293/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 26 päivänä marraskuuta 1999 annettuun lakiin (1084/1999) uusi 13 a § seuraavasti:

13 a §
Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn selvitysjärjestelmässä toteutettavassa maksujen selvittämisessä sovelletaan, mitä henkilötietolaissa (523/1999) säädetään.

Selvitysjärjestelmän osapuoli saa henkilötietolain 11 §:n ja sen, mitä tietojen salassapidosta on säädetty, estämättä luovuttaa toiselle osapuolelle ja muuten käsitellä tietoja harjoittamaansa maksujenvälitystoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä maksujenvälitykseen liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi.

Selvitysjärjestelmän osapuoli ei saa rekisteröidä rikosta koskevaa tietoa eikä luovuttaa sitä toiselle osapuolelle ennen kuin rikoksesta on ilmoitettu poliisille tai muulle esitutkintaviranomaiselle taikka syyttäjälle. Tiedon saa kuitenkin rekisteröidä ja luovuttaa jo ennen tällaisen ilmoituksen tekemistä, jos se on välttämätöntä maksujenvälitystoimintaan kohdistuvan vakavan tai laaja-alaisen uhkan torjumiseksi.

Rikosta koskevat tiedot on poistettava rekisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 2 momentissa tarkoitettua perustetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

HE 169/2009
TaVM 4/2010
EV 38/2010
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY (32007L0064) EUVL N:o L 319, 5.12.2007, s.1

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Tuija Brax

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.