128/2010

Annettu Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista 21 päivänä elokuuta 2009 annetun lain (661/2009) nojalla:

1 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötiedot

1 §
Täydellinen nimi

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön täydellisenä nimenä talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) hänen kaikki etunimensä;

2) sukunimensä;

3) avioliittoon vihkimisen yhteydessä tai avioliiton aikana henkilökohtaiseen käyttöön ottamansa sukunimi;

4) vieraan valtion nimikäytännön mukainen välinimensä tai muu vastaava nimi;

5) ilmoittamansa kutsumanimi, jos se on jokin hänen virallisista etunimistään.

Rekisteröinnin kohteena olevan henkilön vanhempia, lapsia ja puolisoa koskevina nimitietoina talletetaan heidän 1 momentin 1–4 kohdissa mainitut nimensä.

Väestötietojärjestelmään voidaan tilapäisesti merkitä sukunimen sijasta sukunimetön ja etunimen sijasta etunimetön, jos rekisteröitävällä ei ole nimiä tietoja ensimmäisen kerran talletettaessa.

2 §
Henkilötunnuksen määräytyminen

Henkilötunnus muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä mainitussa järjestyksessä.

Syntymäaika merkitään kuudella numerolla, joista ensimmäinen ja toinen ilmaisevat päivän, kolmas ja neljäs kuukauden, viides vuosikymmenen ja kuudes vuoden. Syntymäajan jäljessä on 1 päivänä tammikuuta 2000 tai sen jälkeen syntyneillä A-kirjain, 1900-luvulla syntyneillä yhdysmerkki (-) ja 1800-luvulla syntyneillä plusmerkki (+).

Yksilönumerolla erotetaan toisistaan henkilöt, joilla on sama syntymäaika. Yksilönumeron antamista varten väestötietojärjestelmään talletetaan henkilön sukupuolitiedoksi mies tai nainen. Yksilönumeroksi annetaan kolminumeroinen luku, joka on miespuolisilla pariton ja naispuolisilla parillinen.

Tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Se saadaan jakamalla syntymäajan ja yksilönumeron muodostama yhdeksännumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy jakojäännöksen mukaan seuraavasti:

Jakojäännös Tarkistusmerkki
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 A
11 B
12 C
13 D
14 E
15 F
16 H
17 J
18 K
19 L
20 M
21 N
22 P
23 R
24 S
25 T
26 U
27 V
28 W
29 X
30 Y
3 §
Teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 63 §:ssä tarkoitetun teknisen tunnistetiedon ja sähköisen asiointitunnuksen tarkistusmerkki on numero tai kirjain. Tarkistusmerkki saadaan jakamalla kahdeksannumeroinen luku 31:llä, jolloin tarkistusmerkki määräytyy siten kuin 2 §:n 4 momentissa säädetään.

4 §
Henkilön kotikuntaa ja asuinpaikkaa koskevat tiedot

Kotikuntaa ja siellä olevaa asuinpaikkaa yksilöivinä tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) kotikunnan numero ja nimi;

2) vakinaisen ja tilapäisen asuinpaikan tunnus, jotka muodostuvat kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotunnuksesta sekä osoitenumerosta;

3) vakinaisen ja tilapäisen asuinpaikan osoite.

Lisäksi väestötietojärjestelmään talletetaan Suomesta muuttaneen osoite ulkomailla ja tieto siitä, onko oleskelu ulkomailla vakinaista vai tilapäistä.

5 §
Siviilisääty

Siviilisäätytietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) naimaton, jos rekisteröinnin kohteena oleva henkilö ei ole koskaan ollut avioliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa;

2) avioliitossa, jos avioliitto on voimassa;

3) rekisteröidyssä parisuhteessa, jos rekisteröity parisuhde on voimassa;

4) eronnut, jos viimeinen avioliitto tai rekisteröity parisuhde on päättynyt sen purkautumiseen;

5) leski, jos viimeinen avioliitto tai rekisteröity parisuhde on päättynyt toisen puolison kuollessa;

6) asumuserossa, jos asumusero on voimassa.

