118/2010

Annettu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä, taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun lain (557/2005) 7 §:n, sellaisena kuin se on laissa 1286/2009, nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala ja tarkoitus

Tämä asetus koskee yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009, jäljempänä tilatukiasetus, 4 ja 5 artiklassa sekä mainitun asetuksen liitteessä II tarkoitettuun kansanterveyteen, eläinten ja kasvien terveyteen ja taudeista ilmoittamiseen, eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin sekä eläinten hyvinvointiin liittyvien lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen tilatukiasetuksen 22 artiklassa tarkoitettua valvontaa.

Täydentävien ehtojen valvontaa toteutetaan osana tilatukiasetuksen II osaston 4 luvussa tarkoitettua yhdennettyä hallinto- ja valvontajärjestelmää, jäljempänä yhdennetty järjestelmä. Yhdennetystä järjestelmästä säädetään asetuksen (EY) N:o 73/2009 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä mainitussa asetuksessa säädettyjen viljelijöiden suorien tukien järjestelmien mukaisten täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän osalta sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinialalle säädetyn tukijärjestelmän mukaisten täydentävien ehtojen osalta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1122/2009, jäljempänä soveltamisasetus.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) indikaattoriryhmällä tilatukiasetuksen liitteessä II luetelluissa kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen ja eläinten hyvinvointiin liittyvissä säädöksissä tarkoitettuja asiakokonaisuuksia, joita ovat kasvinsuojeluaineet, rehut, maidontuotantotilojen hygienia, munantuotantotilojen hygienia, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käyttö, siipikarjatilojen salmonellavalvonta, eläintaudeista ilmoittaminen, sisämarkkinakauppa ja tuonti, eläinten hyvinvointi sekä eläinten tunnistaminen ja rekisteröinti;

2) tarkastuskertomuksella tilalla tehdyn tarkastuksen perusteella laadittavaa, soveltamisasetuksen 54 artiklassa tarkoitettua asiakirjaa, joka koostuu yleisestä osasta, kunkin säädöksen osalta toteutettuja tarkastuksia erikseen kuvaavasta osasta sekä arviointiosasta;

3) valvonnalla tuen hakijan toimintaan kohdistuvia, täydentävien ehtojen säännösten noudattamisen toteamiseksi tehtäviä asiakirjojen, tilojen, eläinten, sisämarkkinakaupan ja tuonnin, elintarvikkeiden, tilalla käytettävien eläinlääkkeiden, rehujen ja kasvinsuojeluaineiden käytön tarkastuksia sekä näytteidenottoa ja näytteiden tutkimista;

4) suoralla tuella tilatukiasetuksen liitteessä I tarkoitettuja suoria tukia;

5) tuotantoeläimellä elintarvikkeiden, villan, nahan tai turkisten tuotantoa varten tai muussa maataloustuotantotarkoituksessa kasvatettavaa tai pidettävää eläintä, lukuun ottamatta kaloja, matelijoita, nilviäisiä, sammakkoeläimiä ja mehiläisiä.

2 luku

Tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen

3 §
Tarkastusten koordinointi

Tilatukiasetuksen 20 artiklan 3 kohdan mukaisena koordinaatioviranomaisena toimii Maaseutuvirasto.

4 §
Valvontaviranomaiset

Tässä asetuksessa tarkoitettujen täydentävien ehtojen noudattamista tarkastavista viranomaisista säädetään tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa. Tämän asetuksen 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuja indikaattoriryhmiä valvovat Elintarviketurvallisuusvirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja 17―23 §:ssä tarkoitettujen ehtojen noudattamista valvovat aluehallintovirasto ja aluehallintoviraston määräämä virkaeläinlääkäri. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus suorittaa 24 §:ssä tarkoitetut eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvät täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastukset.

