143/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2010

Työ- ja elinkeinoministeriön asetus Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen liitteenä olevan maksutaulukon muuttamisesta

Työ- ja elinkeinoministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista 9 päivänä joulukuuta 2009 annetun työ- ja elinkeinoministeriön asetuksen (1085/2009) liitteenä olevan maksutaulukon 1―7, 10 sekä 13 §, seuraavasti:

1 §
Kansalliset patenttiasiat
Hakemusmaksu 450 €
Hakemusmaksu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti tehdystä hakemuksesta 350 €
Lisämaksu jokaisesta kymmenen ylittävästä patenttivaatimuksesta 40 €
Lisämaksu patenttivaatimuksesta, joka on annettu sen jälkeen kun hakemus tehtiin tai se on katsottava tehdyksi, mikäli vaatimusten määrä yhteensä ylittää niiden vaatimusten määrän, joista hakemusmaksu on suoritettu 40 €
Erityinen lisämaksu tapauksissa, joissa hakemusta jatketaan patenttilain 31 §:n 1 momentin tai 38 §:n 2 momentin mukaan ja se käsittää keksinnön, jolle ei ole suoritettu kansainvälistä uutuustutkimusta tai kansainvälistä patentoitavuuden esitutkimusta, eikä patenttilain 36 §:ää tai 37 §:ää ole sovellettava 450 €
Maksu patenttilain 36 §:n tai 37 §:n mukaan 300 €
Lisämaksu patenttilain 31 §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 125 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Tilausmaksu välipäätöksen asiakirjoista yhtenä kappaleena 20 €
kahtena kappaleena 30 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Julkaisumaksu 450 €
Julkaisumaksu, kun asiakirjat julkaisua varten on tehty sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €
Patenttihakemuksista ja patenteista suoritettavat vuosimaksut:
1.―3. vuosi 200 €
4. vuosi 155 €
5. vuosi 170 €
6. vuosi 195 €
7. vuosi 245 €
8. vuosi 290 €
9. vuosi 320 €
10. vuosi 360 €
11. vuosi 425 €
12. vuosi 485 €
13. vuosi 540 €
14. vuosi 600 €
15. vuosi 650 €
16. vuosi 700 €
17. vuosi 750 €
18. vuosi 800 €
19. vuosi 850 €
20. vuosi 900 €
Vuosimaksu, joka patenttilain 41 §:n 3 momentin tai 42 §:n 3 momentin mukaan suoritetaan myöhemmin kuin vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna.
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Rajoittamista koskeva käsittelymaksu patenttilain 53 a §:n mukaan 800 €
Maksu kustakin patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä 50 €
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 200 €
muut patenttiasiat 200 €
Etuoikeustodistus 70 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 €+1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
2 §
Kansalliset hyödyllisyysmallioikeusasiat
Rekisteröintimaksu 200 €
Lisämaksu jokaisesta viisi ylittävästä suojavaatimuksesta 20 €
Lisämaksu hyödyllisyysmallilain 45 d §:n 2 momentin mukaisesta lisäajasta 100 €
Uudelleenkäsittelymaksu 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu neljäksi vuodeksi 250 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Rekisteröinnin uudistamismaksu kahdeksi vuodeksi 200 €
Uudistamismaksun korotus 50 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 70 €
Ratkaisumaksu hyödyllisyysmallioikeuslain 26 a §:n mukaan 450 €
Maksu hyödyllisyysmallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Käännösmaksu 70 €/sivu
Muutoksenhakumaksu 200 €
Etuoikeustodistus 50 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
Tutkimusmaksu 300 €
Lausuntomaksu 100 €
Lykkäysmaksu 50 €
Viitejulkaisumaksu 20 €
Viitejulkaisun kaksoiskopio 30 €
3 §
Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) mukaiset patentti- ja hyödyllisyysmallioikeusasiat
Uutuustutkimusmaksu PCT-säännön 16.1(a) mukaan 1 785 €
Lisämaksu uutuustutkimuksesta PCT-säännön 40.2(a) mukaan 1 785 €
Täydentävästä uutuustutkimuksesta suoritettava maksu PCT-säännön 45bis.3 mukaan 1 785 €
