80/2010

Annettu Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan Euroopan yhteisön ulkopuolisista maista tuotavasta lihasta ja lihasta jalostetuista tuotteista 5 päivänä joulukuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1140/2006) 8 §:n 3 momentti ja liite, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 698/2007, sekä

muutetaan 4, 7, 10, 21 ja 22 §, sellaisina kuin niistä ovat 4 ja 10 § osaksi mainitussa asetuksessa 698/2007, 7 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 21 § osaksi asetuksessa 544/2008, seuraavasti:

4 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) punaisella lihalla kotieläiminä pidettyjen sorkka- ja kavioeläinten lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.2.;

2) siipikarjan lihalla siipikarjan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.3.;

3) tarhatun riistan lihalla tarhatun riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.6.;

4) tarhattujen kanien lihalla luettelon vahvistamisesta kolmansista maista tai niiden osista, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta luonnonvaraisten jäniseläinten, tiettyjen luonnonvaraisten maanisäkkäiden ja tarhattujen kanien lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua tarhattujen kanien lihaa;

5) luonnonvaraisen riistan lihalla luonnonvaraisen riistan lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.5. sekä hyljettä;

6) luonnonvaraisten jäniseläinten lihalla komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua luonnonvaraisten kanien ja jänisten lihaa;

7) muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalla komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009 tarkoitettua muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden kuin sorkka- ja kavioeläinten tai jäniseläinten lihaa;

8) muilla eläimenosilla muita eläimenosia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.11.;

9) jauhelihalla jauhelihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.13.;

10) mekaanisesti erotellulla lihalla mekaanisesti erotettua lihaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.14.;

11) raakalihavalmisteella raakalihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 1.15.;

12) lihalla 1―11 kohdassa tarkoitettua lihaa sekä matelijoiden lihaa;

13) lihavalmisteella lihavalmistetta siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.1.;

14) sulatetulla eläinrasvalla sulatettua eläinrasvaa siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.5.;

15) mahoilla, virtsarakoilla ja suolilla käsiteltyjä mahoja, rakkoja ja suolia siten kuin ne on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.9.;

16) kollageenilla kollageenia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.8.;

17) gelatiinilla gelatiinia siten kuin se on määritelty eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-asetuksen liitteen I kohdassa 7.7.;

18) lihasta jalostetuilla tuotteilla 13―17 kohdassa tarkoitettuja tuotteita, jotka syntyvät lihan, jauhelihan tai raakalihavalmisteen jalostuksesta tai näiden jalostettujen tuotteiden jatkojalostuksesta;

19) yhdistelmätuotteella elintarviketta, joka sisältää sekä jalostettuja eläimistä saatavia tuotteita että kasviperäisiä tuotteita, mukaan lukien sellaiset elintarvikkeet, joiden osalta perustuotteen jalostaminen on erottamaton osa lopputuotteen valmistamista;

20) laitoksella laitosta siten kuin se on määritelty yleisen elintarvikehygienia-asetuksen 2 artiklan 1 kohdan c alakohdassa;

21) alkuperälaitoksella Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa sijaitsevaa laitosta, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu ja jonka tunnistusmerkintä on pakkauksessa;

22) alkuperämaalla kolmatta maata, jossa eläimistä saatavat elintarvikkeet on tuotettu, valmistettu tai pakattu;

23) viejämaalla kolmatta maata, jossa virkaeläinlääkäri on allekirjoittanut erän mukana olevan eläinlääkärintodistuksen tai jossa erän mukana oleva muu asiakirja on laadittu;

24) laivaliikenteen muonituksella elintarvikkeita, jotka on tarkoitettu miehistön ja matkustajien nautittaviksi matkan aikana Suomen ja muun valtion välisessä, jäsenvaltioiden rannikkoalueiden ulkopuolelle liikennöivässä laivaliikenteessä;

25) komissiolla Euroopan yhteisöjen komissiota;

26) neuvostolla Euroopan unionin neuvostoa;

27) jäsenvaltiolla Euroopan unionin jäsenvaltiota; sekä

28) suojapäätöksellä komission antamaa päätöstä, jolla rajoitetaan tuontia kolmannesta maasta kyseisen maan eläintauti- tai terveystilanteen muutoksen vuoksi.

