260/2010

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan vakuutuskassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksestä 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1336/2002) 5 §:n 3 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 4 momentin johdantokappale, 6 §:n 1 momentin 1 a kohta, 2 momentin 3 kohta ja 3 momentin 4 kohta, 7 §:n johdantokappale ja 3 momentin 2 kohta sekä 13 §:n otsikon ruotsinkielinen sanamuoto ja 1 momentti sekä liitteet 1, 2, 7 ja 8 sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 3 momentin johdantokappale ja 2 kohta, 6 §:n 1 momentin 1 a kohta, 2 momentin 3 kohta ja 3 momentin 4 kohta asetuksessa 1413/2004 ja liitteet 1, 2, 7 ja 8 sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1046/2007, sekä

lisätään 5 §:n 4 momenttiin uusi 4 a kohta, 6 §:n 1 momenttiin uusi 3 a kohta, 7 §:n 1 momenttiin uusi 1 a ja 4 a kohta, 8 §:n 1 momenttiin uusi 1 a kohta ja 13 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

5 §
Toimintakertomuksessa ilmoitettavat tiedot

Vakuutuskassan toimintakertomuksessa esitetään 1 ja 2 momentissa lueteltujen tietojen lisäksi:


2) vakuutuskassan toimintapiiriin kuuluvien jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltynä lakisääteisen ja muun toiminnan mukaan, lisäksi muun toiminnan osalta jäsenten ja muiden vakuutettujen lukumäärä eriteltynä etuusperusteisiin järjestelyihin, maksuperusteisiin järjestelyihin, joissa sijoitusten valinnasta päättää vakuutettu, ja muihin maksuperusteisiin järjestelyihin;


Eläkesäätiön toimintakertomuksessa esitetään 1 ja 2 momentissa lueteltujen tietojen lisäksi:


4 a) A-eläkesäätiön toimintapiiriin kuuluvien työntekijöiden ja muiden vakuutettujen lukumäärä tilikauden päättyessä eriteltynä etuusperusteisiin järjestelyihin, maksuperusteisiin järjestelyihin, joissa sijoitusten valinnasta päättää vakuutettu, ja muihin maksuperusteisiin järjestelyihin;


6 §
Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 2 §:n 1 momentissa lueteltujen liitetietojen lisäksi:


1 a) kirjanpitoarvo ja käypä arvo sijoituskohdekohtaisesti tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä sekä perusteltu näyttö siitä, että kirjanpitoarvo myöhemmin jälleen saavutetaan ja mahdolliset muut perustelut sille, että arvonalennusta ei ole tehty, jos sijoitus on arvostettu taseessa vakuutuskassalain 6 luvun 74 b §:n 1―3 momentin tai eläkesäätiölain (1774/1995) 41 a §:n 1―3 momentin nojalla käypää arvoa korkeampaan arvoon;


3 a) selostus maksuperusteisten lisäeläkejärjestelyjen vastuuvelan laskennassa sovellettavista periaatteista;


Lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:


3) tieto työntekijän eläkelain (395/2006) mukaista toimintaa harjoittavan eläkekassan toimintapääomaan luettavista eristä sekä tieto vakuutuskassalain 83 b §:n 2 momentin 9 kohdan mukaisista Finanssivalvonnan suostumuksista.


Lisäksi eläkesäätiö esittää seuraavat tiedot:


4) tieto työntekijän eläkelain mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön toimintapääomaan luettavista eristä sekä tieto eläkesäätiölain 48 a §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisista Finanssivalvonnan suostumuksista.

7 §
Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

Tuloslaskelman liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 3 §:n 1 momentin 4 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi:


1 a) maksuperusteisten lisäeläkejärjestelyjen vakuutusmaksutulo eriteltynä rahoittavan yrityksen ja vakuutettujen osuuteen;


4 a) sijoitustoiminnan tuotot eriteltyinä tuottoihin, jotka liittyvät maksuperusteisiin lisäeläkejärjestelyihin siten, että tuotot, jotka liittyvät sijoituksiin, joiden valinnasta päättävät vakuutetut, esitetään erillään muista tuotoista;


Edellä 1 momentissa mainittujen tietojen lisäksi vakuutuskassa esittää seuraavat tiedot:


2) vakuutusmaksutulo eriteltynä työntekijän eläkelain ja yrittäjän eläkelain (1272/2006) mukaiseen maksutuloon ja maksetut korvaukset eriteltyinä vastaavasti;


8 §
Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

Taseen liitetietona esitetään kirjanpitoasetuksen 2 luvun 4 §:n 1 momentin 5, 6, 8 ja 11 kohdassa lueteltujen tietojen lisäksi:


1 a) maksuperusteisiin lisäeläkejärjestelyihin liitettyjen sijoitusten käypä arvo;


13 §
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut ja muut tiedot

Lakisääteistä eläkevakuutusta harjoittavan eläkekassan ja eläkesäätiön tilinpäätöksen liitetietona esitetään toimintapääomaan luetut erät ja toimintapääoman vähimmäismäärä samoin kuin vakavaraisuusaste, vakavaraisuusraja ja vakavaraisuusrajan nelinkertainen määrä.


Esitettäessä 5 §:n 2 momentissa tarkoitettuja taloudellisia tunnuslukuja maksuperusteisen vakuutustoiminnan osalta, tunnusluvut, jotka koskevat vakuutustoimintaa, jossa sijoituskohteiden valinnasta päättää vakuutettu, on ilmoitettava erillään muista maksuperusteista vakuutustoimintaa kuvaavista tunnusluvuista.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä huhtikuuta 2010.

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 2010

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Vakuutusylitarkastaja
Tom Strandström

Liitteet 1, 2, 7 ja 8

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.