6 §
Avioliiton solmimista ja parisuhteen rekisteröintiä koskevat tiedot

Avioliiton solmimista ja purkautumista tai parisuhteen rekisteröintiä ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumista koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään vihkipäivä, vihkitapa, rekisteröidyn parisuhteen rekisteröimispäivä, avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen purkautumispäivä sekä purkautumistapa.

7 §
Perheoikeudellista asemaa koskevat tiedot

Lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä, että:

1) lapsi on aviolapsi;

2) lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella;

3) lapsen isyys on vahvistettu;

4) lapsi on kihlalapsi;

5) lapsi on annettu ottolapseksi;

6) lapsi on otettu ottolapseksi; tai

7) ottolapsisuhde on purettu.

8 §
Lapsen huoltoa koskevat tiedot

Lapsen huoltoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoltajien täydelliset nimet ja henkilötunnukset;

2) huollon alkamispäivä, jos huollosta on tehty sopimus tai annettu tuomioistuimen päätös, ja huollon päättymispäivä;

3) tieto siitä, onko huoltajien tehtäviä jaettu;

4) maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain (493/1999) 31 §:n 1 momentin perusteella ilmoitettu tieto oleskeluluvan saaneen lapsen edustajan määräämistä tai vapauttamista koskevasta tuomioistuimen päätöksestä ja päätöksen antopäivästä sekä lapsen edustajan täydellinen nimi ja henkilötunnus.

9 §
Vahvistettua ottolapsisuhdetta koskevat tiedot

Vahvistettua ottolapsisuhdetta koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään ottolapsisuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä sekä tuomioistuimen ilmoittama tieto siitä, että ennen 1 päivänä tammikuuta 1980 perustettuun ottolapsisuhteeseen on vahvistettu sovellettavaksi lapseksi ottamisesta annetun lain (153/1985) säännöksiä.

10 §
Edunvalvontaa koskevat tiedot

Edunvalvontaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) edunvalvonnan, toimintakelpoisuuden rajoituksen ja edunvalvontavaltuutuksen alkamis- ja lakkaamisajankohta;

2) tieto siitä, onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu;

3) tieto siitä, onko edunvalvonnan tai edunvalvontavaltuutuksen tehtäviä jaettu;

4) edunvalvojan tai valtuutetun nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- ja yhteisötunnus;

5) edunvalvojan tai valtuutetun tehtävän alkamis- ja lakkaamisajankohta.

11 §
Vahvistettua huostaanottoa koskevat tiedot

Lapsen huostaanottoa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään huostaanoton alkamispäivä sekä tieto kunnasta, jonka huostassa lapsi on.

Lapsen huostaanottoa koskevan tiedon poistamisesta väestötietojärjestelmästä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 20 §:ssä.

12 §
Syntymäkotikuntaa sekä syntymävaltiota ja – paikkaa koskevat tiedot

Suomessa syntyneen lapsen syntymäkotikunnaksi väestötietojärjestelmään talletetaan äidin kotikunta, jos lapsen äidillä oli kotikunta Suomessa lapsen syntyessä. Jos lapsi, jonka äidillä oli kotikunta Suomessa lapsen syntyessä, on syntynyt ulkomailla, hänelle voidaan syntymäkotikunnan lisäksi tallettaa tieto syntymävaltiosta ja ulkomaisesta syntymäpaikasta.

Väestötietojärjestelmään rekisteröitävälle ulkomaan kansalaiselle ja lapselle, jonka äidillä ei ollut kotikuntaa Suomessa lapsen syntyessä, talletetaan väestötietojärjestelmään syntymäkotikunnan sijasta tieto syntymävaltiosta ja syntymäpaikasta.

13 §
Kansalaisuus

Kansalaisuutta koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään tieto rekisteröinnin kohteena olevan henkilön Suomen ja ulkomaan kansalaisuudesta sekä tieto siitä, onko Suomen kansalainen, jolla on myös vieraan valtion kansalaisuus, säilyttänyt Suomen kansalaisuuden 22 vuotta täyttäessään. Jos henkilö on saanut kansalaisuuden muutoin kuin syntymänsä perusteella, talletetaan myös kansalaisuuden saamispäivä. Jos henkilö menettää väestötietojärjestelmään merkityn kansalaisuutensa, talletetaan väestötietojärjestelmään tieto kansalaisuuden päättymispäivästä.

