326/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtiovarainministeriön asetus valtiovarainministeriön työjärjestyksestä annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan valtiovarainministeriön työjärjestyksestä 25 päivänä marraskuuta 2005 annetun asetuksen (966/2005) 3 §:n 9 kohta, 5 §:n 7 kohta, 7 §:n 6 kohta, 13 § ja 52 §:n 2 momentin 8 kohta,

muutetaan 2 §:n otsikko, 1 momentin 8 kohta ja 3 momentti, 3 §:n 10 kohta, 4 §:n 6 b, 11, 14 ja 15 kohta, 5 §:n 4 ja 6 kohta, 6 §:n 3, 7, 12 ja 13 kohta, 7 §:n 11 kohta, 8, 8 a, 10, 17 ja 18 §, 19 §:n 4 momentti, 21 §, 26 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti, 35 §:n 5 momentti, 38 §:n 1 momentti, 39 §, 46 §:n 1 kohta, 47 §:n 1 kohta, 48 §:n 1 kohta, 49 §:n 1 momentti, 50 §, 52 §:n 2 momentin 7 kohta, 54 §, 55 §:n 3 kohta, 56 §:n 2 momentti, 58 § ja 59 §:n 4 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 4 §:n 6 b kohta, 21 ja 26 §, 29 §:n 2 momentti, 31 §:n 2 momentti ja 48 § valtiovarainministeriön asetuksessa 1040/2008, 8 ja 8 a § valtiovarainministeriön asetuksessa 1077/2007 ja 50 § osin mainitussa valtiovarainministeriön asetuksessa 1044/2008, sekä

lisätään 4 §:ään uusi 13 a kohta, 6 §:ään uusi 13 kohta, 7 §:ään uusi 12 ja 13 kohta ja 55 §:ään uusi 4 kohta seuraavasti:

2 §
Osastot ja esikuntaelimet

Ministeriössä on seuraavat perusyksiköt:


8) kehittämis- ja hallintotoiminto;


Ministeriön johdon esikuntaeliminä toimivat kansainvälisten asioiden sihteeristö ja viestintä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi erikseen asettaa muitakin johdon esikuntaelimiä ja määräaikaisia projektiorganisaatioita.


3 §
Kansantalousosasto

Kansantalousosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


10) Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

4 §
Budjettiosasto

Budjettiosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


6 b) valtion hankintatointa ja Hanselia;


11) valtion talonrakennustoimintaa, kiinteistövarallisuutta, virastotiloja sekä Senaatti-kiinteistöjä;


13 a) Ahvenanmaan itsehallintolain 7 lukua;

14) Valtiokonttoria koskevia hallinnollisia säännöksiä ja Valtiokonttorin hallinnonohjauksen tehtäviä ja tulosohjausta;

15) Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta.

5 §
Vero-osasto

Vero-osasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


4) tullipolitiikkaa ja tullimenettelyjä sekä tariffikiintiöitä ja tullisuspensioita;


6) verohallinnon ja tullilaitoksen tehtäviä ja tulosohjausta.

6 §
Rahoitusmarkkinaosasto

Rahoitusmarkkinaosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


3) rahoituspalveluja tarjoavien yritysten, kuten luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten, rahastoyhtiöiden ja kiinteistörahastojen toimintaa sekä panttilainauslaitoksia;


7) rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä;


12) Valtion eläkerahastoa ottaen huomioon, mitä 7 §:n 11 kohdassa säädetään;

13) Valtiokonttorin rahoitustoimialan tehtäviä ja tulosohjausta.

7 §
Henkilöstöosasto

Henkilöstöosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:


11) yhteistyössä rahoitusmarkkinaosaston kanssa Valtion eläkerahastoa koskevia asioista, jos ne ovat työnantaja- tai henkilöstöpoliittisesti merkittäviä;

12) Valtiokonttorin vakuutustoimialan ja Henkilöstöpalvelut –yksikön tehtäviä ja tulosohjausta;

13) HAUS kehittämiskeskus Oy:n ohjausta.

