja sisämarkkinoiden kaupallisen toiminnan vaatimuksista säädetään tämän asetuksen lisäksi luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetussa neuvoston asetuksessa N:o (EY) 338/97.

Vesiviljelyyn tarkoitettujen tulokaslajien sekä paikallisesti esiintymättömien lajien tuonnista säädetään tämän asetuksen lisäksi tulokaslajien ja paikallisesti esiintymättömien lajien käytöstä vesiviljelyssä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 708/2007.

Uhanalaisten ja rauhoitettujen eläinten tuonnista ja viennistä sekä vierasperäisten lajien leviämisen rajoittamisesta säädetään lisäksi luonnonsuojelulain (1096/1996) 43―45 §:ssä.

Eläinten kuljetuksissa noudatettavista eläinsuojeluvaatimuksista säädetään eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä direktiivien 64/432/ETY ja 93/119/EY ja asetuksen (EY) N:o 1255/97 muuttamisesta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1/2005 ja eläinten kuljetuksesta annetussa laissa (1429/2006).

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

2) kaloilla yläluokkiin Agnatha ja Gnathostomata kuuluvia kaloja;

3) äyriäisillä alajaksoon Crustacea kuuluvia vedessä eläviä äyriäisiä;

4) nilviäisillä pääjaksoon Mollusca kuuluvia vedessä eläviä simpukoita, kotiloita ja pääjalkaisia;

5) vesiviljelyeläimillä eläviä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, niiden sukusolut mukaan luettuina, joita kasvatetaan viljelylaitoksessa, jotka ovat peräisin viljelylaitoksesta tai jotka on pyydystetty merestä tai vesistöistä ja jotka on tarkoitettu toimitettavaksi viljelylaitokseen;

6) viljelykaloilla kaloja, jotka ovat vesiviljelyeläimiä;

7) luonnonvaraisilla vesieläimillä eläviä luonnonvaraisia, myös mereen tai vesistöihin istutettuja kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, niiden sukusolut mukaan luettuina;

8) koristevesieläimillä kaloja, äyriäisiä ja nilviäisiä, joita pidetään tai kasvatetaan tai jotka saatetaan markkinoille ainoastaan koristetarkoituksiin, niiden sukusolut mukaan luettuina;

9) kylmän veden koristekaloilla VHS-, IHN-, ISA- ja KHV-taudeille alttiita lajeja, niiden sukusolut mukaan luettuina, jotka luetellaan vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY liitteessä IV, sekä SVC-, IPN- ja BKD-taudeille ja G. salaris –loiselle alttiita lajeja, niiden sukusolut mukaan luettuina, jotka luetellaan neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamista ja yhteisöön tuontia koskevien edellytysten ja todistusvaatimusten osalta ja tartunnanlevittäjälajien luettelon vahvistamiseksi annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008;

10) ravuilla ja kylmän veden koristeravuilla rapulajeja, niiden sukusolut mukaan lukien, jotka kuuluvat Astacidae ja Cambaridae heimoihin;

11) avoimella koristetilalla tilaa siten kuin se on määritelty komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008;

12) viljelylaitoksella tiloja, rajattua aluetta tai laitosta, jossa pidetään tai kasvatetaan kaloja, äyriäisiä tai nilviäisiä esimerkiksi verkkokassissa, betoni- tai maa-altaassa, muussa altaassa, luonnonravinto- tai onkilammikossa, muussa lammikossa taikka edellä mainittujen yhdistelmässä taikka haudotaan kalojen, äyriäisten tai nilviäisten mätiä; viljelylaitoksella ei kuitenkaan tarkoiteta paikkaa, jossa luonnonvaraisia vesieläimiä pidetään väliaikaisesti ja ilman ruokintaa odottamassa teurastusta;

13) tuotteella kaloista, äyriäisistä tai nilviäisistä peräisin olevaa ihmisravinnoksi tarkoitettua tuotetta;

14) sisämarkkinatuonnilla tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten tai tuotteiden toimittamista muista jäsenvaltioista Suomeen;

15) sisämarkkinaviennillä tässä asetuksessa tarkoitettujen eläinten tai tuotteiden toimittamista Suomesta muihin jäsenvaltioihin;

16) kolmannella maalla Euroopan unionin ulkopuolista maata;

17) TRACES- järjestelmällä Traces-järjestelmän käyttöönotosta ja päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta annetussa komission päätöksessä 2004/292/EY tarkoitettua yhdennettyä eläinlääkinnällistä tietojärjestelmää;

18) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota;

19) komissiolla Euroopan komissiota;

20) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa; sekä

21) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan eläinten tai eläimistä saatavien tuotteiden liikkumista jäsenvaltioiden välillä eläintautitilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan unionin säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 luku

Sisämarkkinatuonti

5 §
Koristevesieläinten sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Koristevesieläinten eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sisämarkkinatuonnissa säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Kylmän veden koristekalojen sisämarkkinatuonnissa on noudatettava myös Suomen kansallisia vaatimuksia, jotka perustuvat vesiviljelyeläinten ja luonnonvaraisten vesieläinten tiettyjen tautien vaikutuksen rajoittamiseen tähtäävien kansallisten toimenpiteiden hyväksymisestä neuvoston direktiivin 2006/88/EY 43 artiklan mukaisesti annettuun komission päätökseen 2010/221/EU.

Tilat, joihin tuotavat kylmän veden koristekalat ja kylmän veden koristeravut sijoitetaan, on rekisteröitävä vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (212/1996) mukaisesti vesiviljelylaitokseksi.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy neuvoston direktiivin 2006/88/EY täytäntöönpanosta vesiviljelyeläinten karanteenia koskevien vaatimusten osalta annetussa komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Kalastuksessa tai ravustuksessa syötteinä käytettävien koristevesieläinten sisämarkkinatuonti on kiellettyä.