14 §
Kuolinaikaa tai kuolleeksi julistamisaikaa koskevat tiedot

Kuolinaikaa ja kuolleeksi julistamisaikaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään kuolinpäivä tai kuolleeksi julistamispäätöksen antopäivä ja päätöksessä määrätty kuolinpäivä.

15 §
Paikallista rekisteriviranomaista koskevat tiedot

Paikallista rekisteriviranomaista koskevana tietona talletetaan väestötietojärjestelmään tieto siitä maistraatista, jonka toimialueella rekisteröinnin kohteena olevan henkilön kotikunta tai väestökirjanpitokunta on.

16 §
Tiedot jäsenyydestä uskonnollisessa yhdyskunnassa

Uskonnollisen yhdyskunnan jäsenyyttä koskevana tietona talletetaan väestötietojärjestelmään tieto uskonnonvapauslaissa (453/2003) tarkoitetusta uskonnollisesta yhdyskunnasta tai seurakunnasta, jonka jäsen rekisteröinnin kohteena oleva henkilö on, sekä jäsenyyden alkamispäivä ja päättymispäivä.

17 §
Äidinkieli ja asiointikieli

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituksen perusteella tiedot äidinkielestä ja asiointikielestä, suomesta tai ruotsista, jos kumpikaan näistä ei ole henkilön äidinkieli.

18 §
Henkilötietojen luovutusta koskevat kiellot

Väestötietojärjestelmään talletettavat henkilötietojen luovutuksen rajoituksia koskevat luovutuskiellot ovat:

1) suoramarkkinointikielto;

2) osoitepalvelukielto;

3) henkilömatrikkelikielto;

4) sukututkimuskielto;

5) turvakielto.

19 §
Yhteystiedot ja ammatti

Väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevan henkilön ilmoituksen perusteella postiosoite ja sähköpostiosoite sekä tieto ammatista.

20 §
Ulkomaan kansalaisesta talletettavat tiedot

Ulkomaan kansalaisesta, joka oleskelee Suomessa tilapäisesti, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus, äidinkieli, kansalaisuus, osoite Suomessa, tilapäisen oleskelun alkamis- ja päättymispäivä sekä ne muut tiedot, jotka hän on ilmoittanut maistraatille.

Ulkomaan kansalaisesta, joka ei asu Suomessa ja jonka tiedot talletetaan väestötietojärjestelmään viranomaisen aloitteesta, voidaan tallettaa täydellinen nimi, sukupuoli, henkilötunnus sekä ne muut tiedot, jotka viranomainen on ilmoittanut maistraatille.

2 luku

Väestötietojärjestelmään talletettavat muut tiedot

21 §
Kiinteistöä ja muuta rekisteriyksikköä koskevat tiedot

Kiinteistötunnuksen ja määräalatunnuksen muodostumisesta säädetään kiinteistörekisteriasetuksessa (970/1996).

Kiinteistön ja muun rekisteriyksikön tunnistetietoina sekä omistamista ja hallintaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) kiinteistötunnus, määräalatunnus tai kiinteistölle tai muulle rekisteriyksikölle mahdollisesti annettu muu tunniste;

2) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön nimi;

3) tieto siitä, onko kyse kiinteistöstä vai sen määräalasta;

4) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön osoitetiedot;

5) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön muodostusta koskevat tiedot;

6) kiinteistön tai muun rekisteriyksikön hallintalaji;

7) omistajan ja haltijan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika taikka yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto;

8) omistajan ja haltijan osoite tai muut yhteystiedot;

9) saantopäivä ja hallintaosuus.

22 §
Rekisteröitävät rakennukset ja huoneistot

Väestötietojärjestelmään talletetaan tietoja rakennuslupaa edellyttävistä rakennuksista sekä niissä olevista asuinhuoneistoista ja toimitiloista lukuun ottamatta seuraavia rakennuksia:

1) kokonaan vieraan valtion lähetystön, kaupallisen edustuston tai lähetetyn konsulin viraston käytössä olevat rakennukset ja hallinnassa olevat erilliset huoneistot;

2) puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen hallinnassa olevat muut kuin henkilökunnan asuinrakennukset;

3) maanalaiset rakennukset, joita käytetään pääasiassa varastotiloina tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen;

4) yksinomaan nesteiden säilyttämiseen tarkoitetut rakennukset;

5) tilapäiset ja kevytrakenteiset rakennukset.

