232/2010

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2010 maksettavasta eräiden peltokasvien tuotantopalkkiosta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 3 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009:

1 §
Soveltamisala

Yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 72 artiklan 1 kohdan mukaisesti tuotantopalkkiota maksetaan vuodelta 2010 eräistä peltokasveista siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) komission asetuksella I neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

2) komission asetuksella II neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sen IV ja V osastossa säädettyjen viljelijätukijärjestelmien osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1121/2009;

3) valkuaiskasvin ja viljan seoskasvustolla tilatukiasetuksen 79 artiklan mukaisten valkuaiskasvien ja viljan seoskasvustoa, jossa kasvulohkolle on kylvetty valkuaiskasvin ja viljan siemenseosta niin, että valkuaiskasvin ja viljan yhteenlasketusta kylvösiemenmäärästä kiloina yli 50 prosenttia on valkuaiskasvin siementä;

4) peltoalalla maatalous- ja puutarhakasvien tuotantoa varten viljeltyä maata, tilatukiasetuksen 6 artiklan mukaisesti hoidettua viljelemätöntä peltoa, tilapäisesti viljelemättömäksi ilmoitettua maatalousmaata, kasvimaata ja kasvihuonealaa;

5) viljelijällä tilatukiasetuksen 2 artiklassa tarkoitettua viljelijää;

6) todetulla peltoalalla viljelijän ilmoittamaa tai valvonnassa todettua peltoalaa, kuitenkin näistä peltoaloista pienempää.

3 §
Tukikelpoiset kasvit

Tukikelpoisia peltokasveja ovat syysruis, syysvehnä, ruisvehnä, syyskylvöinen spelttivehnä, syysrapsi, syysrypsi, kevätrapsi, kevätrypsi, auringonkukka, soijapapu, peltoherne, härkäpapu, makea lupiini, öljypellava, kuitupellava ja kuituhamppu sekä valkuaiskasvien ja viljan seoskasvusto.

4 §
Tuotantopalkkion määrä

Peltokasvien tuotantopalkkiota voidaan myöntää tukikelpoisten kasvien viljelyksessä olevasta peltoalasta enintään 50 euroa hehtaarilta.

Peltokasvien tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 5,84 miljoonaa euroa. Jos hyväksyttävien hakemusten perusteella laskettava peltokasvien tuotantopalkkion määrä ylittää edellä mainitun enimmäismäärän, tuotantopalkkiota alennetaan suhteessa ylittymiseen.

5 §
Tuotantopalkkion myöntämisen edellytykset

Peltokasvien tuotantopalkkion myöntämisen edellytyksenä on, että todettu tukikelpoisten kasvien yhteenlaskettu viljelyksessä oleva peltoala on vähintään 10 prosenttia todetusta peltoalasta. Yksittäisen kasvin tuotantopalkkiota voidaan myöntää enintään 50 prosentille todetusta peltoalasta.

Peltokasvien tuotantopalkkioon ei ole oikeutettu syysrukiin, ruisvehnän, syysvehnän, syyskylvöisen spelttivehnän, syysrypsin ja syysrapsin peltoala, jota on käytetty täyttämään luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 16 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kasvipeitteisyysvaatimuksen vähimmäisalaa.

6 §
Kuituhamppua ja makeaa lupiinia koskevat erityisvaatimukset

Kuituhampun tukikelpoisia lajikkeita ovat yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 10 artiklassa tarkoitetut lajikkeet. Viljelijän on säilytettävä kuituhampun kasvusto siihen asti, että tilatukiasetuksen 39 artiklan 1 kohdassa ja komission asetuksen I 40 artiklassa säädetty tetrahydrokannabinolipitoisuuden tarkistamisvelvollisuus on täytetty.

Makean lupiinin tukikelpoisia lajikkeita ovat komission asetuksen II 13 artiklassa tarkoitetut lajikkeet, joiden tuottamista siemenistä enintään 5 prosenttia on karvaita.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.