5 §
Valvonta

Valvontaviranomainen laatii kasvinsuojeluaineiden ja rehujen tarkastuksen perusteella soveltamisasetuksen 54 artiklassa tarkoitetun tarkastuskertomuksen ja toimittaa sen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian ja munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden ja tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

Valvontaviranomainen arvioi tilalla tekemiensä havaintojen perusteella, onko tilalla noudatettu tämän asetuksen 4 luvussa tarkoitettuja indikaattoriryhmiä koskevia täydentäviä ehtoja. Jos säännöksiä on jätetty noudattamatta, valvontaviranomainen arvioi myös soveltamisasetuksen 47 artiklassa tarkoitetun noudattamatta jättämisen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, jatkuvuuden ja soveltamisasetuksen 72 artiklassa tarkoitetun tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa. Arvio voi perustua vain tarkastuskertomukseen kirjattuihin havaintoihin, joista tarkastuksen kohteena olevalla on ollut mahdollisuus lausua.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin osalta läänineläinlääkäri arvioi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen suorittaman tarkastuksen havaintojen perusteella tarkastuksessa mahdollisesti havaitun säännösten noudattamatta jättämisen sekä sen toistuvuuden, laajuuden, vakavuuden, jatkuvuuden ja tahallisuuden tarkastuskertomuksen arviointiosassa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kokoaa yhteen täydentävien ehtojen noudattamisen tarkastuksen kohteena olevan tilan tilatukiasetuksen liitteessä II ja III tarkoitettujen täydentävien ehtojen tarkastusten tulokset ja määrää tilan täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnan lopullisen tuloksen siten kuin seuraamuksen määrittämisestä säädetään soveltamisasetuksessa.

6 §
Hallinnolliset tarkastukset

Kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen, eläinten hyvinvointiin sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien ehtojen noudattamista voidaan paikalla tehtävien tarkastusten lisäksi valvoa myös tekemällä soveltamisasetuksen 49 artiklassa tarkoitettuja hallinnollisia tarkastuksia.

3 luku

Paikalla tehtävät tarkastukset

7 §
Tarkastusten vähimmäismäärä

Soveltamisasetuksen 50 artiklan 1 kohdan perusteella suoria tukia hakeneista maatiloista on tarkastettava vähintään 1 prosentti.

Eläinten tunnistus ja rekisteröinti on tarkastettava kalenterivuosittain vähintään viidellä prosentilla tukia hakeneista nautaeläintiloista, sikatiloista sekä lammas- ja vuohitiloista.

8 §
Tarkastusotoksen valinta

Tarkastukseen otettavien maatilojen valinnassa on noudatettava soveltamisasetuksen 50 artiklan lisäksi, mitä saman asetuksen 51 artiklassa säädetään.

Tarkastusotoksen valinta ei koske eläintaudeista ilmoittamista koskevaa valvontaa.

9 §
Paikalla tehtävien tarkastusten osa-alueet

Edellä 8 §:n mukaisesti tarkastukseen valitut maatilat on tarkastettava siten kuin soveltamisasetuksen II osan III osaston III luvun III jaksossa säädetään.

10 §
Tarkastuskertomus

Valvontaviranomaisen on laadittava tilatukiasetuksen 5 artiklassa mainittujen tarkastuskohteiden tarkastuksesta tarkastuskertomus soveltamisasetuksen 54 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja tallennettava tiedot asianomaiseen tietojärjestelmään.

Tarkastuskertomus on laadittava soveltamisasetuksen 54 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

Eläinten tunnistuksen ja rekisteröinnin valvonnan osalta läänineläinlääkärin on tehtävä soveltamisasetuksen 54 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen arviointiosa 54 artiklan 3 kohdassa mainitun ajan kuluessa.

11 §
Valvonnan laajentaminen

Valvontaviranomaisen on laajennettava paikalla tehtävä tarkastus koskemaan kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyvien täydentävien ehtojen noudattamista, jos jonkin tarkastuskäynnin yhteydessä havaitaan tai valvontaviranomainen muutoin saa tietoonsa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea tai tiettyjä kansallisia tukia hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tilatukiasetuksen liitteessä II lueteltuja kansanterveyteen sekä eläinten ja kasvien terveyteen, taudeista ilmoittamiseen sekä eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä säännöksiä.