Palautus uutuustutkimusmaksusta PCT-säännön 16.3 ja 41.1 mukaan. Jos kansainväliselle hakemukselle pyydetään etuoikeutta hakemuksesta, jolle Patentti- ja rekisterihallitus, jokin pohjoismainen patenttiviranomainen tai Euroopan patenttivirasto on aiemmin tehnyt kansallisen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen tai täydentävän kansainvälisen uutuustutkimuksen tai kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltaisen tutkimuksen (ITS) ja Patentti- ja rekisterihallitukselle on hyötyä tästä aiemmin suoritetusta tutkimuksesta, on palautuksen määrä 300 €
Patentoitavuuden esitutkimusmaksu PCT-säännön 58.1(b) mukaan 600 €
Lisämaksu patentoitavuuden esitutkimuksesta PCT-säännön 68.3(a) mukaan 600 €
Lähettämismaksu 135 €
Etuoikeustodistuksen lähettäminen patenttiasetuksen 47 §:n mukaan 15 €
Käännöksen myöhästymismaksu PCT-säännön 12.3(e) tai 12.4(e) mukaan. Myöhästymismaksu on suuruudeltaan 25 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä. Sekvenssiluettelon myöhästymismaksu PCT-säännön 13ter.1(c) tai 13ter.2 mukaan 200 €
Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 16bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään lähettämismaksun suuruinen, mutta korkeintaan 50 % kansainvälisestä hakemusmaksusta, ottamatta huomioon maksuja, jotka peritään jokaiselta kansainvälisen hakemuksen 30 lehteä ylittävältä lehdeltä. Maksun viivästysmaksu PCT-säännön 58bis.2 mukaan. Viivästysmaksu on 50 % maksukehotuksessa eriteltyjen erääntyneiden maksujen summasta, kuitenkin vähintään käsittelymaksun suuruinen, mutta korkeintaan kaksi kertaa käsittelymaksun suuruinen määrä. Maksu kopioiden toimittamisesta PCT-säännön 12bis.1(c) mukaan PCT-sääntö 12bis.1(b)(i) 20 €
PCT-sääntö 12bis.1(b)(iv) 20 €
Viitejulkaisujen kopiomaksu PCT-säännön 44.3(b), 45bis.7(c) tai 71.2(b)mukaan, kuitenkin niin, että 1 sarja on ilmainen 20 €
Kopiot/sivu PCT-säännön 94.2 mukaan 0,60 €
Kansainvälisen uutuustutkimuksen kaltainen tutkimus (ITS) 945 €
Ratkaisumaksu PCT-säännön 26bis.3 mukaan 250 €
4 §
Eurooppapatenttiasiat
Eurooppapatentin, muutetussa muodossa hyväksytyn eurooppapatentin käännöksen ja käännöksen korjauksen sekä rajoitetun patentin julkaisumaksu patenttilain 70 h §:n 1 momentin tai 70 q §:n 1 momentin mukaan julkaisumaksu 450 €
julkaisumaksu, kun käännös toimitettu sähköisesti patenttimääräysten liitteen 2 mukaisesti 350 €
Eurooppapatentista patenttilain 70 l §:n 1 momentin mukaan suoritettavat vuosimaksut määräytyvät 1 §:n taulukon mukaan. Vuosimaksu, joka suoritetaan myöhemmin kuin patenttilain 70 l ja 41 §:n mukaisena vuosimaksun erääntymispäivänä, on suoritettava 20 prosentilla korotettuna. Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
5 §
Lisäsuojatodistusasiat
Hakemusmaksu 450 €
Maksu uudelleenkäsiteltäväksi ottamisesta ensimmäinen kerta 70 €
muut kerrat 140 €
Maksu patenttirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kustakin merkinnästä 50 €
Ratkaisumaksu patenttilain 71 a §:n mukaan 450 €
Vuosimaksu jokaiselta alkavalta vuodelta 900 €
Muutoksenhakumaksut patenttilain 26 §:ssä tarkoitetut asiat 200 €
muut asiat 200 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
6 §
Integroidun piirin piirimalliasiat
Rekisteröintimaksu 450 €
Maksu mitättömäksijulistamisvaatimuksesta 215 €
Uudelleenkäsittelymaksu 70 €
Maksu piirimallirekisteriin tehtävästä merkinnästä, kultakin merkinnältä 50 €
Muutoksenhakumaksu 200 €
Diaaritodistus 15 €
Oikeaksi todistaminen 15 € + 1 €/sivu
Rekisteriote 15 €
7 §
Patenttiasiamiesrekisteriasiat
Rekisteröintimaksu 300 €
Muutos tai muu erillinen merkintä 50 €
Ote patenttiasiamiesrekisteristä 15 €
10 §
Kaupparekisteriasiat
Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittelymaksut yksityisen elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 75 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön perusilmoitus 180 €
muun elinkeinonharjoittajan perusilmoitus 350 €
osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen, osuuskunnan, säästöpankin ja asumisoikeusyhdistyksen sääntöjen ja vakuutusyhdistyksen yhdistysjärjestyksen muuttamista, avoimen yhtiön, kommandiittiyhtiön tai osuuskunnan muuttamista osakeyhtiöksi sekä taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen muuttamista osuuskunnaksi koskeva muutosilmoitus 350 €
avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiösopimuksen muuttamista koskeva muutosilmoitus 100 €
ennen 1.7.2007 rekisteröidyn osakeyhtiön, osuuskunnan ja asumisoikeusyhdistyksen yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen tilintarkastusta ja tilintarkastajan valintaa koskevien määräysten poistamista koskeva muutosilmoitus 65 €
osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin ja taloudellista toimintaa harjoittavan yhdistyksen pääomaa koskeva muutosilmoitus 200 €
muu muutosilmoitus 65 €
aputoiminimen rekisteröinti 75 €/nimi
ilmoitus, jonka rekisteröinti edellyttää kuulutuksen antamista osakeyhtiön velkojille osakepääomaa alennettaessa, yhtiöjärjestystä muutettaessa tai siitä poikettaessa tai yritysmuotoa muutettaessa 480 €
Sulautumis- ja jakautumisasiat sulautumis- ja jakautumissuunnitelman ilmoittaminen 210 €/yhteisö
sulautumis- tai jakautumissuunnitelmaa koskevan muutoksen ilmoittaminen 80 €/yhteisö
hakemus kuulutuksen antamiseksi velkojille sulautumis- ja jakautumisasioissa 400 € +
200 €/kuulutettava yhteisö
ilmoitus sulautumisen tai jakautumisen täytäntöönpanosta 80 €/yhteisö
Muut hakemusasiat hakemus sijoitusosuuspääoman, sidotun oman pääoman, vararahaston tai ylikurssirahaston alentamiseksi, liiketoiminnan luovutuksen täytäntöönpanoon, toimiluvasta luopumiseen, yhteisömuodon muuttamiseen tai voiton jakamiseksi 480 €
hakemus julkisesta haasteesta yhteisön velkojille 200 €
muut Virallisessa lehdessä kuulutettavat hakemusasiat 200 €
hakemus toimia poikkeusluvalla osakeyhtiön tai asunto-osakeyhtiön perustajana, olla osakeyhtiön tai osuuskunnan hallintoneuvostossa, hallituksessa, toimitusjohtajana tai selvitysmiehenä, asunto-osakeyhtiön tai asumisoikeusyhdistyksen hallituksessa tai isännöitsijänä, eurooppalaisen taloudellisen etuyhtymän johtajana, yksityisenä elinkeinonharjoittajana, avoimen yhtiön yhtiömiehenä, kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä tai sivuliikkeen perustajana .110 € hakemus selvitysmiehen määräämiseksi 65 €
hakemus rekisteristä poistetun yhtiön selvitystilaan määräämiseksi 65 €
Otteet, todistukset ja jäljennökset kaupparekisteriote 13 €
kaupparekisterin osaote 6,50 €/tietoryhmä yhtiöjärjestys, yhtiösopimus, säännöt, yhdistysjärjestys 13 €
kaupparekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Mikrofilmit kaupparekisterin peruskortisto 3 030 €
kaupparekisterin ylläpitokortit 1 075 €/vuosi
kaupparekisterin aakkoselliset toiminimihakemistot 640 €/vuosi
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Muutoksenhakumaksu kaupparekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 €
13 §
Säätiörekisteriasiat
Otteet, todistukset ja jäljennökset säätiörekisteriote 13 €
säätiörekisterin osaote 6,50 €/tietoryhmä säännöt 13 €
säätiörekisteritietojen käännösote (suomi, ruotsi, englanti) 40 €
diaaritodistus 7 €
rekisteröintitodistus 7 €
tilinpäätösasiakirjat (yksi tilikausi) 13 €
Oikeaksi todistaminen 10 € + 1 €/sivu
Lupa- ja suostumusasiat säätiön perustaminen 1 680 €
säätiön lakkauttaminen 510 €
säätiön sulautuminen 510 €
säätiön sääntömuutosten vahvistaminen 510 €
poikkeuslupa (säätiölaki 9 §) 200 €
Hallitusta ja nimenkirjoittajaa koskeva muutosilmoitus 100 €
Muutoksenhakumaksu säätiön perustamislupaa, sääntöjen vahvistamista tai säätiörekisteriin tehtyä ilmoitusta koskevissa asioissa 200 €

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2010.

Jos patenttihakemuksesta tai patentista suoritettava vuosimaksu, joka erääntyy maksettavaksi tämän asetuksen tullessa voimaan tai sen jälkeen, suoritetaan etukäteen ennen tämän asetuksen voimaantuloa, on vuosimaksu suoritettava tämän asetuksen 1 §:n määräisenä.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2010

Työministeri
Anni Sinnemäki

Hallitusneuvos
Minna Tukiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.