23 §
Rakennuksen ja rakennushankkeen tunnistetiedot

Rakennuksen rakennustunnus muodostuu rakennuksen sijaintikiinteistön kiinteistötunnuksesta, tarkistemerkistä ja rakennusnumerosta.

Rakennuksesta talletetaan väestötietojärjestelmään väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 15 §:n 1 momentin 1 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi muina rakennuksen tunnistetietoina tieto kiinteistön tai muun rekisteriyksikön määräalatunnuksesta, jos rakennus sijaitsee kiinteistön määräalalla.

Rakennushankkeen tunnistetietoina voidaan väestötietojärjestelmään tallettaa tieto kunnasta, joka on myöntänyt hanketta koskevan luvan, luvan myöntämisajankohta sekä luvan järjestysnumero.

24 §
Rakennustiedot

Rakennuksen omistamista ja hallintaa, sijaintia, käyttöä, rakenteita ja ominaisuuksia sekä rakennustietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) omistajan tai haltijan henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto taikka täydellinen nimi ja syntymäaika sekä osoite tai muut yhteystiedot;

2) omistajan edustajan nimi ja osoite;

3) tieto siitä, onko rakennuksen haltija rakennuksen omistaja vai omistajan edustaja;

4) omistajalaji;

5) rakennuksen koordinaatit, osoite ja äänestysalue;

6) tieto siitä kunnan osa-alueesta, jolla rakennus sijaitsee;

7) rakennuksen valmistumisvuosi ja perusparannusvuosi;

8) rakennuksen käyttötarkoitus, käytössäolotilanne ja käytöstäpoistumisvuosi;

9) rakennuksen julkisivumateriaali, kantavien rakenteiden rakennusaine, rakennusrungon rakennustapa ja pääasiallinen rakentaja;

10) rakennuksen pääasialliset varusteet ja väestösuoja;

11) rakennuksen pääasiallinen lämmitystapa ja lämmitysaine;

12) rakennuksen liittymät alueen vesi-, viemäri-, kaasu-, sähkö- ja kaapeliverkostoon;

13) rakennuksen tilavuus, kerrosluku ja kerrosala;

14) rakennuksen kokonaisala ja kellariala;

15) rakennuksen huoneistoala ja huoneistoalan jakaantuminen eri käyttötarkoituksiin;

16) rakennuksen rahoitusta koskevat tiedot;

17) tieto rakennuksesta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

25 §
Rakennushanketta kuvaavat tiedot

Rakennushanketta kuvaavina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) rakennuspaikan kaavallinen valmiusaste ja hallintaperuste;

2) poikkeusluvalla rakentamisen syy;

3) rakennusluvassa tarkoitettu rakennustoimenpide ja muutostyön laji;

4) rakennusluvan myöntämispäivä, rakennustöiden aloittamispäivä ja rakennushankkeen valmistumispäivä;

5) rakennusluvan raukeamispäivä;

6) rakennuksessa olevien asuntojen lukumäärä.

26 §
Huoneiston tunniste

Asuinhuoneistolla ja toimitilahuoneistolla, joka sijaitsee useamman kuin yhden huoneiston käsittävässä rakennuksessa, on huoneiston tunniste. Huoneiston tunnisteen muodostavat kirjainosa ja numero-osa tai toinen näistä. Lisäksi huoneiston tunnisteessa voi olla huoneiston jakamista osoittava kirjain.