8 §
Hallinnon kehittämisosasto

Hallinnon kehittämisosasto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) julkisen hallinnon yleistä kehittämistä sekä valtionhallinnon rakenteita, ohjausjärjestelmiä ja toiminnan kehittämistä;

2) valtion toimintojen alueellistamisen koordinointia, seurantaa ja kehittämistä;

3) julkisten palvelujärjestelmien ja palvelutuotannon toiminnallisen tehokkuuden ja laadun kehittämistä ja parantamista;

4) aluehallinnon, lukuun ottamatta maakuntien yhteistoiminta-aluetta, ja valtion paikallishallinnon aluejakoja ja niiden yhteensovittamista;

5) julkisen hallinnon tietohallinnon, sähköisen asioinnin ja tietovarantojen käytön yleistä kehittämistä;

6) valtion tietohallinnon ja IT-toiminnan johtamista ja kehittämistä sekä yhteisten kehittämishankkeiden yhteensovittamista;

7) valtion ja kuntien välisen tietohallintoyhteistyön edistämistä sekä yhteisten toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen ja menetelmien kehittämistä ja yhteensovittamista;

8) julkisen hallinnon tietoturvallisuuden yleistä kehittämistä ja yhteensovittamista, julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistämistä sekä valtion tietoturvallisuuden ohjausta;

9) valtion liikelaitosten ja markkinaehtoisten järjestelmien yleistä kehittämistä;

10) aluehallintovirastojen tehtäviä ja tulosohjausta;

11) Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien tehtäviä ja tulosohjausta sekä väestökirjanpitoa;

12) Tilastokeskuksen tehtäviä ja tulosohjausta sekä tilastotointa;

13) Valtiokonttorille kuuluvia julkisen hallinnon yhteisiä sähköisiä asioinnin ja hallinnon tukipalveluja koskevaa ohjausta.

8 a §
Kuntaosasto

Kuntaosasto valmistelee asiaa, jotka koskevat:

1) kuntien itsehallinnon kehittämistä;

2) kuntien hallintoa;

3) kuntajakoa ja kuntien yhteistyötä;

4) kuntien toiminnan ja talouden yleistä seurantaa ja ennakointia;

5) ministeriön hallinnonalalle kuuluvia kuntien valtionosuuksia ja valtionosuusjärjestelmää;

6) valtion ja kuntien neuvottelumenettelyä;

7) kunnallisten palvelujen kehittämistä ja arviointia;

8) kuntien henkilöstön palvelussuhde- ja eläketurvaa;

9) Kunnallista työmarkkinalaitosta, Kuntien eläkevakuutusta ja Kuntien takauskeskusta.

10 §
Kehittämis- ja hallintotoiminto

Kehittämis- ja hallintotoiminto valmistelee asiat, jotka koskevat:

1) hallinnonalan tulosohjauksen valmistelua ja yhteensovittamista;

2) hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnittelua, kehysmenettelyä ja talousarviota;

3) hallinnonalan henkilöstö-, tietohallinto-, tila- ja muiden infrastruktuuriasioiden ohjausta ja koordinaatiota;

4) ministeriön yleistä hallintoa;

5) ministeriön henkilöstöhallintoa ja henkilöstön kehittämistä;

6) ministeriön taloushallintoa;

7) ministeriön tietopalvelun ja muun tietohallinnon yleistä järjestämistä;

8) muita ministeriön toiminnan tukipalveluja ja sisäisiä palveluja, jolleivät ne tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muulle yksikölle.

17 §
Valmius- ja suojeluorganisaatio

Valtiovarainministeriön valmiuspäällikkönä toimii hallinto- ja kehitysjohtaja. Valmiuspäällikön tehtävänä on ohjata ja sovittaa yhteen hallinnonalan poikkeusoloihin varatutumista. Valmiuspäällikköä avustaa valmiussuunnittelussa hänen määräämänsä virkamies. Valtiovarainministeriön suojelujohtajan määrää hallinnollinen alivaltiosihteeri.

18 §
Johtamis- ja ohjausvastuut

Ministeri johtaa ministeriön ja hallinnonalan toimintaa.

Ministeriä avustaa ja edustaa ministerin toimikaudeksi nimitetty valtiosihteeri siten, kuin valtio-sihteerin tehtävistä säädetään valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 44 §:ssä ja ministeri tarvittaessa erikseen tarkemmin määrää.

Muuna virkamiesjohtona ministeriön johtamisesta vastaavat valtiosihteeri kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteerit. He johtavat ministerin vahvistaman työnjaon mukaisesti hallinnonalan virastojen ja laitosten tulosohjausta sekä hallinnonalan liikelaitoksia ja talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelua.

Jollei ministeri työnjaosta muuta päätä, avustavat valtiosihteeriä kansliapäällikkönä ja alivaltiosihteereitä hallinnonalan virastojen, liikelaitosten ja osakkuusyhtiöiden ohjauksessa sekä talousarvion ulkopuolisia rahastoja koskevien asioiden valmistelussa osastot tässä työjärjestyksessä säädetyn osastojen toimialajaon mukaisesti. Lisäksi valmistelussa avustavat ohjausvastuussa olevan valtiosihteerin kansliapäällikkönä tai alivaltiosihteereiden tarvittaessa erikseen nimeämät valmisteluryhmät tai virkamiehet.

