267/2010

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1137/2008:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevan tiedotusaineiston sisällöstä ja jakelusta.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) imeväisellä alle 12 kuukauden ikäistä lasta;

2) pikkulapsella 1-3 vuoden ikäistä lasta;

3) äidinmaidonkorvikkeella elintarviketta, joka on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi ensimmäisten elinkuukausien aikana ja täyttämään yksinään imeväisen ravitsemukselliset tarpeet siihen saakka, kun otetaan käyttöön soveltuva täydentävä ravinto;

4) vieroitusvalmisteella elintarviketta, joka on tarkoitettu imeväisen ravinnoksi, kun otetaan käyttöön soveltuva täydentävä ravinto, ja muodostamaan pääasiallisen nesteosuuden imeväisen jatkuvasti monipuolistuvassa ruokavaliossa;

5) imeväiselle tarkoitetulla kliinisellä ravintovalmisteella elintarviketta, joka on tarkoitettu käytettäväksi äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen sijasta imeväiselle, joka sairauden tai muun vastaavan syyn takia ei voi käyttää terveelle imeväiselle tarkoitettuja valmisteita;

6) tiedotusaineistolla eri tiedotuskanavien kautta välitettyä kirjallista ja audiovisuaalista aineistoa sekä niihin liittyvää välineistöä, jossa on imettämiseen, ruokintaan, ruokailutottumuksiin tai ravitsemukseen liittyviä kuvauksia tai ohjeita; tiedotusaineistoa eivät ole elintarvikelainsäädännössä edellytetyt pakkaus- ja ravintoarvomerkinnät;

7) kaupallisella tiedotusaineistolla tiedotusaineistoa, joka on osittain tai kokonaan teollisuuden tai kaupan kustantama.

3 §
Tiedotusaineiston sisältö

Tiedotusaineiston sisällön osalta on noudatettava, mitä äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1216/2007) pakkausmerkintöjä koskevissa 11―13 §:ssä säädetään.

Valmistajan ja myyjän sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöille antamien äidinmaidonkorviketta ja vieroitusvalmistetta koskevien tietojen on rajoituttava tieteelliseen ja tosiasioihin perustuvaan tietoon. Tiedotusaineistossa ei saa ilmaista tai antaa ymmärtää, että pulloruokinta olisi samanarvoista tai parempi vaihtoehto kuin imetys.

Tiedotusaineiston, jossa käsitellään imeväisen ruokintaa ja joka on tarkoitettu raskaana oleville naisille sekä vastasyntyneiden ja pikkulasten vanhemmille ja hoitajille, on tuettava lapsen kokonaisvaltaista hoitoa ja varhaista vuorovaikutusta. Tiedotusaineiston on sisällettävä tiedot seuraavista asioista:

1) imetyksen edut ja paremmuus verrattuna muuhun ruokintaan;

2) äidin ravitsemus ja valmistautuminen imetykseen ja sen ylläpitämiseen;

3) ohjeita menettelystä imetyksen ongelmatilanteissa;

4) osittaisen pulloruokinnan aloittamisen haitallinen vaikutus imetykseen;

5) vaikeudet päätöksen muuttamisessa, jos äiti on lopettanut imetyksen;

6) äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen oikea käyttö.

Kun 3 momentissa mainittu aineisto sisältää tietoja äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen käytöstä, siinä on kerrottava valmisteen käytön sosiaalisista ja taloudellisista seurauksista sekä sopimattoman ravinnon tai väärien ruokintamenetelmien aiheuttamista terveysriskeistä. Lisäksi siinä on kerrottava äidinmaidonkorvikkeen ja vieroitusvalmisteen tarpeettoman ja virheellisen käytön aiheuttamista terveysriskeistä. Tiedotusaineistossa ei saa olla kuvia, joissa äidinmaidonkorvikkeen tai vieroitusvalmisteen käyttö esitetään ihanteellisena.

Tiedotusaineistossa ei saa mainita imeväisille tai pikkulapsille tarkoitettuja valmisteita kauppanimillä, mutta aineistossa saa olla lahjoittajayhtiön nimi tai nimilyhenne. Imeväisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita käsittelevässä tiedotusaineistossa saa kuitenkin olla valmisteen kauppanimi. Jos tiedotusaineistossa on lasten terveyttä ja ravitsemusta koskevaa neuvonnallista tietoa, se on erotettava selvästi valmisteisiin liittyvästä tiedosta.