6 §
Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Mitä tässä pykälässä säädetään koskee muita vesiviljelyeläimiä kuin edellä 5 §:ssä tarkoitettuja koristevesieläimiä.

Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sisämarkkinatuonnissa säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Viljelykalojen sisämarkkinatuonnissa on noudatettava myös komission päätökseen 2010/221/EU perustuvia Suomen kansallisia vaatimuksia. Tuotaessa vesiviljelyeläimiä viljelylaitokseen, on viljelylaitoksen oltava rekisteröity vesiviljelyrekisteristä annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti.

Neuvoston direktiivin 2006/88/EY 14 artiklan mukaisesti viljelyyn ja istutuksiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten sisämarkkinatuonnista on ilmoitettava TRACES-järjestelmällä myös silloin, kun eläinten tuonti ei edellytä terveystodistusta.

Komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008 tarkoitettu toimivaltainen viranomainen Suomessa on Elintarviketurvallisuusvirasto. Elintarviketurvallisuusvirasto myös hyväksyy komission päätöksessä 2008/946/EY tarkoitetun karanteenin.

Vesiviljelyeläimiä saadaan tuoda muista jäsenvaltioista Suomeen tutkimustarkoituksiin edellä 2 momentissa säädetystä poiketen, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että sisämarkkinatuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa ja ravustuksessa syötteinä käytettävien vesiviljelyeläinten sisämarkkinatuonti on kiellettyä.

7 §
Luonnonvaraisten vesieläinten ja niistä saatavien tuotteiden sisämarkkinatuontia koskevat vaatimukset

Luonnonvaraisten vesieläinten sisämarkkinatuonti on sallittua vain, jos Elintarviketurvallisuusvirasto on myöntänyt siihen luvan. Tuontiluvan myöntäminen edellyttää, että sisämarkkinatuonti ei aiheuta riskiä eläintautien leviämisestä. Luvassa asetetaan eläinten terveyttä koskevat välttämättömät tuontiehdot.

Kalastuksessa tai ravustuksessa syötteinä käytettävien luonnonvaraisten vesieläinten sisämarkkinatuonti on kiellettyä.

Luonnonvaraisista vesieläimistä saatavien tuotteiden sisämarkkinatuonnissa on varmistettava, että tuonti ei aiheuta eläintautien leviämisen vaaraa.

3 luku

Sisämarkkinavienti

8 §
Vesiviljelyeläinten, luonnonvaraisten vesieläinten ja niistä saatavien tuotteiden sekä koristevesieläinten sisämarkkinavientiä koskevat vaatimukset

Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden sekä koristevesieläinten eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sisämarkkinaviennissä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008. Komission päätöksessä 2010/221/EU luetellaan ne maat ja alueet, joilla on komission asetuksen (EY) N:o 1251/2008 8a artiklan mukaisia kansallisia vaatimuksia.

Neuvoston direktiivin 2006/88/EY 14 artiklan mukaisesti viljelyyn ja istutuksiin tarkoitettujen vesiviljelyeläinten sisämarkkinaviennistä on ilmoitettava TRACES-järjestelmällä myös silloin, kun eläinten vienti ei edellytä terveystodistusta.

Vietäessä luonnonvaraisia vesieläimiä tai niistä saatavia tuotteita on noudatettava vastaanottajamaan viranomaisten asettamia tuontiehtoja.

4 luku

Kuljetusta koskevat vaatimukset

9 §
Kuljetusta, merkintää ja veden vaihtoa koskevat vaatimukset

Vesiviljelyeläinten ja niistä saatavien tuotteiden sekä koristevesieläinten kuljetuksesta ja merkinnästä säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 1251/2008.

Mikäli vesiviljelyeläinten, luonnonvaraisten vesieläinten ja koristevesieläinten sisämarkkinatuonnissa tai -viennissä on tarvetta vaihtaa vettä Suomessa, on tuojan tai viejän ilmoitettava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 977/2006 edellyttämän tuojaksi tai viejäksi rekisteröitymisen yhteydessä vedenvaihtoon soveltuva paikka. Vedenvaihtopaikan hyväksyy aluehallintovirasto.

Veden vaihto ei saa heikentää kuljetettavien eläinten terveyttä eikä aiheuttaa vedenvaihtopaikalle eläintautien leviämisen vaaraa. Kuljetussäiliöstä pois laskettava vesi ei saa joutua vedenvaihtopaikassa suoraan luonnonvesiin.

5 luku

Muut säännökset

10 §
Eläintautitilanteen muutos

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, on sisämarkkinaviennissä ja sisämarkkinatuonnissa noudatettava komission antamia eläintautitilanteen muutoksista aiheutuvia suojapäätöksiä.

11 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 30 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan elävien kalojen, äyriäisten ja nilviäisten sekä näistä saatavien tiettyjen tuotteiden eläintauteja koskevista vaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (312/2007).

Neuvoston direktiivi 2006/88/EY (32006L0088); EUVL N:o L 328, 24.11.2006, s. 14
Komission direktiivi 2008/53/EY (32008L0053); EUVL N:o L 117, 1.5.2008, s. 27
Komission asetus (EY) N:o 1251/2008 (32008R1251); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s. 41
Komission asetus (EU) N:o 346/2010 (32010R0346); EUVL N:o L 104, 24.4.2010, s. 1
Komission päätös 2008/946/EY (32008D0946); EUVL N:o L 337, 16.12.2008, s.94
Komission päätös 2010/221/EU (32010D0221); EUVL N:o L 98, 20.4.2010, s. 7

Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Riitta Rahkonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.