Osastopäälliköt vastaavat johtamisesta osastoillaan.

19 §
Tulostavoitteiden asettaminen

Tulos- ja kehityskeskustelut käydään ministeriössä strategian toimeenpanon ja henkilötason johtamisen näkökulmasta.

21 §
Muut johto- ja valmisteluryhmät

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä voi asettaa asioiden valmistelua varten virkamiesjohtoryhmiä tai muita valmisteluryhmiä. Valtiosihteeri kansliapäällikkönä asettaa myös talouspolitiikan valmistelun johtoryhmän, konserniohjauksen johtoryhmän sekä hallinnonalan ohjauksen johtoryhmän.

26 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin tehtävät

Ministerin hallinnolliseksi alivaltiosihteeriksi määräämän alivaltiosihteerin kehittää ja yhteen sovittaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apuna ministeriön sisäistä toimintaa, organisaatiota ja henkilöstöpolitiikkaa sekä johtaa henkilöstöosaston, hallinnon kehittämisosaston, kuntaosaston ja kehittämis- ja hallintotoiminnon toimialaan kuuluvien asioiden valmistelua.

29 §
Osastopäällikön tehtävät

Hallinto- ja kehitysjohtajasta, valtioneuvoston controllerista, kansainvälisten asioiden sihteeristön päälliköstä ja viestinnän päälliköstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 1 momentissa ja muualla tässä työjärjestyksessä säädetään osastopäälliköstä.

31 §
Sijaisten määrääminen

Osastopäällikön sekä hallinto- ja kehitysjohtajan sijaiset määrää valtiosihteeri kansliapäällikkönä. Valtioneuvoston controllerin sijaisesta säädetään valtion talousarviosta annetussa laissa.


35 §
Osastojen välinen yhteistyö ja osastoille tiedottaminen

Keskeisten päätösten, lausuntojen ja muistioiden saatavuus tulee varmistaa tallentamalla ne ministeriön asianhallintajärjestelmään.

38 §
Sisäisen hallinnon työnjako

Ministeriön sisäistä hallintoa johtaa valtiosihteerin kansliapäällikkönä apunaan hallinnollinen alivaltiosihteeri. Heidän apunaan ovat kehittämis- ja hallintotoiminto, osastojen päälliköt sekä näiden määräämät henkilöt.


39 §
Vuosilomien vahvistaminen

Osastojen päälliköiden vuosilomat vahvistaa hallinnollinen alivaltiosihteeri, alivaltiosihteerien vuosilomat valtiosihteeri kansliapäällikkönä sekä valtiosihteerin ja valtiosihteerin kansliapäällikkönä vuosilomat ministeri.

Osastojen yksiköiden päälliköt hyväksyvät omien alaistensa vuosilomat. Yksiköiden päälliköiden vuosilomat hyväksyy osastopäällikkö.

Osastopäälliköiden vuosilomat tulee toimittaa tiedoksi kehittämis- ja hallintotoimintoon toukokuun alkuun mennessä. Kesää koskevien vuosilomajaksojen tulee olla HRM-järjestelmässä hyväksyttyinä toukokuun puoliväliin mennessä.

Vuosilomat on vahvistettava siten, että osastojen ja yksiköiden toimintakyky säilyy riittävänä kaikissa tilanteissa.

46 §
Ministerin ratkaistavat nimitysasiat

Ministerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun asianomaisen tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy perusvaativuustason 10 tai sitä ylemmän tason mukaisesti sekä kun euromääräiseksi määrätty palkkaus vastaa vaativuustason 1002 palkkausta 3,00 suuruisella henkilökohtaisella suoritustasolla tai on sitä suurempi;


47 §
Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaistavat nimitysasiat

Hallinnollisen alivaltiosihteerin ratkaistavia nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virkaa tai tehtävää ei ole sijoitettu 48 §:ssä mainittujen päälliköiden johdettaviin organisaatioihin eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;


48 §
Osastopäällikön ja eräiden muiden päälliköiden ratkaistavat nimitysasiat

Osastopäällikön, hallinto- ja kehitysjohtajan sekä valtioneuvoston controllerin ratkaistavia ministeriössä päätettäviä nimitysasioita ovat:

1) ministeriön päätettävä virkaan nimittäminen silloin, kun virka tai tehtävä on sijoitettu heidän johdettavaansa organisaatioon eikä asian ratkaiseminen 46 §:n nojalla kuulu ministerille;


49 §
Virkojen ja tehtävien sijoittaminen

Ministeriön yhteiset virat sijoitetaan osastoille hallinnollisen alivaltiosihteerin päätöksellä.


