226/2010

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän kansallisen varannon käytöstä 26 päivänä maaliskuuta 2009 annetun valtioneuvoston asetuksen (187/2009) 2 ja 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti, 6―10 §, 12 §:n 1 momentti ja 14 § sekä

lisätään asetukseen uusi 9 a § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 73/2009;

2) vuoden 2003 tilatukiasetuksella yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1782/2003;

3) komission asetuksella I neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annettua komission asetusta (EY) N:o 1122/2009;

4) komission asetuksella II yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 III osastossa säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1120/2009;

5) kansallisella varannolla tilatukiasetuksen 41 artiklassa tarkoitettua varantoa;

6) tilatukioikeudella viljelijän tilatukiasetuksen 33 artiklan 1 kohdan mukaisesti saamaa tukioikeutta sekä vuoden 2003 tilatukiasetuksen 47 ja 48 artiklan mukaisesti viljelijälle jaettua tukioikeutta;

7) tukikelpoisella maatalousmaalla tilatukiasetuksen 34 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pinta-alaa;

8) varantohakemuksella hakemusta, jolla haetaan kansallisesta varannosta tilatukioikeuksia, tilatukioikeuksien arvon korotusta tai tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa;

9) tukihakemuksella kyseisen tukivuoden tilatukijärjestelmään ja muihin pinta-alatukijärjestelmiin liittyvää hakemusta;

10) tukivuodella sitä kalenterivuotta, jolloin tilatukijärjestelmän mukaista tukea haetaan.

3 §
Toimivaltainen viranomainen

Manner-Suomessa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia tai tilatukioikeuksien arvon korotuksia haetaan kansallisesta varannosta tilatukiasetuksen 41 artiklan ja komission asetuksen II 19, 20, 22 ja 23 artiklan perusteella sekä laskettaessa tilatukioikeuksien arvo uudelleen komission asetuksen II 18 artiklan nojalla. Lisäksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on toimivaltainen viranomainen silloin, kun tilatukioikeuksia palautetaan kansalliseen varantoon tilatukiasetuksen 28 artiklan 3 kohdan ja 42 artiklan perusteella ja kun tukioikeuksien arvo lasketaan uudelleen komission asetuksen I 81 artiklassa tarkoitetuissa tilanteissa sekä kun viljelijä palauttaa vapaaehtoisesti tilatukioikeuksia kansalliseen varantoon komission asetuksen II 15 artiklan 2 kohdan perusteella.

Ahvenanmaan maakunnassa 1 momentissa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Ahvenanmaan valtionvirasto.

4 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maataloustoimintaansa aloittaville viljelijöille

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 2 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia komission asetuksen II 2 artiklan l alakohdassa tarkoitetuille maataloustoimintansa aloittaville viljelijöille. Varantohakemus on jätettävä 3 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään tukikelpoisen maatalousmaan hallintaan saantia seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.


5 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta tilusjärjestelyiden perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, joka on saanut hallintaansa vähintään viisi aaria lisää tukikelpoista maatalousmaata vuoden 2006 tukihaun jälkeen valmistuneiden tilusjärjestelyjen perusteella, jos pinta-alan kasvua ei ole aiemmin otettu huomioon tilatukioikeuksien lukumäärässä. Tilatukioikeudet voidaan myöntää tilusjärjestelyjen perusteella kasvaneelle tukikelpoiselle pinta-alalle riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin vahvistettu alkuperäisiä tilatukioikeuksia.


6 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoinen peltoala, jolle ei ole myönnetty tilatukioikeuksia tai jolle aiemmin myönnetty tilatukioikeus on palautunut vuoden 2003 tilatukiasetuksen 45 artiklan 1 kohdan tai tilatukiasetuksen 42 artiklan perusteella kansalliseen varantoon ja jolla on 28 päivänä huhtikuuta 2006 jälkeen päättynyt tai viimeistään kyseisen vuoden varantohaun viimeisenä hakupäivänä päättyvä luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, jos viljelemättömyyssitoumuksen tekijä on luovuttanut tai vuokrannut peltoalan, jota sitoumus koskee, vähintään viideksi vuodeksi luopumiseläkelain 12 a §:ssä tai 13 §:n 1 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 25 §:n 2 momentissa tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 9 §:ssä tai 10 §:n 1 tai 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. Viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi myös luopumiseläkelain 6 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tilanteiden lisäksi kansallisesta varannosta voidaan tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan 1 momentissa tarkoitettu tukikelpoinen peltoala, riippumatta siitä, onko alalle aikaisemmin myönnetty tilatukioikeuksia. Edellä mainittua peltoalaa koskeva viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 12 §:ssä tarkoitetun viljelemättömyyssitoumuksen tekijä täyttää 65 vuotta tai kuolee tätä ennen. Luopumiseläkelain 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus katsotaan päättyneeksi, kun sitoumuksen tekijä kuolee tai suostuu maatilaa koskevaan luopumiseläkelain 13 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuun ositukseen ja perinnönjakoon.

Tilatukioikeuksia voidaan myöntää kansallisesta varannosta viljelemättömyyssitoumuksen päättymisen perusteella samasta peltoalasta samalle viljelijälle vain kerran. Viljelijä voi hakea tilatukioikeuksia ainoastaan 1 ja 2 momentin tarkoitetulla tavalla päättyneen viljelemättömyyssitoumuksen mukaista hallintaansa tullutta peltoalaa vastaavalle alalle.

