78/2010

Annettu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeriön asetus ravintolisistä

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 13 päivänä tammikuuta 2006 annetun elintarvikelain (23/2006) 7 §:n ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin ne ovat laissa 989/2007:

1 §
Asetuksen tarkoitus

Tällä asetuksella pannaan täytäntöön 10 päivänä kesäkuuta 2002 ravintolisiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1) ravintolisällä puristeena, kapselina, pastillina, tablettina, pillerinä, jauheena, tiivisteenä, uutteena, nesteenä tai muussa vastaavassa annosmuodossa myytävää valmiiksi pakattua valmistetta, jota pidetään kaupan elintarvikkeena, jota nautitaan pieninä mitta-annoksina ja josta saatavalla energiamäärällä ei ole merkitystä ruokavalion kannalta. Ravintolisän tarkoitus on sille ominaisten ravintoaineiden tai muiden aineiden vuoksi täydentää ruokavaliota tai muulla tavalla vaikuttaa ihmisen ravitsemuksellisiin tai fysiologisiin toimintoihin. Ravintolisällä ei tarkoiteta valmistetta, joka lääkelain (395/1987) nojalla luokitellaan lääkkeeksi.

2) ravintolisälle ominaisella aineella ravintoainetta, kuten vitamiinit ja kivennäisaineet, tai muuta ainetta, jolla on ravitsemuksellinen tai fysiologinen vaikutus.

3 §
Ravintolisän sisältämät vitamiinit ja kivennäisaineet

Ravintolisä saa sisältää vain sellaisia vitamiineja ja kivennäisaineita, jotka on lueteltu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/46/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1925/2006 muuttamisesta siltä osin, kuin on kyse sellaisten vitamiinien ja kivennäisaineiden ja niiden muotojen luetteloista, joita voidaan lisätä elintarvikkeisiin ravintolisät mukaan luettuina annetun komission asetuksen (EY) N:o 1170/2009 liitteessä I ja jotka on mainitun asetuksen liitteessä II luetelluissa muodoissa.

4 §
Puhtausvaatimukset

Käytettyjen yhdisteiden on täytettävä yhteisölainsäädännössä säädetyt puhtausvaatimukset. Yhteisösäännösten puuttuessa sovelletaan kansainvälisten elinten suosittelemia yleisesti hyväksyttyjä puhtausvaatimuksia.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa puhtausvaatimuksista tarkempia ohjeita.

5 §
Ravintolisän pakkausmerkinnät

Tämän asetuksen piiriin kuuluvan valmisteen myyntinimitys on "ravintolisä".

Sen lisäksi mitä pakkausmerkinnöistä on muualla säädetty, ravintolisän pakkaukseen on merkittävä:

- valmisteelle ominaisten ravintoaineiden tai aineiden luokkien nimet tai maininta näiden ravintoaineiden tai aineiden luonteesta;

- valmisteen suositeltava vuorokausiannos;

- varoitus siitä, että ilmoitettua suositeltua vuorokausiannosta ei saa ylittää;

- maininta siitä, että ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena;

- varoitus, jonka mukaan tuotteet on säilytettävä pienten lasten ulottumattomissa.

Ravintolisän pakkausmerkinnöissä, esillepanossa ja mainonnassa ei saa esittää tai viitata siihen, että tasapainoisesta ja monipuolisesta ruokavaliosta ei yleensä saa riittävästi ravintoaineita.

Ravintolisän pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla ei saa esittää ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liittyviä ominaisuuksia eikä viitata tällaisiin tietoihin.

6 §
Ravintolisälle ominaisten aineiden määrien ilmoittaminen

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä numeroin. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta tulee käyttää yksiköitä, jotka eritellään 3 §:ssä mainitun komission asetuksen (EY) N:o 1170/2009 liitteessä I. Ilmoitettujen arvojen on oltava keskiarvoja, jotka perustuvat valmistajan tuotteesta tekemään analyysiin.

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät ilmoitetaan pakkausmerkinnöissä mainittuna valmistajan suosittelemana tuotteen vuorokausiannoksena.

Ravintolisälle ominaisten aineiden määrät on ilmaistava prosenttiosuutena vertailuarvoista, mikäli vertailuarvo on olemassa kyseiselle aineelle. Vitamiinien ja kivennäisaineiden osalta vertailuarvo on esitetty ravintoarvoista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (588/2009) liitteessä. Prosenttiosuus vertailuarvosta voidaan myös esittää graafisesti.

7 §
Ravintolisän kaupanpito

Elinkeinoharjoittajan, joka valmistaa, valmistuttaa tai tuo maahan ravintolisää, on tehtävä siitä ilmoitus Elintarviketurvallisuusvirastolle. Ilmoitus vaaditaan myös kun valmisteen koostumus sille ominaisten aineiden osalta muuttuu tai kun valmiste poistuu markkinoilta.

Ilmoitukseen liitetään malli valmisteessa käytettävistä pakkausmerkinnöistä.

Elintarviketurvallisuusvirasto antaa ilmoituksen tekemisestä tarkempia ohjeita.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2010.

Tällä asetuksella kumotaan ravintolisistä 18 päivänä kesäkuuta 2003 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön asetus (571/2003) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/46/EY (32002L0046); EYVL N:o L 183, 10.6.2002, s. 51
Komission asetus (EY) N:o 1170/2009 (32009R1170); EUVL N:o 314, 30.11.2009, s. 46

Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Kaupallinen neuvos
Leena Mannonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.