Tarkastus voidaan laajentaa vain sen indikaattoriryhmän täydentävien ehtojen noudattamisen valvonnaksi, johon alkuperäinen tarkastus on kohdistunut tai jota 1 momentissa tarkoitettu toimivaltaisen valvontaviranomaisen tietoon tuominen koskee. Laajennettu valvonta on toteutettava uutena erillisenä valvontana siten kuin tässä luvussa säädetään.

Kasvinsuojeluaineita ja rehuja koskevasta laajennetusta valvonnasta laadittava soveltamisasetuksen 54 artiklan mukainen tarkastuskertomus toimitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään. Maidontuotantotilojen hygienian, munantuotantotilojen hygienian, tuotantoeläimiltä kiellettyjen aineiden tai tuotantoeläimille hyväksymättömien aineiden käytön, siipikarjan salmonellavalvonnan, eläintaudeista ilmoittamisen, sisämarkkinakaupan ja tuonnin sekä eläinten hyvinvoinnin osalta tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

Hallinnollisessa tarkastuksessa havaitun säännösten noudattamatta jättämisen perusteella on valvonta laajennettava paikalla tehtäväksi tarkastukseksi, jos se on tarpeellista tämän asetuksen 10 §:ssä tarkoitetun tarkastuskertomuksen tai eläinten tunnistusta ja rekisteröintiä koskevan arviointiosan laatimiseksi.

12 §
Eläinten hyvinvoinnin valvonnan laajentaminen

Jos eläinsuojelulaissa (247/1996) tarkoitettu viranomainen tehdessään eläinsuojelulain 39 tai 48 §:ssä mukaista tarkastusta tai mainitun lain 42 §:n mukaisesti muutoin toteaa, että suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea tai tiettyjä kansallisia tukia hakenut maatila on jättänyt noudattamatta tämän asetuksen 23 §:ssä taikka liitteessä 1 tai 2 mainittuja eläinten hyvinvointiin liittyviä säännöksiä, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinten hyvinvointiin liittyviä täydentäviä ehtoja.

Jos eläinten hyvinvointia koskevan valvonnan yhteydessä tilalla havaitaan muita liitteessä 1 tai 2 mainittuja tuotantoeläimiä kuin alkuperäisen valvonnan kohteena olevia, on valvonta laajennettava koskemaan myös näitä tuotantoeläimiä.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on aluehallintovirasto tai virkaeläinlääkäri, tehdään hallinnollinen tarkastus eläinsuojelulain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin aluehallintovirasto tai virkaeläinlääkäri, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

13 §
Kasvinsuojeluainejäämiä koskeva valvonnan laajentaminen

Jos elintarvikelaissa (23/2006) tarkoitettu valvontaviranomainen tarkastaessaan, että elintarvikkeeksi tarkoitetut tuotteet niitä markkinoille saatettaessa täyttävät ne määräykset, jotka on annettu torjunta-ainejäämien enimmäismääristä kasvi- ja eläinperäisissä elintarvikkeissa ja rehuissa tai niiden pinnalla sekä neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 396/2005, toteaa määräystenvastaisia kasvinsuojeluainejäämiä, tarkastus on laajennettava koskemaan kasvinsuojeluainejäämiin liittyviä täydentäviä ehtoja kasvintuotantotilalla.

Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on aluehallintovirasto, tehdään hallinnollinen tarkastus elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos 1 momentissa mainittu viranomainen on muu kuin aluehallintovirasto, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

14 §
Eläinlääkejäämiä koskeva valvonnan laajentaminen

Jos elintarvikelaissa tarkoitettu valvontaviranomainen toteaa valvonnan tai tarkastuksen yhteydessä eläimestä saatavassa elintarvikkeessa eläinlääkkeessä käytettävästä farmakologisesti vaikuttavasta aineesta jäämiä, joiden määrä ylittää kyseiselle eläinlajille vahvistetun enimmäismäärän tai farmakologisesti vaikuttavia aineita, joiden käyttö on kielletty tuotantoeläimille, tarkastus on laajennettava koskemaan eläinlääkejäämiin liittyviä täydentäviä ehtoja siten kuin niistä säädetään tilatukiasetuksen liitteen II B kohdan 11 alakohdan alaviitteessä 1 sillä tilalla, josta elintarviketta tuottava eläin on peräisin.