Viitattaessa tässä asetuksessa Euroopan yhteisön säädökseen tarkoitetaan kyseistä säädöstä siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

7 §
Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuontivaatimukset

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään sellaisten kolmansien maiden ja niiden alueiden, vyöhykkeiden tai erillisalueiden luettelon vahvistamisesta, joista saa tuoda yhteisöön tai kuljettaa yhteisön kautta siipikarjaa ja siipikarjatuotteita, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus.

Siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihan, jauhelihan ja mekaanisesti erotellun lihan tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on hyväksytty.

10 §
Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuontivaatimukset

Tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihan ja jauhelihan tuonnille asetetuista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009. Uudesta-Seelannista tuotavan erän mukana on kuitenkin oltava komission päätöksen 2003/56/EY edellyttämä eläinlääkärintodistus. Tuonnin edellytyksenä on myös se, että alkuperämaa on mainittu komission päätöksen 2004/432/EY liitteessä maana, jonka jäämien valvontasuunnitelma on eläinlajikohtaisesti hyväksytty.

Trikiinitartunnalle alttiiden eläinten, kuten karhun, lihan ja jauhelihan trikiinitarkastuksista säädetään trikiiniasetuksen III luvussa.

21 §
Tuonti laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi tai varastoitavaksi väliaikaisesti ennen kuljettamista kolmanteen maahan

Edellä 2 luvussa säädetystä poiketen laivaliikenteen muonitukseen, kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta kolmanteen maahan tai Suomessa väliaikaisesti varastoitavaksi ennen kuljettamista kolmanteen maahan tarkoitettujen lihan, lihasta jalostettujen tuotteiden ja lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden tuontierien on täytettävä seuraavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset:

1) punainen liha sekä tarhattujen ja luonnonvaraisten kavio- ja sorkkaeläinten liha ja jauheliha täyttää neuvoston päätöksen 79/542/ETY 12 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

2) siipikarjan, tarhattujen sileälastaisten lintujen ja luonnonvaraisten riistalintujen lihalle, jauhelihalle ja mekaanisesti erotellulle lihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 798/2008;

3) tarhattujen kanien, luonnonvaraisten jäniseläinten sekä muiden luonnonvaraisten maanisäkkäiden lihalle ja jauhelihalle asetettavista vaatimuksista säädetään komission asetuksessa (EY) N:o 119/2009;

4) raakalihavalmisteet täyttävät komission päätöksen 2000/572/EY 4 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen III mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

5) lihavalmisteet sekä kuumennuskäsitellyt mahat, virtsarakot ja suolet täyttävät komission päätöksen 2007/777/EY 5 artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen IV mallin mukainen eläinlääkärintodistus;

6) suolatut tai kuivatut suolet täyttävät komission päätöksen 2003/779/EY 1 a artiklan vaatimukset ja erän mukana on mainitun päätöksen liitteen I B mallin mukainen eläinlääkärintodistus; sekä

7) lihavalmisteita sisältävien yhdistelmätuotteiden erän mukana on 5 kohdassa tarkoitettu eläinlääkärintodistus.

Muiden kuin 1 momentissa mainittujen, laivaliikenteen muonitukseen tai kauttakuljetettavaksi Suomen alueen kautta tarkoitettujen lihan ja lihasta jalostettujen tuotteiden tuontierien mukana on oltava asiakirja, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa.

22 §
Tuonti omaan käyttöön sekä lähetykset yksityishenkilölle

Edellä 2 luvussa säädettyä ei sovelleta sellaisiin matkustajien matkatavaroissa tuomiin tai postipaketteina yksityishenkilölle lähetettäviin muihin kuin kaupallisiin eriin lihaa, lihavalmisteita tai lihavalmisteita sisältäviä yhdistelmätuotteita. Kyseisten erien tuontiehdoista ja rajoituksista säädetään eläinperäisiä tuotteita sisältävien henkilökohtaisten lähetysten tuonnista yhteisöön ja asetuksen (EY) N:o 136/2004 muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 206/2009.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä helmikuuta 2010.

Komission asetus (EY) N:o 798/2008 (32008R0798); EUVL N:o L 226, 23.8.2008, s. 1
Komission asetus (EY) N:o 119/2009 (32009R0119); EUVL N:o L 39, 10.2.2009, s. 12
Komission asetus (EY) N:o 206/2009 (32009R0206); EUVL N:o L 77, 24.3.2009, s. 1

Helsingissä 27 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintöylitarkastaja
Leena Salin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.