27 §
Asuinhuoneistoa koskevat tiedot

Asuinhuoneistoa ja sen ominaisuuksia, hallintaperustetta, käytössäoloa sekä tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoneiston tunniste;

2) huoneistotyyppi;

3) huoneiston pinta-ala ja huoneiden lukumäärä;

4) keittiötyyppi;

5) tieto huoneiston pääasiallisista varusteista;

6) hallintaperuste;

7) osoitenumero;

8) käytössäolotilanne;

9) tieto huoneistosta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

28 §
Toimitilahuoneistoa koskevat tiedot

Toimitilahuoneistoa ja sen ominaisuuksia, omistamista ja hallintaa, käytössäoloa sekä tietojen ilmoittajaa koskevina tietoina talletetaan väestötietojärjestelmään:

1) huoneiston tunniste;

2) käyttötarkoitus;

3) huoneistotyyppi;

4) toimitilan henkilöstön lukumäärä;

5) pinta-ala ja sijaintikerrokset;

6) hallintaperuste;

7) omistajan tai haltijan henkilötunnus tai yritys- ja yhteisötunnus tai mahdollinen muu haltijan yksilöivä tieto taikka omistajan tai haltijan täydellinen nimi ja syntymäaika sekä osoite tai muu yhteystieto;

8) toimitilan haltijan toimialaluokka sekä toiminnan aloitus- ja päättymispäivä;

9) osoitenumero;

10) käytössäolotilanne;

11) tieto huoneistosta talletettujen tietojen ilmoittajasta.

3 luku

Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpito

29 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tarkistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetusta ulkomaan kansalaisen tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa, jos ulkomaan kansalainen on esittänyt maistraatille:

1) kansalaisuusvaltionsa viranomaisen antaman voimassa olevan matkustusasiakirjan, josta hänet voidaan luotettavasti tunnistaa;

2) Suomen viranomaisen myöntämän voimassa olevan oleskeluluvan tai viisumin, jos ulkomaan kansalaisella on se oltava ulkomaalaislain (301/2004) mukaan; sekä

3) väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 19 §:n 1 momentin mukaisesti luotettaviksi varmistetut asiakirjat tiedoista, jotka hän on ilmoittanut maistraatille ja jotka koskevat hänen siviilisäätyään, avioliittoaan tai rekisteröityä parisuhdettaan sekä puolisoaan ja lapsiaan.

Tietojen tarkistamisesta ulkomaalaisrekisteristä voidaan poiketa myös, jos kyseessä on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu ulkomaan kansalaista koskevien tietojen tallettaminen.

Muissa kuin 1 ja 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa maistraatin on tarkistettava ulkomaalaisrekisteristä annetussa laissa (1270/1997) tarkoitetusta ulkomaalaisrekisteristä ainakin seuraavat ulkomaan kansalaisen maistraatille ilmoittamat tiedot:

1) nimet;

2) syntymäaika;

3) sukupuoli;

4) syntymävaltio ja syntymäpaikka;

5) kansalaisuus;

6) siviilisääty, avioliitto tai rekisteröity parisuhde;

7) puoliso ja lapset sekä alaikäisen vanhemmat.

30 §
Viranomaisen tehtävät ulkomaan kansalaisen rekisteröintipyyntöjä vastaanotettaessa

Ulkomaan kansalaisen ilmoituksen vastaanottavan viranomaisen on tarkastettava ilmoituksen tehneen ulkomaan kansalaisen henkilöllisyys voimassa olevasta passista tai muusta luotettavasta henkilötodistuksesta ja oleskelun laillisuus voimassa olevasta oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta, jos ulkomaan kansalaisella on ulkomaalaislain mukaan sellainen oltava. Viranomaisen on lisäksi tarkistettava, että ulkomaan kansalaista koskevia tietoja ei ole aikaisemmin talletettu väestötietojärjestelmään.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen on liitettävä ulkomaan kansalaisen asuinkunnan maistraatille lähetettävään ulkomaan kansalaisen ilmoitukseen varmentamansa jäljennös ulkomaan kansalaisen esittämästä matkustusasiakirjasta ja oleskelun laillisuuden osoittavasta asiakirjasta.

31 §
Ulkomaan kansalaista koskevien tietojen ylläpidon lopettaminen

Ulkomaan kansalaisen tietojen ylläpito väestötietojärjestelmässä voidaan lopettaa, kun tietojen ylläpidon peruste on lakannut maastamuuton tai muun syyn vuoksi.