Jos valvontaviranomainen on aluehallintovirasto, tarkastus tehdään hallinnollisena tarkastuksena elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Jos valvontaviranomainen on muu kuin aluehallintovirasto, tämän on tehtävä säännösten noudattamatta jättämisestä ilmoitus aluehallintovirastolle, joka suorittaa täydentäviä ehtoja koskevan tarkastuksen.

Tarkastuskertomus toimitetaan aluehallintovirastolle, joka huolehtii tulosten tallentamisesta asianomaiseen tietojärjestelmään.

4 luku

Täydentävien ehtojen tilavalvonnan indikaattoriryhmät

15 §
Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että kasvinsuojeluaineita on kasvinsuojeluaineista annetun lain (1259/2006) 16 §:ssä tarkoitetulla tavalla käytetty asianmukaisesti ja että tilalla ei ole käytetty valmistetta, jota ei mainitun lain 5 §:n mukaisesti ole hyväksytty kasvinsuojeluaineeksi.

16 §
Rehut

Rehuja koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, ettei tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 7 artiklan vastaisesti tilalla käytetä eläinten ruokinnassa kiellettyä eläinvalkuaista sekä varmistettava, että kukin eläinlaji saa vain sille tarkoitettua eläinvalkuaista sisältävää rehua. Lisäksi on valvottava, että rehuhygieniaa koskevista vaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 183/2005 liitteen I mukaisesti jätteitä, vaarallisia aineita, kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja lääkerehuja varastoidaan ja käsitellään asianmukaisesti rehuista ja eläinten pitopaikoista erillään. Edelleen on valvottava, että kasvinsuojeluaineiden käyttöä ja tilalla eläimille syötettyä rehua ja tilalta toimitettua rehua koskeva kirjaamisvelvollisuus on täytetty ja että rehut on hankittu rekisteröidyiltä tai hyväksytyiltä rehualan toimijoilta viimeksi mainitun asetuksen 5 artiklan kohdan 6 mukaisesti.

17 §
Maidontuotantotilojen hygienia

Maidontuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että elintarvikelain 22 §:n säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta on noudatettu. Lisäksi on valvottava, että maidontuotantotilojen hygieniassa on noudatettu alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) 8 §:n säännöksiä kirjallisesta kuvauksesta omavalvonnan toteuttamiseksi, 9 §:n säännöksiä kirjanpidosta, 10 §:n säännöksiä kirjanpidon säilyttämisestä, 16 ja 17 §:n säännöksiä lypsyvälineiden puhdistamiseen käytettävän veden laadun selvittämisestä, edellä mainitun asetuksen liitteen 2 luvun 4 säännöksiä automaattisen lypsylaitteiston erilleen ohjaamaa maitoa koskevasta kirjanpidosta, liitteen 2 luvun 2 kohdan C. säännöksiä maidon jäähdytys- ja säilytystiloista, liitteen 2 luvun 2 kohdan D.17. säännöksiä lypsykoneen hyvän kunnon ja toiminnan varmistamiseksi sekä liitteen 2 luvun 3 säännöksiä lypsyn ja maidon käsittelyn hygieniasta.

18 §
Munantuotantotilojen hygienia

Munantuotantotilojen hygieniaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että elintarvikelain 22 §:n säännöksiä ilmoitusvelvollisuudesta on noudatettu. Lisäksi on valvottava, että munantuotantotilojen hygieniassa alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 8 §:n säännöksiä kirjallisesta kuvauksesta omavalvonnan toteuttamiseksi, 9 §:n säännöksiä kirjanpidosta ja 10 §:n säännöksiä kirjanpidon säilyttämisestä noudatetaan ja mainitun asetuksen liitteen 4 vaatimukset täyttyvät.

19 §
Tuotantoeläimiltä kielletyt tai tuotanto- eläimille hyväksymättömät aineet

Tuotantoeläimiltä kiellettyjä tai tuotantoeläimille hyväksymättömiä aineita koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu eräiden lääkeaineiden käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta eläimille annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (847/2008) 4―6 ja 9 §:n säännöksiä lääkeaineiden käytön kieltämisestä tuotantoeläimille eikä tuotantoeläimille ole annettu farmakologisesti vaikuttavia aineita, jotka eivät ole sallittuja.

