47/2010

Annettu Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan ei-tuotannollisten investointien tuesta vuosina 2008―2013 27 päivänä maaliskuuta 2008 annetun valtioneuvoston asetuksen (185/2008) 3 §:n 2 kohta, 5 ja 6 §, 14 §:n 1momentti, 16 ja 17 §, 18 §:n 1 momentti, 21 § ja liite, sellaisena kuin niistä on 5 § osaksi asetuksessa 167/2009, seuraavasti:

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) arvokkaalla perinnebiotoopilla ketoa, niittyä, lehdesniittyä, hakamaata, metsälaidunta tai nummea, jossa on nähtävissä selviä merkkejä laidunnuksesta tai alueen käytöstä karjan rehuntuotantoon ja joka on alueellisten ympäristökeskusten vuosina 1996―2001 julkaisemissa perinnemaisemaraporteissa määritelty valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaaksi perinnebiotoopiksi, tai jonka elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on arvioinut arvoltaan näitä vastaavaksi taikka perinnebiotooppia, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon; luonnonhaittakorvauksista ja maatalouden ympäristötuista vuosina 2007―2013 annetun valtioneuvoston asetuksen (366/2007) 58―62 §:ssä tarkoitettuja peltoaloja ei lueta arvokkaiksi perinnebiotoopeiksi;


5 §
Kosteikkojen alueellinen kohdentaminen

Kosteikon perustamiseen voidaan myöntää tukea vain sellaisiin kohteisiin, joilla peltoja on yli 20 prosenttia kyseisen vesistön tai valtaojan yläpuolisesta valuma-alueesta.

Tukea voidaan myöntää sellaisen kosteikon perustamiseen, joka toteutetaan Suomenlahteen, Saaristomereen, Selkämereen, Merenkurkkuun tai Perämereen laskevan jokivesistön valuma-alueella tai sellaisen järven valuma-alueella, jossa kosteikon perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- tai raputaloutta.

Tukea voidaan 2 momentissa tarkoitettujen alueiden lisäksi myöntää kosteikon perustamiseen muuhun luontaisesti ja ympäristönhoidon kannalta tarkoituksenmukaiseen paikkaan, jos tämä katsotaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen laatimassa tai hyväksymässä yleissuunnitelmassa tarpeelliseksi ja jos perustamisella voidaan merkittävästi pienentää maatalouden aiheuttamaa vesistökuormitusta ja lisätä maatalousalueiden luonnon monimuotoisuutta sekä edistää riista-, kala- tai raputaloutta. Yleissuunnitelmalla tarkoitetaan suojavyöhykkeiden, luonnon monimuotoisuuden tai kosteikkojen yleissuunnitelmaa, jossa alueelliset ja paikalliset olosuhteet sekä vesiensuojelu- ja muut ympäristötavoitteet huomioon ottaen on selvitetty kosteikkojen perustamisedellytyksiä laajemmalla alueella.

6 §
Kosteikon pinta-ala

Kosteikon pinta-alan, tulva-alueet mukaan lukien, on oltava vähintään 0,5 prosenttia yläpuolisen valuma-alueen pinta-alasta. Yläpuoliselle valuma-alueelle samaan aikaan perustettavat, aiemmin perustetut tai siellä jo olevat luontaiset kosteikot voidaan laskea mukaan edellä mainittuun 0,5 prosentin vähimmäisalaan. Kosteikkohankkeen kokonaisalaan lasketaan vesi- ja tulva-alueiden lisäksi penkereet ja hoidon kannalta tarpeellinen reuna-alue.

14 §
Oman työn ja vastikkeetta tehdyn työn korvattavuus

Tuen hakijan kiinteistöltä otetun oman puutavaran ja maa-aineksen käyttö voidaan hyväksyä korvattavaksi kustannukseksi, jos tuki myönnetään luonnolliselle henkilölle. Korvattavan kustannuksen on perustuttava sellaiseen arvioon puutavaran tai maa-aineksen määrästä, laadusta ja hinnasta, jonka on tehnyt ammatissaan näitä asioita käsittelevä asiantuntija. Tuen saajan tekemä työ ja omien koneiden tai laitteiden käytöstä aiheutuneet kustannukset voidaan hyväksyä korvattaviksi kustannuksiksi. Työstä on pidettävä työpäiväkirjaa.


16 §
Tuen enimmäismäärä

Ei-tuotannollisten investointien tukea maksetaan hyväksyttyjen toteutuneiden kustannusten mukaan hehtaaria kohden enintään:

- kosteikon perustaminen 11 500 €/ha
- arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen
- enintään 3 ha:n kohteet 1 179 €/ha
- yli 3 ha:n, mutta enintään 10 ha:n kohteet 910 €/ha
- yli 10 ha:n kohteet 750 €/ha

Jos perustettava kosteikko on kooltaan 0,3―0,5 hehtaaria, tukea maksetaan enintään 3226 euroa kohteelta.

