69/2010

Annettu Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Laki Yliopistojen palvelukeskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Luovutusvaltuus ja perustettava osakeyhtiö

Valtioneuvosto oikeutetaan luovuttamaan opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvan Yliopistojen palvelukeskuksen hallinnassa oleva omaisuus, immateriaaliset oikeudet ja liiketoiminta Yliopistojen palvelukeskuksen toimintaa jatkamaan perustettavalle osakeyhtiölle.

Yhtiön toimialana on talous- ja henkilöstöhallinnon tukipalveluiden ja muiden tukipalveluiden tuottaminen sekä tukipalveluihin liittyvä muu liiketoiminta.

Valtio merkitsee yhtiötä perustettaessa kaikki sen osakkeet.

2 §
Luovutuksen ehdot

Valtioneuvosto määrää luovutettavan omaisuuden ja sen arvon sekä ehdot, joilla luovutus tapahtuu. Valtioneuvosto määrää myös muista omaisuuden luovuttamiseen ja yhtiön muodostamiseen liittyvistä järjestelyistä.

Valtioneuvosto määrää, mikä osa omaisuudesta pannaan yhtiöön osakkeita vastaan.

3 §
Verotus

Tuloverotuksessa noudatetaan soveltuvin osin elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968) 52 d §:ssä tarkoitettua liiketoimintasiirtoa koskevia säännöksiä.

4 §
Vastuu sitoumuksista

Osakeyhtiö vastaa velka-, vuokra-, palvelu-, hankinta- ja toimitussopimuksista sekä muista vastaavista sitoumuksista, joihin Yliopistojen palvelukeskus on toimintansa aikana sitoutunut ja jotka koskevat osakeyhtiölle luovutettua omaisuutta ja liiketoimintaa.

Valtion toissijainen vastuu perustettavalle yhtiölle 1 momentin perusteella siirtyvistä sitoumuksista jää voimaan, jollei vastapuoli hyväksy vastuun siirtämistä yhtiölle. Yhtiö on velvollinen korvaamaan valtiolle sen, mitä valtio tässä momentissa tarkoitetun vastuunsa perusteella suorittaa.

5 §
Henkilöstön palvelussuhteen muuttuminen

Yliopistojen palvelukeskuksen virat lakkaavat ja niihin perustuvat virkasuhteet sekä määräaikaiset virkasuhteet päättyvät ilman irtisanomista 30 päivänä huhtikuuta 2010. Henkilöstö otetaan työsuhteeseen osakeyhtiöön 1 päivästä toukokuuta 2010. Virkojen lakkaaminen ja virkasuhteiden päättyminen ei edellytä virkamiehen suostumusta. Yliopistojen palvelukeskuksen työsopimussuhteiset tehtävät ja niissä oleva henkilöstö siirtyy työsuhteeseen osakeyhtiöön 1 päivästä toukokuuta 2010. Määräaikainen virka- ja työsopimussuhteinen henkilöstö otetaan tai siirtyy osakeyhtiön palvelukseen määräaikansa osoittamaksi ajaksi määräaikaiseen työsuhteeseen.

Työntekijöihin ja palvelussuhteen ehtoihin sovelletaan, mitä laissa säädetään tai sen nojalla säädetään tai määrätään sekä mitä työehtosopimuksessa ja työsopimuksessa sovitaan.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan Yliopistojen palvelukeskuksesta 17 päivänä tammikuuta 2008 annettu valtioneuvoston asetus (29/2008).

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Valtioneuvosto voi tehdä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettuja toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa. Opetusministeriö ja Yliopistojen palvelukeskus voivat tehdä 5 §:n 1 momentissa tarkoitettujen virkojen lakkaamiseen ja virkoihin perustuvien virkasuhteiden sekä määräaikaisten virkasuhteiden päättymiseen liittyviä toimenpiteitä ennen lain voimaantuloa.

Yliopistojen palvelukeskuksen viimeisen toimintakauden tilintarkastukseen ja tilinpäätökseen sovelletaan, mitä 2 momentissa mainitussa asetuksessa ja valtion talousarviosta annetussa laissa (423/1988) ja sen nojalla säädetään. Osakeyhtiö hoitaa näiltä osin Yliopistojen palvelukeskuksen tehtävät.

HE 140/2009
SiVM 11/2009
EV 187/2009

Helsingissä 22 päivänä tammikuuta 2010

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kulttuuri- ja urheiluministeri
Stefan Wallin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.