174/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvausten, maatalouden ympäristötuen, eläinten hyvinvoinnin tuen ja ei-tuotannollisten investointien tuen hakemisesta vuonna 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista 29 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1440/2006) 4 §:n 4 momentin, 6 §:n 5 momentin ja 8 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä on 4 §:n 4 momentti laissa 269/2008:

1 §
Vuonna 2010 annettavat uudet luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumukset

Viljelijä voi vuonna 2010 antaa luonnonhaittakorvauksesta, maatalouden ympäristötuesta sekä eräistä muista ympäristön ja maaseudun tilan parantamiseen liittyvistä tuista annetun lain (1440/2006), jäljempänä toimintalinjan 2 laki, 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun luonnonhaittakorvausta sekä maatalouden ympäristötuen perustoimenpiteitä ja mahdollisia lisätoimenpiteitä koskevan sitoumuksen, jos hänellä ei ole aikaisempaa sitoumusta tai se on päättynyt.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun sitoumukseen voidaan hyväksyä tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007), jäljempänä ympäristötukiasetus, 3 ja 4 §:ssä tarkoitettu peltoala sekä tämän asetuksen 2 §:ssä tarkoitettu peltoala.

2 §
Tukikelpoinen peltoala vuonna 2010

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan hyväksyä peltoala, jolla luopumiseläkelain (16/1974) 6 §:n 2 momentin 3 kohdassa, maatalousyrittäjien luopumiskorvauksista annetun lain (1330/1992) 9 §:ssä tai maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain (1293/1994) 12 §:ssä tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt vuoden 2002 pinta-alatukien haun viimeisen hakupäivän jälkeen. Lisäksi edellytetään, että peltoala on ilmoitettu peltona vuonna 2007, 2008 tai 2009 vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella.

Sen lisäksi mitä 1 momentissa säädetään, tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan hyväksyä myös peltoala, jolla 1 momentissa tarkoitettu viljelemättömyyssitoumus on päättynyt vuoden 2009 pinta-alatukien viimeisen hakupäivän jälkeen ja viimeistään vuoden 2010 pinta-alatukien viimeisenä hakupäivänä.

Edellä 1 ja 2 momentissa sekä 5 momentissa tarkoitetun peltoalan on oltava tukikelpoiseksi haettaessa viljelykelpoista eikä sitä saa ilmoittaa vuonna 2010 pinta-alatukien hakulomakkeella viljelemättömänä tai tilapäisesti viljelemättömänä.

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan hyväksyä tukikelpoisten peruslohkojen alojen lisäyksiä, jos ne ovat peruslohkoon liittyviä, viljelykunnossa olevia peltoaloja. Yhteen tukikelpoiseen peruslohkoon voidaan lisätä monta alaa, jos alat ovat erillään toisistaan. Yksittäinen lisäys voi olla enintään 0,05 hehtaaria. Muodostettavan uuden peruslohkon on täytettävä perus- ja kasvulohkoista ja niiden ulko- ja sisärajoja koskevista tuen myöntämisen edellytyksistä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (329/2007) 2 §:n 1 kohdan vaatimukset.

Tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa voidaan hyväksyä peltoala, joka on vuoden 2003 pinta-alatukien haussa tai sen jälkeen muuttunut tukikelpoisesta tukikelvottomaksi, koska sitä ei ole ilmoitettu pinta-alatukien hakulomakkeella tai koska sen hallinta on siirtynyt luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukijärjestelmään sitoutumattomalle viljelijälle, julkisoikeudelliselle yhteisölle, yhdistykselle tai säätiölle.

Luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukijärjestelmään sitoutumaton viljelijä, joka on alle 40-vuotiaana saanut sukupolvenvaihdoksella tai koko tilan hallinnan siirrolla 1 päivänä tammikuuta 2005 tai sen jälkeen ja viimeistään 30 päivänä huhtikuuta 2010 hallintaansa luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukijärjestelmään sitoutumattoman alle 65-vuotiaan viljelijän hallinnassa olleen tilan, voi hakea tämän tilan peltoalaa tukikelpoiseksi peltoalaksi luonnonhaittakorvauksessa ja maatalouden ympäristötuessa. Samassa yhteydessä tukikelpoisuus voidaan myöntää myös viljelijän hallinnassa olevalle muulle tukikelvottomalle peltoalalle edellyttäen, että hän on ilmoittanut tämän alan peltona vuonna 2009 vuosittaisella pinta-alatukien hakulomakkeella.