4 luku

Eräiden tietojen ilmoittaminen väestötietojärjestelmään

32 §
Syntymän ilmoittaminen

Terveydenhuollon toimintayksikön, jossa synnytys on tapahtunut, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Lääkärin, kätilön, terveydenhoitajan, sairaanhoitajan tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön, joka on avustanut äitiä muualla kuin terveydenhuollon toimintayksikössä tapahtuneessa synnytyksessä, on ilmoitettava elävänä syntyneestä lapsesta väestötietojärjestelmään.

Jos lapsi on syntynyt muissa kuin 1 tai 2 momentissa tarkoitetuissa olosuhteissa, äidin tai sen, jonka hoidossa lapsi on, on ilmoitettava tieto syntymästä terveydenhuollon toimintayksikölle taikka lääkärille, kätilölle, terveydenhoitajalle tai sairaanhoitajalle, jonka on ilmoitettava syntymästä edelleen väestötietojärjestelmään.

Syntymästä on ilmoitettava väestötietojärjestelmään viimeistään synnytystä seuraavana päivänä tai viimeistään seuraavana päivänä siitä, kun tieto lapsen syntymästä on ilmoitettu toimintayksikölle tai terveydenhuollon ammattihenkilölle. Jos syntymästä ei ilmoiteta väestötietojärjestelmään teknisen käyttöyhteyden avulla, terveydenhuollon toimintayksikön tai edellä mainitun terveydenhuollon ammattihenkilön on tehtävä 1–3 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä kirjallisesti sille maistraatille, jonka toimialueella äidillä on kotikunta. Jos äidillä ei ole kotikuntaa Suomessa tai siitä ei ole tietoa, ilmoitus on tehtävä lapsen syntymäpaikan maistraatille.

33 §
Laitoksessa olevan tietojen ilmoittaminen

Rikosseuraamusviraston sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksikön on ilmoitettava henkilön kotikunnan ja siellä olevan asuinpaikan tarkistamista varten tammikuun aikana maistraatille rangaistuslaitoksessa tai toimintayksikössä ilmoitushetkellä yli kolme kuukautta olleet henkilöt. Ilmoitus on toimitettava sille maistraatille, jonka toimialueella henkilöllä on kotikunta. Jos henkilöllä ei ole kotikuntaa Suomessa, ilmoitus on toimitettava sille maistraatille, jonka toimialueella rangaistuslaitos tai toimintayksikkö sijaitsee.

34 §
Suomen ulkomaan edustustojen välittämät ilmoitukset

Suomen kansalaisen toimitettua Suomen ulkomaan edustustolle Suomen kansalaisen ulkomailla tapahtunutta syntymää, avioliittoon vihkimistä tai kuolemaa koskevan ulkomaisen asiakirjan toimitettavaksi Suomeen maistraatille edustuston on varmistuttava, että sille toimitettu ulkomainen asiakirja on alkuperäinen tai luotettavasti oikeaksi todistettu. Asiakirjan on lisäksi oltava laillistettu tai siihen on oltava liitettynä asianomaisen valtion toimivaltaisen viranomaisen todistus sen alkuperästä, jollei Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen velvoitteiden täyttämisestä muuta johdu.

35 §
Rakennustunnusta koskevat ilmoitukset

Maanmittaustoimiston tai kunnan tulee ilmoittaa väestötietojärjestelmään uudet rakennustunnukset ja rakennustunnusten muutokset.

Maistraatin on toimitettava rakennustunnuksen antamiseksi tarvittavat tiedot, ellei niitä ole saatavissa suoraan väestötietojärjestelmästä.

36 §
Rakennuslupia koskevat ilmoitukset

Kunnan on ilmoitettava vähintään kerran kuukaudessa väestötietojärjestelmään myönnetyistä rakennusluvista 23-27 §:ssä tarkoitetut, kunnan ilmoitusvelvollisuuteen kuuluvat tiedot, jotka ovat kunnan tiedossa ilmoitusta annettaessa.

5 luku

Erinäiset säännökset

37 §
Henkilötietojen otantaperusteet

Luovutettaessa tietoja väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 32 §:n 2 momentissa mainittuihin tarkoituksiin voidaan henkilötietojen otantaperusteena käyttää edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettujen tietojen lisäksi tämän asetuksen 21 ja 24–27 §:ssä mainittuja kiinteistö-, rakennus- ja huoneistotietoja sekä aluejakotietoja.