50 §
Ministeriössä päätettävä virkavapaus

Sellaisen virkavapauden, johon asianomaisella on lain tai virka- taikka työehtosopimuksen nojalla oikeus, myöntää hallinto- ja kehitysjohtaja.

Enintään kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää osaston tai yksikön päällikkö. Osaston ja yksikön päällikölle tällaisen virkavapauden ja vapautuksen työstä myöntää hallinnollinen alivaltiosihteeri ja osasto- ja yksikköjaon ulkopuoliselle henkilöstölle hallinto- ja kehitysjohtaja.

Yli kolmen kuukauden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden myöntää

1) ministeri, jos nimitystoimivalta on tasavallan presidentillä tai valtioneuvostolla;

2) hallinnollinen alivaltiosihteeri, jos nimitystoimivalta on hänellä tai ministerillä;

3) asianomainen osastopäällikkö, hallinto- ja kehitysjohtaja tai valtioneuvoston controller, jos nimitystoimivalta on hänellä.

52 §
Alivaltiosihteerin ratkaistavat asiat

Hallinnollinen alivaltiosihteeri ratkaisee asiat, jotka koskevat:


7) ministeriön sisäistä hallintoa, jollei asia tämän työjärjestyksen nojalla kuulu muun virkamiehen ratkaistavaksi.

54 §
Budjettiosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Budjettiosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat Rahapaja Oy:n kanssa tehtäviä sopimuksia metallirahojen hankkimisesta valtiolle.

Budjettiosaston budjettioikeudellisia asioita hoitavan yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) luvan antamista kirjanpitoyksiköille saada maksaa edellisille vuosille kuuluva meno kuluvan vuoden määrärahasta;

2) valtion talousarviosta annetun asetuksen 41 b §:n 2 momentissa ja 62 §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupien antamista.

Budjettiosaston taloushallintoa koskevia asioita käsittelevän yksikön päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat valtion talousarviosta annetun lain 12 a §:ssä tarkoitettua kirjanpitoyksiköksi määräämistä.

55 §
Vero-osaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Vero-osaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


3) tullilain 35 §:n 2 momentissa tarkoitettua tavaran valtion laitokselle tai erityisestä syystä muullekin luovuttamista tai tavaran hävittämistä koskevaa valtiovarainministeriön päätöstä tai ohjetta;

4) erivapauden myöntämistä tullilaitoksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (205/2008) 6 §:ssä säädetyistä kielitaitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista.

56 §
Rahoitusmarkkinaosaston toimialaan kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Rahoitusmarkkinaosaston osastopäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) Valtion vakuusrahastosta annetun lain 14 a §:n mukaisesti suoritetun erityistilintarkastuksen perusteella nostetun oikeudenkäynnin valvonnassa rahaston nimissä annettavia ohjeita asianajajille, asiakirjajulkisuusasioita sekä oikeudellisten lausuntojen hankkimista, jollei asioita ole vakuusrahastosta annetussa laissa tai muussa laissa säädetty muiden ratkaistaviksi;

2) Valtion vakuusrahaston nimissä ennen Valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (245/1996) voimaantuloa tehtyjen sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa sekä sopimuksiin ja sitoumuksiin tehtäviä muutoksia;

3) menon maksamista Valtion vakuusrahaston varoista.


58 §
Kehittämis- ja hallintotoiminnolle kuuluvien asioiden ratkaiseminen

Hallinto- ja kehitysjohtaja ratkaisee asia, jotka koskevat:

1) todistuksen antamista irtisanoutumisesta ja virkasuhteen päättymisestä;

2) kaluston ja muun siihen verrattavan omaisuuden poistamista.

59 §
Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tarkoitettujen asioiden ratkaiseminen

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 §:ssä tarkoitetun luvan tietojen saamiseen tieteellistä tutkimusta tai muuta mainitussa lainkohdassa tarkoitettua tarkoitusta varten antaa hallinto- ja kehitysjohtaja. Valtioneuvoston controller antaa kuitenkin luvan siltä osin kuin tietojen saaminen koskee valtiovarain controller -toiminnon tietoja ja asiakirjoja.Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Valtiovarainministeri
Jyrki Katainen

Henkilöstöpäällikkö
Ulla Vilhu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.