272/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavista lypsylehmä- ja nautapalkkioista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 68 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella viljelijöille myönnettäviin lypsylehmä- ja nautapalkkioihin.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nautapalkkiolla sonnista, härästä, emolehmästä ja emolehmähiehosta maksettavaa palkkiota;

2) sonnilla urospuolista 6―22 kuukauden ikäistä lihatuotantotarkoitukseen kasvatettavaa nautaeläintä;

3) härällä kuohittua 6―22 kuukauden ikäistä urospuolista lihatuotantotarkoitukseen kasvatettavaa nautaeläintä;

4) emolehmällä liharotuista tai tällaisen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista poikinutta nautaeläintä, jota käytetään yksinomaan vasikoiden tuottamiseen ja jonka vasikoita kasvatetaan lihatuotantoon tai emolehmätuotannon lisäämiseen ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty emolehmä;

5) emolehmähieholla liharotuista tai tällaisen rodun kanssa risteytyksestä syntynyttä vähintään 50 prosenttisesti liharotuista vähintään kahdeksan kuukauden ikäistä emolehmäksi tarkoitettua poikimatonta nautaeläintä;

6) nautaeläimellä kesynautaa, biisonia ja niiden risteytystä;

7) liharodulla muuta kuin komission asetuksen I liitteessä IV lueteltua nautaeläimen rotua;

8) komission asetuksella I neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1121/2009;

9) nautarekisteriasetuksella nautaeläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta sekä naudanlihan ja naudanlihatuotteiden pakollisesta merkitsemisestä ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 820/97 kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 1760/2000;

10) nautarekisterillä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1760/2000 3 artiklan b alakohdan sekä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1391/2006) mukaista ATK-pohjaista tietokantaa;

11) lypsylehmällä maidontuotantoon käytettävää poikinutta nautaeläintä, joka kuuluu komission asetuksen I liitteessä IV lueteltuun rotuun ja jonka käyttötavaksi nautarekisterissä on merkitty maidontuotanto;

12) poikimisella normaalin tiineysajan jälkeen tapahtuvaa nautaeläimen syntymistä tai vähintään seitsemän kuukauden tiineysajan jälkeen tapahtuvaa luomista;

13) A―C4 -tukialueilla vuodelta 2010 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (38/2010) ja vuodelta 2010 maksettavasta Etelä-Suomen kansallisesta tuesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (37/2010) tarkoitettuja vastaavia tuen aluejakoja.

3 §
Lypsylehmä- ja nautapalkkion myöntämisen yleiset edellytykset

Lypsylehmä- ja nautapalkkio voidaan myöntää nautaeläimestä, joka on merkitty ja rekisteröity nautarekisteriasetuksen sekä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti.

Eläintenpitäjän on rekisteröidyttävä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

Lypsylehmä- ja nautapalkkiota hakevan viljelijän on noudatettava tilallaan tavanomaista tuotantotapaa. Tavanomaiseen tuotantotapaan kuuluu lypsy- ja emolehmän säännöllinen poi'ittaminen. Viljelijän on tarvittaessa todistettava lypsy- ja emolehmän polveutuminen.

4 §
Lypsylehmä- ja nautapalkkioon oikeuttavan eläinyksikkömäärän laskeminen

Palkkioon oikeuttavien nautaeläinten eläinyksikkömäärä lasketaan nautarekisterin tietojen perusteella. Yksi eläinyksikkö vastaa yhtä lypsylehmää, emolehmää tai emolehmähiehoa, joka on ollut tilalla koko kalenterivuoden. Sonnien ja härkien eläinyksikkömääriä laskettaessa käytetään muuntokerrointa 0,6.

Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä määräytyy nautarekisterin perusteella viljelijän hallinnassa 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta 2010 olleiden palkkion ehdot täyttävien nautaeläinten tukikelpoisuuspäivien perusteella. Palkkioon oikeuttava eläinyksikkömäärä määrä saadaan laskemalla eläinryhmittäin yhteen yksittäisten eläinten tukikelpoisuuspäivät ja jakamalla summa luvulla 365 muuntokerroin huomioon ottaen. Lukumäärä lasketaan yhden desimaalin tarkkuudella. Täysi palkkio voidaan myöntää palkkion ehdot täyttävästä eläimestä, joka on ollut tilalla koko kalenterivuoden ajan.