20 §
Siipikarjatilojen salmonellavalvonta

Siipikarjatilojen salmonellavalvontaa koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on noudatettu broilereiden ja kalkkunoiden salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1173 /2009) 6, 9―13 ja 25 §:n sekä kanojen salmonellavalvontaohjelmasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1172 /2009) 6, 9―14 ja 28 §:n säännöksiä näytteiden ottamisesta ja parvia koskevasta kirjanpidosta.

21 §
Eläintaudeista ilmoittaminen

Eläintaudeista ilmoittamista koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on tilatukiasetuksen liitteessä II tarkoitettujen eläintautien osalta noudatettu eläintautilain (55/1980) 9 §:n säännöksiä eläintautiepäilyn ilmoittamisesta sekä velvollisuudesta noudattaa viranomaisen määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi.

22 §
Sisämarkkinakauppa ja tuonti

TSE- taudin leviämisen estämiseksi täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että lampaita ja vuohia pitävillä tiloilla on noudatettu eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisöjen sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 5 ja 8 §:n sekä Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavista eräistä elävistä eläimistä sekä niiden alkioista ja sukusuluista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (866/2008) 34 §:n säännöksiä TSE-taudin leviämisen estämiseksi.

23 §
Eläinten hyvinvointi

Eläinten hyvinvointia koskevassa täydentävien ehtojen tilavalvonnassa on valvottava, että tilalla on nautojen, sikojen, munivien kanojen, lampaiden ja vuohien pidossa noudatettu seuraavia eläinsuojeluvaatimuksia:

1) Nautojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 18 §:n 1 ja 2 momentin säännöksiä vasikan kytkemisestä ja pidosta sekä nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (14/EEO/1997) nautojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

2) Sikojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 17 §:n säännöksiä sikojen kytkemisestä ja pidosta sekä 23 §:n 5 kohdan säännöksiä porsaan kastroinnista. Lisäksi on valvottava, että on noudatettu sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (14/EEO/2002) sikojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

3) Munivien kanojen osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 20 §:n säännöksiä munivien kanojen pidosta sekä kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (10/EEO/2000) munivien kanojen pitoa koskevia säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

4) Lampaiden osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 19 §:n säännöksiä lampaiden kytkemisestä sekä lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (4/EEO/1997) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

5) Vuohien osalta on valvottava, että tilalla on noudatettu eläinsuojeluasetuksen 19 §:n säännöksiä vuohien kytkemisestä sekä vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen (5/EEO/1997) säännöksiä liitteen 1 mukaisesti.

Eläinten hyvinvointia koskevassa 12 §:n mukaisessa valvonnassa on muiden tuotantoeläinten kuin edellä 1 momentissa lueteltujen osalta valvottava, että tilalla on noudatettu eläinkohtaisia eläinsuojeluvaatimuksia liitteen 2 mukaisesti.

Kaikkien tuotantoeläinten osalta on lisäksi valvottava lääkityskirjanpito tuotantoeläinten lääkityksestä pidettävästä kirjanpidosta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (13/EEO/2000) mukaisesti.

24 §
Eläinten tunnistus ja rekisteröinti

Tarkastuksessa on varmistuttava, että suoria tukia hakeneet eläintenpitäjät ovat huolehtineet hallussaan olevien nautaeläimien merkitsemisestä ja rekisteröinnistä nautaeläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (1391/2006) säädetyllä tavalla.

Sikaeläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu sikojen merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (1296/2001).

Lammas- ja vuohieläinten osalta tarkastuksessa on varmistuttava, että merkitsemisessä ja rekisteröinnissä on noudatettu lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annettua maa- ja metsätalousministeriön asetusta (469/2005).

Tarkastuksessa on lisäksi muutoin varmistettava, että tilatukiasetuksen liitteen II mukaisia eläinten tunnistukseen ja rekisteröintiin liittyviä täydentäviä ehtoja on noudatettu.