4 §
Imeväisten kliinisten ravintovalmisteiden tiedotusaineiston sisältö

Imeväisille tarkoitettuja kliinisiä ravintovalmisteita koskevassa tiedotusaineistossa on 3 §:ssä säädetyn lisäksi oltava seuraavat tiedot:

1) valmistetta on käytettävä hoitavan lääkärin ohjeiden mukaisesti;

2) valmiste on tarkoitettu vain suun kautta tai syöttöletkulla annettavaksi;

3) ohjeet ravinnon saannin täydentämisestä, jos valmiste tyydyttää vain osan lapsen ravinnontarpeesta;

4) huomautus siitä, että kuumaa vesijohtovettä ei saa käyttää tehtäessä tuote nautintavalmiiksi.

5 §
Kaupallisen tiedotusaineiston hyväksyminen

Imeväisen ruokintaa koskevan kaupallisen tiedotusaineiston on oltava Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kirjallisesti ennalta hyväksymää.

6 §
Kaupallisen tiedotusaineiston ja näytteiden jakelu

Äidinmaidonkorviketta, vieroitusvalmistetta tai imeväiselle tarkoitettua kliinistä ravintovalmistetta koskevaa kaupallista tiedotusaineistoa saa jakaa vain terveydenhuoltojärjestelmän kautta ja vain niille perheille ja hoitajille, jotka terveydenhuoltohenkilöstön arvion mukaan sitä tarvitsevat.

Terveyden- ja sosiaalihuollon toimitilojen käyttö äidinmaidonkorvikkeiden ja vieroitusvalmisteiden esittelyyn tai myynninedistämiseen on kielletty. Kielto koskee raskaana oleville naisille, äideille ja perheille tai muille kuluttajille järjestettyjä tilaisuuksia ja toimintaa. Kielto koskee myös mainittujen valmisteiden näytteille asettamista, valmisteita koskevia mainoksia ja julisteita sekä muuta kaupallista aineistoa.

Äidinmaidonkorvikkeen myynnistä ja jakelusta säädetään äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen 17 §:ssä. Vieroitusvalmisteen valmistaja ja myyjä eivät saa luovuttaa korvauksetta tai alennettuun hintaan raskaana oleville naisille, äideille tai heidän perheilleen taikka muille kuluttajille valmisteita, näytteitä tai muita myynninedistämislahjoja suoraan eikä epäsuorasti terveydenhuoltojärjestelmän tai sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöiden kautta.

Äidinmaidonkorvikkeen näytteitä ja välineistöä saa luovuttaa korvauksetta tai alennettuun hintaan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilöille ainoastaan, jos se on tarpeellista laitostasolla tapahtuvaa tutkimusta varten.

7 §
Äidinmaidonkorvike- ja vieroitusvalmistelahjoitukset

Perheille saa luovuttaa äidinmaidonkorviketta ja vieroitusvalmistetta korvauksetta tai alennettuun hintaan vain, jos se perustuu sosiaali- tai terveydenhuollon ammattihenkilön tapauskohtaisesti tekemään tilannearvioon ja sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksikön esittämään pyyntöön. Lahjoittajan on tällöin varmistettava, että perheelle luovutetaan äidinmaidonkorviketta tai vieroitusvalmistetta niin kauan kuin imeväinen sitä tarvitsee.

8 §
Pakkaus- ja ravintoarvomerkintätiedot internetissä

Äidinmaidonkorvikkeista ja vieroitusvalmisteista saa esittää pakkaus- ja ravintoarvomerkintätietoja internetissä ainoastaan, jos tiedot esitetään kauppa- ja teollisuusministeriön äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen 11―15 §:n mukaisesti.

Imeväisille tarkoitetuista kliinisistä ravintovalmisteista saa internetissä esittää pakkaus- ja ravintoarvomerkintätietoja, jos ne esitetään kauppa- ja teollisuusministeriön kliinisistä ravintovalmisteista annetun asetuksen (406/2000) 3 luvussa edellytetyllä tavalla. Kuvien käytössä on noudatettava, mitä kauppa- ja teollisuusministeriön äidinmaidonkorvikkeesta ja vierotusvalmisteesta annetun asetuksen 13 §:n 1 momentissa säädetään.

Lastenruoista saa esittää internetissä pakkaus- ja ravintoarvomerkintätietoja, jos ne esitetään lastenruoista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (789/1997) 10―12 §:n mukaisesti.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan imeväisen ja pikkulapsen ruokintaa koskevasta tiedotusaineistosta 25 päivänä elokuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (807/1994) sekä lastenruoan valmistusaineista ja imeväisen erityisvalmisteesta 25 päivänä elokuuta 1994 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös (808/1994).

Tiedotusaineisto, joka ei ole tämän asetuksen mukaista, on poistettava jakelusta 30 päivään huhtikuuta 2012 mennessä.

Komission direktiivi 2006/141/EY, EYVL N:o L 401, 30.12.2006, s. 1

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2010

Peruspalveluministeri
Paula Risikko

Neuvotteleva virkamies
Marjaana Lahti-Koski

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.