Tukikelpoisuuspäivien lukumäärästä vähennetään ne päivät, jotka palkkion ehdot täyttäviä nautaeläimiä koskevat nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 15 §:ssä tarkoitetut syntymä-, osto-, poisto-, vienti- ja tuonti-ilmoitukset ovat myöhästyneet nautarekisteriasetuksen 7 artiklassa säädetystä ajasta. Vähennystä ei kuitenkaan tehdä, jos nautaeläintä koskevat syntymä-, osto-, poisto- ja tuonti-ilmoitukset on tehty kyseisen nautaeläimen ensimmäiseen tukikelpoisuuspäivään mennessä. Myöhästymispäivien laskennassa otetaan huomioon ne ilmoitukset, joiden tapahtuma- tai ilmoituspäivämäärä on vuonna 2010.

5 §
Lypsylehmäpalkkion määrä

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää A- ja B-tukialueilla 140 euroa eläinyksiköstä.

Lypsylehmäpalkkiota voidaan myöntää enintään 8,645 miljoonaa euroa. Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksiköiden kokonaismäärällä johtaa edellä mainitun enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

6 §
Nautapalkkion myöntämisen edellytykset

Nautapalkkio voidaan myöntää sonnista, härästä, emolehmästä ja vähintään kahdeksan kuukauden ikäisestä emolehmähiehosta.

Emolehmähiehojen osuus tilan palkkion ehdot täyttävistä emolehmien ja emolehmähiehojen yhteenlasketusta keskimääräisestä eläinyksikkömäärästä voi olla enintään 40 prosenttia.

7 §
Nautapalkkion enimmäismäärä tukialueittain

Nautapalkkiota voidaan myöntää koko maassa enintään 36 654 800 euroa, josta A―B tukialueen osuus on enintään 11 675 193 euroa ja C-tukialueen enintään 24 979 607 euroa. Nautapalkkiota voidaan myöntää tukialueittain enintään seuraava euromäärä:

A―B-tukialue C1―C4-tukialue
emolehmät ja emolehmähiehot 3 619 310 euroa 5 120 819 euroa
sonnit ja härät 8 055 883 euroa 19 858 788 euroa
8 §
Eläinyksiköstä maksettavan nautapalkkion määrä

Nautapalkkiota myönnetään tukialueittain seuraava euromäärä eläinyksiköstä:

A―B-tukialue C1―C4-tukialue
emolehmä ja emolehmähieho 190 euroa/ey 100 euroa/ey
sonni ja härkä 420 euroa/ey 250 euroa/ey

Jos eläinyksikkökohtainen palkkion määrä kerrottuna palkkioon oikeuttavalla eläinyksiköiden kokonaismäärällä johtaa 7 §:ssä tarkoitetun tukialueittaisen enimmäismäärän ylittymiseen tai alittumiseen, eläinyksikkökohtaista palkkion määrää muutetaan suhteessa ylittymiseen tai alittumiseen.

9 §
Palkkion maksaminen

Lypsylehmä- ja nautapalkkiot maksetaan kahdessa erässä. Palkkiot niiden eläinyksiköiden perusteella, jotka ovat kertyneet tuenmääräytymisvuonna 1 päivästä tammikuuta 30 päivään kesäkuuta, maksetaan aikaisintaan kyseisen vuoden joulukuussa. Palkkioiden suuruus ensimmäisessä maksuerässä on 85 prosenttia eläinyksikkökohtaisesta palkkion määrästä. Palkkioiden toinen erä maksetaan seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä huhtikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamista eläinpalkkioista 20 päivänä joulukuuta 2007 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (1347/2007) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätettyihin Euroopan yhteisön kokonaan rahoittamaa sonni- ja härkäpalkkiota koskeviin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleita säädöksiä.

Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.