5 luku

Seuraamukset

25 §
Laiminlyönnistä aiheutuvat seuraamukset

Jos tässä asetuksessa tarkoitettuja ehtoja ja vaatimuksia ei noudateta, tilatukiasetuksessa tarkoitettuja suoria tukia, luonnonhaittakorvausta, ympäristötukea, eläinten hyvinvointitukea ja tiettyjä kansallisia tukia vähennetään siten kuin siitä säädetään tilatukiasetuksen 24 artiklassa ja soveltamisasetuksen 70 ja 71 artiklassa. Seuraamus ehtojen tai vaatimusten laiminlyönnistä on soveltamisasetuksen 70 artiklan 8 kohdan ja 71 artiklan 1 kohdan mukaisesti pääsääntöisesti kolme prosenttia suorien tukien, luonnonhaittakorvauksen, ympäristötuen, eläinten hyvinvointituen ja tiettyjen kansallisten tukien kokonaismäärästä.

26 §
Säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä aiheutuvat seuraamukset

Seuraamus säännösten tahallisesta noudattamatta jättämisestä säädetään soveltamisasetuksen 72 artiklassa.

6 luku

Erinäiset säännökset

27 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen tekemään tukipäätökseen säädetään maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa noudatettavasta menettelystä annetun lain (1336/1992), jäljempänä tukitehtävälaki, 10 §:ssä.

28 §
Valvontaa koskevan lainsäädännön soveltaminen

Tarkastusten tekemisestä säädetään tukitehtävälain 8 §:ssä, Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 luvussa sekä tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 §:n 2 momentissa.

29 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan kansanterveyttä sekä eläinten ja kasvien terveyttä ja taudeista ilmoittamista, eläinten hyvinvointia sekä eläinten tunnistamista ja rekisteröintiä koskevien täydentävien ehtojen valvonnasta 28 päivänä joulukuuta 2006 annettu valtioneuvoston asetus (1452/2006).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Neuvoston asetus (EY) N:o 73/2009 (32009R0073); EUVL N:o L 30, 31.1.2009, s. 16
Komission asetus (EY) N:o 1122/2009 (32009R1122); EUVL N:o L 316, 2.12.2009, s. 65

Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Apulaisosastopäällikkö
Riitta Heinonen

Liite 1

NAUTOJEN, SIKOJEN, MUNIVIEN KANOJEN, LAMPAIDEN JA VUOHIEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Naudat

Nautojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1997, osittain muut. asetuksella 6/EEO/2002)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan lattian ominaisuudet (kohta 1.2., kappale 1)

b) pitopaikan olosuhteet (kohta 1.3. alakohta 1)

c) ruokinta- ja juoma-astiat (kohta 1.4., alakohdat 3 ja 4)

d) vasikan pitopaikka (kohta 1.5.)

e) parsinavetan tilavaatimukset (kohta 1.7.)

f) pihaton tilavaatimukset (kohta 1.8., kappale 2)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a) naudan ruokinta ja juottaminen (kohta 2.3, alakohdat 1, 2 ja 4)

Siat

Sikojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (14/EEO/2002)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a) sikojen sosiaalinen kanssakäyminen pitopaikassa (kohta 1.1., alakohta 3)

b) pitopaikan olosuhteet (kohta 1.3., alakohta 1)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.3., alakohdat 2)

d) porsituskarsina ja porsitushäkki (kohta 1.6., alakohdat 1 ja 2)

e) emakoiden ja ensikoiden ryhmäkarsina (kohta 1.7.)

f) karjun karsina (kohta 1.8.)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a) lajinomaiseen käyttäytymistarpeeseen liittyvät materiaalit (kohta 2.1., alakohta 3)

b) sian ruokinta (kohta 2.2., alakohta 1)

c) ryhmässä pidettävien sikojen ruokinta (kohta 2.2., alakohta 3)

d) juomaveden riittävyys ja puhtaus (kohta 2.2., alakohta 6)

