166/2010

Annettu Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus pakatusta vedestä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön luontaisten kivennäisvesien hyödyntämisestä ja markkinoille saattamisesta 18 päivänä kesäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY sekä luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen antamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä 16 päivänä toukokuuta 2003 annettu komission direktiivi 2003/40/EY.

Tämän asetuksen tarkoituksena on varmistaa pakatun veden terveydellinen laatu sekä muu elintarvikemääräysten mukainen laatu. Asetuksen tarkoituksena on myös varmistaa, että pakatusta vedestä annettavat tiedot ovat totuudenmukaisia ja riittäviä eivätkä johda kuluttajaa harhaan.

2 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kuluttajalle tai suurtaloudelle luovutettavaksi tarkoitetun pakatun veden ominaisuuksista, käsittelystä ja merkinnöistä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) luontaisella kivennäisvedellä luontaista kivennäisvettä siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY;

2) lähdevedellä lähdevettä siten kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY;

3) talousvedellä vettä siten kuin se on määritelty terveydensuojelulain (763/1994) 16 §:ssä;

4) pakatulla vedellä 1―3 kohdassa tarkoitettua vettä, joka on tarkoitettu luovutettavaksi kuluttajalle tai suurtaloudelle pulloon tai säiliöön pakattuna.

4 §
Luontaisen kivennäisveden tunnustaminen

Suomen maaperästä saadun veden saattaminen markkinoille luontaisena kivennäisvetenä edellyttää, että Elintarviketurvallisuusvirasto on tunnustanut veden luontaiseksi kivennäisvedeksi. Tunnustamisen edellytyksenä on, että vesi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY asetetut vaatimukset. Tunnustamista koskevan hakemuksen liitteenä on oltava tiedot mainittujen vaatimusten täyttymisestä. Elintarviketurvallisuusvirasto pyytää hakemuksen käsittelemiseksi tarvittavat asiantuntijalausunnot.

Euroopan Unionin toisen jäsenvaltion tai ETA-sopimuksen osapuolena olevan EFTA-valtion maaperästä saadun veden tunnustaa luontaiseksi kivennäisvedeksi kyseisen valtion toimivaltainen viranomainen.

Muun kuin 2 momentissa mainitun valtion maaperästä saadun veden tunnustaa luontaiseksi kivennäisvedeksi Elintarviketurvallisuusvirasto ellei vettä ole tunnustanut Euroopan Unionin toisen jäsenvaltion tai ETA-sopimuksen osapuolena olevan EFTA-valtion toimivaltainen viranomainen. Tunnustamisen edellytyksenä on, että toimivaltainen viranomainen siinä valtiossa, jonka maaperästä vesi on saatu, on varmentanut, että vesi täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY mainitut vaatimukset. Varmennus saa olla enintään viisi vuotta vanha.

Elintarviketurvallisuusvirasto ilmoittaa Euroopan komissiolle veden tunnustamisesta luontaiseksi kivennäisvedeksi sekä tunnustamisen peruuttamisesta. Luontaisiksi kivennäisvesiksi tunnustettujen vesien luettelo julkaistaan Euroopan Unionin virallisessa lehdessä.

5 §
Luontaisen kivennäisvesilähteen hyödyntäminen

Elintarvikehuoneiston, jossa luontaista kivennäisvettä käsitellään tai pakataan, tulee olla asianomaisen kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymä siten kuin elintarvikelaissa (23/2006) säädetään. Hyväksymistä koskevan hakemuksen liitteenä on oltava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

6 §
Luontaisen kivennäisveden käsittely

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava asianomaiselle kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle luontaisen kivennäisveden käsittelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY tai sen nojalla annetuissa säädöksissä sallitulla tavalla ennen käsittelyn aloittamista.

7 §
Lähdeveden hyödyntäminen

Lähdevettä toimittavan laitoksen tulee olla asianomaisen kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä siten kuin terveydensuojelulaissa säädetään.

Elintarvikehuoneiston, jossa lähdevettä käsitellään tai pakataan, tulee olla asianomainen kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymä siten kuin elintarvikelaissa säädetään. Hyväksymistä koskevan hakemuksen liitteenä on oltava selvitys Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY mainittujen vaatimusten täyttymisestä.

8 §
Lähdeveden käsittely

Elintarvikealan toimijan on ilmoitettava asianomaiselle kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle lähdeveden käsittelystä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/54/EY tai sen nojalla annetuissa säädöksissä sallitulla tavalla ennen käsittelyn aloittamista.

9 §
Talousveden pakkaaminen

Talousvettä toimittavan laitoksen tulee olla asianomaisen kunnan terveydensuojeluviranomaisen hyväksymä siten kuin terveydensuojelulaissa säädetään.

Elintarvikehuoneiston, jossa talousvettä käsitellään tai pakataan, tulee olla asianomainen kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymä siten kuin elintarvikelaissa säädetään.

10 §
Pakatun talousveden laatu

Pakatun talousveden on pakkaushetkellä ja markkinoinnin aikana täytettävä talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetussa sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (461/2000) veden kemialliselle ja mikrobiologiselle laadulle asetetut vaatimukset.

Markkinoinnin aikana pakatun talousveden mikrobiologisen laadun arviointiin 1 momentissa esitettyjen vaatimusten lisäksi sovellettavat kokonaispesäkelukujen ohjearvot on esitetty tämän asetuksen liitteessä.

11 §
Pakatun talousveden merkinnät

Sen lisäksi, mitä elintarvikkeiden merkinnöistä on muualla säädetty, pakatun talousveden merkinnöissä on oltava seuraavat tiedot:

- maininta siitä, mistä talousvesi on otettu;

- maininta käsittelystä, jos pakattua talousvettä on käsitelty niin, että sen fysikaaliset, kemialliset tai mikrobiologiset ominaisuudet ovat muuttuneet.

12 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan:

- eräiden elintarvikkeita koskevien Euroopan yhteisöjen direktiivien täytäntöönpanosta 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1312/1993) 1 §:n 3 kohta;

- pakatusta vedestä 20 päivänä joulukuuta 1995 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (1658/1995); sekä

- luontaisten kivennäisvesien ainesosien luettelon, enimmäispitoisuuksien ja pakkausmerkintöjen vahvistamisesta sekä luontaisten kivennäisvesien ja lähdevesien otsonilla rikastetulla ilmalla tapahtuvaa käsittelyä koskevista edellytyksistä 17 päivänä joulukuuta 2003 annetuttu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (1102/2003).

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/54/EY (32009L0054); EUVL N:o L 164, 26.6.2009, s. 45
Komission direktiivi 2003/40/EY (32003L0040); EUVL N:o L 126, 22.5.2003, s. 34

Helsingissä 8 päivänä maaliskuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liite

PAKATUN VEDEN MIKROBIOLOGINEN LAATU MARKKINOINNIN AIKANA
ohjearvo
Kokonaispesäkeluku, kun viljellään 72 tuntia 20―22 °C agar-agarilla tai agar-liivateseoksella 50.000 pmy/ml
Kokonaispesäkeluku, kun viljellään 24 tuntia 37 °C agar-agarilla 50.000 pmy/ml

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.