202/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus laivavarusteista annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan laivavarusteista 4 päivänä joulukuuta 1998 annetun asetuksen (925/1998) 2 §:n 1 kohta, sellaisena kuin se on asetuksessa 446/2009, seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laivavarustedirektiivillä laivavarusteista annettua neuvoston direktiiviä 96/98/EY, sellaisena kuin se on muutettuna komission direktiiveillä 98/85/EY, 2001/53/EY ja 2002/75/EY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/84/EY sekä komission direktiiveillä 2008/67/EY ja 2009/26/EY;Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä huhtikuuta 2010.

Komission direktiivillä 2009/26/EY liitteeseen A.1 lisättyjä uusia varusteita, jotka on valmistettu ennen 6 päivää huhtikuuta 2010, voidaan saattaa markkinoille ja sijoittaa suomalaiseen alukseen kahden vuoden ajan mainitusta päivästä, jos varusteet on valmistettu ennen 6 päivää huhtikuuta 2010 Suomessa voimassa olleiden tyyppihyväksyntämenettelyjä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Komission direktiivi 2009/26/EY (32009L0026); EYVL N:o L 113, 6.5.2009, s. 1

Helsingissä 25 päivänä maaliskuuta 2010

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Hallitusneuvos
Anna Sotaniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.