Jos viljelemättömyyssitoumus on päättynyt sitoumuksen tekijän kuolemaan, varantohakemus on jätettävä 3 §:ssä tarkoitetulle toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään toisena sitoumuksen päättymisen jälkeisenä varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä. Muussa tapauksessa varantohakemus on jätettävä viljelemättömyyssitoumuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

7 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta maatalouden ympäristötuen erityistukisopimuksen päättymisen perusteella

Tilatukiasetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan tukikelpoista maatalousmaata, jota koskeva maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston päätöksen (760/1995) 10 §:ssä tarkoitettu 20-vuotinen maatalouden ympäristötuen erityistukisopimus on päättynyt ja jolle ei vuonna 2006 voitu kyseisen sopimuksen voimassaolon vuoksi muodostaa tilatukioikeuksia. Viljelijän on haettava tilatukioikeuksien vahvistamista viimeistään kyseisen sopimuksen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

8 §
Tilatukioikeuksien myöntäminen kansallisesta varannosta ylivoimaisen esteen perusteella

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää hakemuksesta tilatukioikeuksia ja niiden arvonkorotuksia viljelijälle, jolla on hallinnassaan peltoala, jolle ei ole aikaisemmin haettu tilatukioikeuksia ja hakematta jättämisen syynä on ollut tilatukiasetuksen 31 artiklassa tarkoitettu ylivoimainen este tai poikkeukselliset olosuhteet. Varantohakemus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään ylivoimaisen esteen päättymistä seuraavana varantohakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

9 §
Tilatukioikeuksien vahvistaminen komission asetuksen II 19 artiklassa tarkoitetuissa erityistilanteissa

Komission asetuksen II 19 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu määräaika on vuokrasopimuksen päättymistä seuraava varantohakemuksen viimeinen jättöpäivä.

Komission asetuksen II 23 artiklan mukaiset tilatukioikeudet ja niiden arvonkorotukset vahvistetaan viimeistään tuomioistuimen lainvoimaista päätöstä tai jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen lainvoimaista hallinnollista määräystä seuraavan tukihakemuksen viimeisenä jättöpäivänä.

9 a §
Tilatukioikeuksien myöntöperusteiden etusijajärjestys

Kansallisesta varannosta voidaan myöntää tilatukioikeuksia enintään kansallista varantoa vastaava määrä. Jos kansallisesta varannosta tukivuonna haettujen tilatukioikeuksien määrä ylittää tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla kansallisen varannon määrän, tilatukioikeuksia myönnettäessä hakijat asetetaan seuraavaan etusijajärjestykseen:

1) komission asetuksen II 23 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

2) 4 §:ssä tarkoitetut aloittavat viljelijät;

3) komission asetuksen II 22 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

4) komission asetuksen II 20 artiklassa tarkoitetut viljelijät;

5) 8 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

6) 7 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

7) 5 §:ssä tarkoitetut viljelijät;

8) 6 §:n 1 momentissa tarkoitetut viljelijät;

9) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetut viljelijät.

10 §
Kansallisesta varannosta myönnettävien tilatukioikeuksien määrä

Viljelijälle kansallisesta varannosta tilatukiasetuksen 41 artiklan nojalla myönnettävien tilatukioikeuksien lukumäärä määräytyy komission asetuksen II 17 artiklan 2 ja 3 kohta huomioon ottaen viljelijän varantohakemuksessaan ilmoittaman, hänen hallinnassaan kyseisenä vuonna viimeistään 30 päivänä huhtikuuta olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alan mukaisesti. Tukikelpoisen maatalousmaan hallinnasta on esitettävä luotettava kirjallinen selvitys.

12 §
Tilatukioikeuksien arvon laskeminen uudelleen komission asetuksen II 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Jos viljelijälle on vahvistettu tilakohtaisia lisäosia ja jos viljelijän hallinnassa viimeistään 30 päivänä huhtikuuta kyseisenä vuonna olevan tukikelpoisen maatalousmaan pinta-ala on vähentynyt 5 §:n 2 momentissa tarkoitettujen tilusjärjestelyjen seurauksena vähintään 50 prosenttia vuonna 2006 ilmoitetusta tukikelpoisen maatalousmaan pinta-alasta, viljelijä voi hakea lisäosallisten tilatukioikeuksien arvon uudelleen laskentaa siten kuin siitä säädetään komission asetuksen II 18 artiklassa.


14 §
Tilatukioikeuksien siirtäminen kansalliseen varantoon komission asetuksen I 81 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa

Komission asetuksen I 81 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä ei sovelleta tapauksiin, joissa perusteettomasti myönnettyjen tilatukioikeuksien tasatukiosuuksien arvo on yhteensä enintään 50 euroa.

Jos perusteettomasti myönnettyjä tilatukioikeuksia siirretään valvonnan seurauksena kansalliseen varantoon komission asetuksen I 81 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, toimivaltaisen viranomaisen on verrattava kyseisenä tukivuonna valvonnassa mitattua pinta-alaa ja tilatukioikeuksien vahvistamisen perusteena olevan vuoden pinta-alaa tai sen jälkeen valvonnassa korjattua pinta-alaa keskenään virheellisesti vahvistetun pinta-alan selvittämiseksi.


Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä huhtikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.