3 §
Uusien alojen lisääminen luonnonhaitta- ja ympäristötukisitoumuksiin

Vuonna 2010 voimassa oleviin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin voidaan liittää ympäristötukiasetuksen 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja. Edellä 2 §:n 1-5 momentissa tarkoitettuja ennestään tukikelvottomia peltoaloja voidaan hyväksyä tukikelpoisiksi ja liittää vuonna 2008 tai 2009 annettuihin luonnonhaittakorvaus- ja ympäristötukisitoumuksiin.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sitoumuksen korvaavaa sitoumusta, jos 2 §:n 1―5 momentissa tarkoitettu ennestään tukikelvoton peltoala yksin tai yhdessä aiemmin sitoumukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia viljelijän vertailualasta tai yli kaksi hehtaaria.

4 §
Vuonna 2010 päättyvät ja jatkettavat erityistukisopimukset

Jos viljelijällä on luonnonhaittakorvauksesta ja maatalouden ympäristötuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (644/2000) 18 §:n nojalla tehty maatalouden ympäristötuen erityistukea koskeva sopimus, jäljempänä erityistukisopimus, jonka voimassaolo päättyy sopimuksen mukaisesti vuonna 2010, viljelijä voi hakea uutta vastaavaa ympäristötukiasetuksen 39 §:ssä tarkoitettua erityistukisopimusta. Samassa yhteydessä viljelijä voi hakea uuteen erityistukisopimukseen sisällytettäväksi myös aiemmin sopimukseen kuulumattomia alueita kuitenkin edellyttäen, että sopimukseen hyväksyttävä peltoala on toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2010 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2010.

5 §
Vuonna 2010 haettavat uudet erityistukisopimukset

Jos kyseessä ei ole 4 §:ssä tarkoitettu tilanne, viljelijä voi vuonna 2010 hakea toimintalinja 2 lain 5 §:ssä tarkoitettuja seuraavia erityistukisopimuksia:

1) suojavyöhykkeen perustaminen ja hoito;

2) monivaikutteisen kosteikon hoito;

3) pohjavesialueiden peltoviljely;

4) luonnonmukainen tuotanto;

5) luonnonmukainen kotieläintuotanto;

6) perinnebiotooppien hoito;

7) luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistäminen;

8) alkuperäisrotujen kasvattaminen;

9) alkuperäiskasvien viljely;

10) valumavesien käsittelymenetelmät;

11) ravinnekuormituksen tehostettu vähentäminen;

12) lietelannan sijoittaminen peltoon;

13) turvepeltojen pitkäaikainen nurmiviljely.

Toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voi hakea 1 momentin 2, 6 ja 7 kohdassa tarkoitettua erityistukisopimusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja erityistukisopimuksia voidaan tehdä valtion talousarvion määrärahojen rajoissa.

6 §
Uusien alojen lisääminen luonnonmukaista tuotantoa ja luonnonmukaista kotieläintuotantoa koskevaan sopimukseen

Voimassa oleviin vuonna 2008 tai 2009 alkaneisiin ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettuihin sopimuksiin voi hakea vuonna 2010 uusia peltoaloja. Sopimukseen hyväksyttävän peltoalan on oltava toimintalinjan 2 lain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetussa maatalouden ympäristötuen perus- ja lisätoimenpiteiden sitoumuksessa tukikelpoinen vuonna 2010 tai hyväksyttävissä tukikelpoiseksi vuonna 2010. Liitettävien peltoalojen pinta-alan on oltava enintään 50 prosenttia viljelijän alkuperäisestä sopimusalasta tai enintään kaksi hehtaaria. Uusien peltoalojen siirtäminen luonnonmukaiseen tuotantoon on toteutettava samanaikaisesti alkuperäisen sopimuksen mukaisen siirtymäaikataulun mukaan.

Viljelijä voi hakea uutta aikaisemman sopimuksen korvaavaa ympäristötukiasetuksen 45 ja 46 §:ssä tarkoitettua sopimusta, jos vuosina 2008 tai 2009 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala yksin tai yhdessä aiempina sopimusvuosina sopimukseen hyväksyttyjen lisäalojen kanssa on enemmän kuin 50 prosenttia aiemman sopimuksen sopimusalasta tai yli kaksi hehtaaria. Viljelijä voi hakea uutta korvaavaa sopimusta myös siinä tapauksessa, että vuonna 2007 tehtyyn sopimukseen haettu uusi peltoala on vähintään kaksi hehtaaria. Sopimukseen hyväksyttävän pellon on täytettävä 1 momentissa säädetyt edellytykset.

7 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen hakeminen

Viljelijä voi vuonna 2010 antaa toimintalinjan 2 lain 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun eläinten hyvinvoinnin tukea koskevan sitoumuksen.

8 §
Ei-tuotannollisten investointien tuen hakeminen

Viljelijä ja toimintalinjan 2 lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu muu tuen saaja voivat hakea vuonna 2010 edellä mainitun lain 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua ei-tuotannollisten investointien tukea monivaikutteisten kosteikkojen perustamiseen ja arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaukseen.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.