38 §
Asiakirjapalvelu

Väestötietojärjestelmästä ja väestötietojärjestelmään kuuluvasta tietoaineistosta annettaviin todistuksiin ja otteisiin merkitään niiden käyttötarkoitus ja tarvittavat tiedot väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 4 luvussa säädetyin rajoituksin.

Todistukseen merkitään henkilön aikaisemmat suku- ja etunimet vain hakijan pyynnöstä. Jos nimi on muutettu henkilön täytettyä 15 vuotta, aikaisempi nimi on kuitenkin aina merkittävä todistukseen, joka annetaan:

1) esitettäviksi tuomioistuimelle oikeudenkäyntiä tai hakemusasian käsittelyä varten;

2) sosiaali-, ulosotto-, syyttäjä-, poliisi- tai sotilasviranomaisia varten;

3) yksityiselle henkilölle rikosrekisterin otteen hankkimista varten.

Aikaisemmat nimet on aina merkittävä todistukseen, joka annetaan liitettäväksi hakemukseen nimen muuttamisesta.

Väestötietojärjestelmästä annettava asiakirja voidaan allekirjoittaa koneellisesti. Tästä on oltava maininta asiakirjassa. Todistuksessa ei saa olla korjauksia tai lyhenteitä, jotka voivat aiheuttaa epäselvyyttä.

39 §
Todistus lapsen syntymästä

Jos lapsen tietoja ei ole merkitty väestötietojärjestelmään, maistraatti, jolle 32 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus lapsen syntymästä on toimitettu, voi pyynnöstä antaa lapsen äidille tai sille, jonka hoidossa lapsi on, ilmoituksen perusteella todistuksen lapsen syntymästä.

40 §
Eräät väestötietojärjestelmän tietoihin liittyvät kirjaamistiedot

Sen lisäksi mitä 1 ja 2 luvussa säädetään väestötietojärjestelmään talletettavista tiedoista, voidaan väestötietojärjestelmään tallettaa myös tieto järjestelmään talletettuihin tietoihin ja niitä koskeviin lisäyksiin, muutoksiin ja korjauksiin liittyvistä päivämääristä ja tapahtumalajista.

41 §
Varmenteen hakijan tunnistaminen

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 67 §:n 2 momentissa tarkoitetussa varmenteen hakijan tunnistamisessa käytettävistä henkilöllisyyden osoittavista asiakirjoista säädetään vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa (617/2009).

42 §
Tietojenkäsittelypalvelua koskevan toimeksiantosopimuksen sisältö

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 70 §:ssä tarkoitetusta tietojenkäsittelypalvelusta on sovittava kirjallisesti. Sopimuksessa on sovittava ainakin palvelun saajan vastuista ja tehtävistä, sopimukseen kuuluvista henkilötietojen käsittelyn vaiheista ja menettelytavoista, henkilötietojen suojaamisesta ja tietoturvasta, palveluun kuuluvista tiedoista ja niiden ylläpidosta, säilyttämisestä ja hävittämisestä, palvelun hinnoittelusta sekä sopimuksen voimassaolosta.

43 §
Toimivallan järjestely virheellisen tiedon korjaamisessa

Väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 21 §:n 1 momentista poiketen se maistraatti, jonka toimialueen tiedoista on kysymys, vastaa toimialueellaan sijaitsevaa kiinteistöä, rakennusta ja huoneistoa koskevan, teknisen käyttöyhteyden avulla ilmoitetun tiedon virheselvittelystä sekä virheellisen tiedon korjaamisesta.

44 §
Toimivallan järjestely eräissä ulkomaan kansalaisen tietojen tallettamista koskevissa tapauksissa

Helsingin maistraatti, Kainuun maistraatti, Keski-Suomen maistraatti ja Pohjois-Pohjanmaan maistraatti huolehtivat väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain 9 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen ulkomaan kansalaisten tietojen tallettamisesta väestötietojärjestelmään niissä tapauksissa, joissa tiedot talletetaan viranomaisen aloitteesta ilman ulkomaan kansalaisen myötävaikutusta. Tiedot tallettanut maistraatti vastaa tallettamistaan tiedoista.

45 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 25 päivänä helmikuuta 2010

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.