137/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

kumotaan eläinten hyvinvoinnin tuesta vuosina 2008―2013 28 päivänä helmikuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (130/2008) 20 §:n 3 momentti, sekä

muutetaan 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 12 ja 13 § sekä 18 §:n 3 momentti, sellaisena kuin niistä on 6 §:n 1 momentti asetuksessa 243/2009, seuraavasti:

4 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen perusehdot nauta- ja sikatiloilla

Viljelijän on toteutettava tilalla perusehtoihin kuuluvat toimenpiteet ensimmäisenä sitoumusvuonna viimeistään 31 päivänä joulukuuta lukuun ottamatta 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä, jotka on toteutettava viimeistään 30 päivänä huhtikuuta. Sitoumusvuosi alkaa 1 päivänä toukokuuta ja päättyy huhtikuun 30 päivänä.

6 §
Terveydenhuoltokäynnit

Perusehtoihin sitoutuneella nautatilalla eläinlääkärin on tehtävä vähintään yksi terveydenhuoltokäynti jokaisen sitoumusvuoden aikana. Sikatilalla eläinlääkärin on tehtävä terveydenhuoltokäyntejä vähintään seuraavasti:

1) porsastuotantotiloilla, yhdistelmätiloilla ja jatkuvatäyttöisissä lihasikaloissa vähintään neljä käyntiä sitoumusvuodessa; ja

2) kertatäyttöisessä lihasikalassa yksi käynti kasvatuserää kohden.


12 §
Asiakirjojen säilyttäminen

Viljelijän on säilytettävä terveydenhuoltosopimus, vuosittain päivitetyt terveydenhuoltosuunnitelmat, eläinlääkärin antamat todistukset tehdyistä terveydenhuoltokäynneistä ja muut toimintalinjan 2 lain 12 §:ssä tarkoitetut asiakirjat.

13 §
Eläinten hyvinvoinnin tuen valinnaiset eläinlajikohtaiset lisäehdot

Viljelijä voi valita nautatilalla sitoumuskauden ajaksi seuraavia lisäehtoja:

1) palontorjunta- ja pelastussuunnitelma;

2) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen pinta-alavaatimuksilla;

3) vasikoiden pito-olosuhteiden parantaminen;

4) kytkettyjen nautojen liikkumismahdollisuuksien parantaminen;

5) vähintään kuuden kuukauden ikäisten nautojen pito-olosuhteiden parantaminen;

6) nautojen laidunnus kasvukaudella ja jaloittelu talviaikana;

7) nautojen sairas-, hoito- ja poikimakarsinat.

Viljelijä voi valita sikatilalla sitoumuskauden ajaksi seuraavia lisäehtoja:

1) palontorjunta- ja pelastussuunnitelma;

2) joutilaiden emakoiden ja ensikoiden laidunnus ja jaloittelu;

3) emakoiden ja ensikoiden tiineytys;

4) tiineytettyjen sikojen tila- ja makuupaikkavaatimukset;

5) emakoiden vapaa porsiminen;

6) sikojen sairaskarsina;

7) sikojen karsinaolosuhteiden parantaminen.

18 §
Tuen maksamisen edellytyksenä olevan eläinmäärän laskeminen

Sikojen lukumäärää laskettaessa jätetään yksi suurin ja kaksi pienintä lukumäärää huomioon ottamatta.


Tämä asetus tulee voimaan 3 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Ministeri
Liisa Hyssälä

Vanhempi hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.