Munivat kanat

Kanojen pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (10/EEO/2000, osittain muut. asetuksella 10/EEO/2002)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 1 mainitut seuraavat asiat:

a) kaksi- tai useampikerroksisen pitojärjestelmän ominaisuudet (kohta 1.1., kappale 4)

b) pitopaikan olosuhteet (kohta1.2., kappale 1)

c) ilmanvaihto koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän häiriön aikana (kohta 1.2., kappale 2)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 2 mainitut seuraavat asiat:

a) rehun ja juomaveden riittävyys (kohta 2.3., kappale 2)

Valvonnan kohteena ovat mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteessä 3 mainitut seuraavat asiat:

a) valaistusrytmi kanalassa (kohta 3.1., kappale 2)

b) varustelemattomien häkkien mitat (kohta 3.2.2., kappaleet 1―3)

c) varusteltujen häkkien mitat (kohta 3.2.3., kappaleet 1―3 ja 5)

d) avokanaloiden mitat (kohta 3.3.2, kappaleet 1―6)

e) vähintään 350 kanan avokanaloille asetettavat lisävaatimukset (kohta 3.3.2.1.)

Lampaat

Lampaiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (4/EEO/1997)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1―3 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.4., kappale 1)

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3.)

c) tilavaatimukset (liite 3, kappaleet 1 ja 3)

Vuohet

Vuohien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (5/EEO/1997)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1―3 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.4., kappale 1)

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3., kappaleet 1―2 ja 4―5)

c) tilavaatimukset (liite 3, kappaleet 1 ja 3)

Liite 2

MUIDEN TUOTANTOELÄINTEN PIDOSSA NOUDATETTAVAT ELÄINSUOJELUVAATIMUKSET

Peurat

Eläinsuojeluasetus 2 § 1 momentti ja peurojen tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (11/EEO/1997)

Valvonnan kohteena ovat seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti, lukuun ottamatta melua

Edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1 ja 2 mainitut seuraavat asiat:

a) tarhan tilavaatimukset (liite 1; kohta 1.1., kappale 1),

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.2.)

Strutsieläimet

Strutsieläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (22/EEO/1997)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1―3 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.4. kappale 1),

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3),

c) tilavaatimukset (liite 3)

Hevoset

Eläinsuojeluasetus 9 § ja hevosten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (14/EEO/1998)

Valvonnan kohteena ovat seuraavat asiat:

a) juotto eläinsuojeluasetuksen 9 §:n mukaisesti

Edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteessä 1 ja 2 mainitut seuraavat asiat:

a) yksittäiskarsinan tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.4.1.)

b) ryhmässä pidettävien hevosten tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.4.2.)

c) pilttuun tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.4.3.)

d) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.3., kappaleet 1 ja 3)

e) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3)

Biisonit

Eläinsuojeluasetus 2 § 1 momentti ja biisonien tarhaamiselle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (3/EEO/1999)

Valvonnan kohteena ovat seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet eläinsuojeluasetuksen 2 §:n 1 momentin mukaisesti.

Edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1 ja 2 mainitut seuraavat asiat:

a) tarhan tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.1., kappale 2)

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.2)

Ankat, myskisorsat ja hanhet

Ankkojen, myskisorsat mukaan luettuina, ja hanhien pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (30/EEO/1999)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1 ja 2 mainitut seuraavat asiat:

a) tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.2., kappaleet 6―9)

b) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.3 kappaleet 1 ja 2)

c) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3., kappaleet 1―2 ja 4)

Kalkkunat

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalkkunoiden pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (1/EEO/2002)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteissä 1 ja 2 mainitut seuraavat asiat:

a) tilavaatimukset (liite 1, kohta 1.2.4.)

b) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohdat 1.3., alakohdat 1 ja 2)

c) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3.)

Turkiseläimet

Maa- ja metsätalousministeriön päätös turkiseläinten pidolle asetettavista eläinsuojeluvaatimuksista (16/EEO/1999)

Valvonnan kohteena ovat edellä mainitun maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteissä 1―3 mainitut seuraavat asiat:

a) pitopaikan olosuhteet (liite 1, kohta 1.2.1 kappaleet 2 ja 4)

b) juotto ja ruokinta (liite 2, kohta 2.3.)

c) tilavaatimukset (liite 3).

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.