17 §
Tuen myöntäminen

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus arvioi hakemuksessa esitetyt kustannukset ja vahvistaa päätöksellään tuen hankekohtaisen enimmäismäärän.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen on pyydettävä toimintalinjan 2 lain 3 §:ssä tarkoitetun paikallisen toimintaryhmän lausunto ennen tuen hankekohtaisen enimmäismäärän vahvistamista rekisteröidylle yhdistykselle.

18 §
Ei-tuotannollisen investoinnin toteuttamisaika ja hoitosopimuksen tekeminen

Ei-tuotannollista investointia ei saa aloittaa ennen kuin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tehnyt toimintalinja 2 lain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun päätöksen tuen myöntämisestä. Investointi on toteutettava kahden vuoden kuluessa siitä, kun päätös tuen myöntämisestä on tehty. Erityisistä syistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi myöntää tuen hakijalle investointihankkeen toteuttamiseen yhden vuoden lisäaikaa.


21 §
Korvattavien kustannusten kohtuullisuus

Korvattavat kustannukset ja tulonmenetykset voidaan hyväksyä enintään tämän asetuksen liitteen mukaisina. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi kuitenkin tapauskohtaisesti poiketa liitteen mukaisista kustannuksista, jos poikkeamista tukevat perustellut yksittäistapausta koskevat todelliset kohtuulliset kustannukset. Tällaisista kustannuksista on tuen maksamiseksi esitettävä selvitys siitä, että kustannus perustuu toimenpiteen tavanomaiseen hintatasoon ja että toimenpide on toteutettu tuen myöntämistä koskevassa päätöksessä edellytetyin tavoin kokonaistaloudellisesti edullisimmalla tavalla ottaen huomioon työn laatu ja asianmukaisuus toimenpiteen tavoitteiden näkökulmasta.


Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätettyihin hakemuksiin sovelletaan tämän asetuksen voimaantullessa voimassa ollutta 16 §:ää.

Helsingissä 21 päivänä tammikuuta 2010

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Hallitussihteeri
Suvi Ruuska

Liite

Hyväksyttäviä enimmäiskustannuksia ei-tuotannollisten investointien tuessa
1. Monivaikutteisten kosteikkojen perustaminen
Traktorityö kuljettajineen 41 €/h
Ihmistyö 16 €/h
Traktorikaivurin tai kevyen maansiirtokoneen työveloitus 233 €/ha / 38,9 €/h
Maa-aineksen kuormaus, ajo ja levitys 137 €/ha / 126 €/h
Telakaivurin työveloitus 600 €/ha / 53 €/h
Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon sopimusalueelle istutettujen pensas- ja puuryhmien tai vesikasvillisuuden istutuskustannukset.
Tulonmenetys
- A- ja B-tukialueet 122 €/ha
- C- tukialue 107 €/ha
Suunnitelman laatiminen enintään 1 ha:n suuruiset alueet 420 €/suunnitelma
- enintään 2 ha:n suuruiset hankkeet 10 % investointituen suuruudesta
- yli 2 ha:n suuruiset hankkeet 8 % investointituen suuruudesta
Kustannuksina voidaan lisäksi ottaa huomioon tarpeelliset materiaalikustannukset kuten kiviaines, sora, suodatinkankaat ja muut patomateriaalit.
2. Arvokkaiden perinnebiotooppien alkuraivaus ja aitaaminen
Traktorityö kuljettajineen 41 €/h
Ihmistyö 16 €/h
Kasvuston niitto ja korjuu niitto traktorikäyttöisellä niittokoneella 90 €/ha
Niitto pienniittokoneella 295 €/ha
Niitto raivaussahalla 21,2 €/h
Pienniittokoneen tai raivaussahan kustannus niitossa hyväksytään, mikäli edullisempi menetelmä ei ole kohteella mahdollinen.
Niittojätteen korjuu (paalaus, pöyhintä ja kuljetus) 198 €/ha
Raivaus
Hehtaarikohtaiset kustannukset:
Peruskunnostusraivaus kohteen hoidon aloitusvuonna 421 €/ha
Hoitoraivaus muina vuosina hoitokertaa kohden 98 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen korjuu/kasaus 211 €/ha
Harvennus-/raivausjätteen poltto 226 €/ha
Raivaustähteiden kuljetus 130 €/ha
Tuntiperusteiset kustannukset:
Raivaus (raivaussahalla tehtävä raivaus tai niitto) 21,2 €/h
Harvennus-/raivausjätteen kasaus käsityönä ja poltto 16 €/h
Koneellinen kasaus 38,9 €/h
Raivaustähteiden ajo traktoriperävaunulla 40 €/h
Raivaus ja raivausjätteen poiskorjuun kustannukset voidaan hyväksyä kustannuksina vain niiltä osin kohdetta, joilta ei saada myyntikelpoista puuta. Kustannusperusteeksi voidaan hyväksyä hehtaari- tai tuntiperusteinen kustannus hoidettavan kohteen koon ja hoidon vaativuuden mukaan.
Aitaaminen
- Naudoille sähköpaimenaita (2 lankaa, pylväät ym., ei työ) 1,5 €/m
- Paimenlaite 220―480 €/laite
- Vaativissa kohteissa (esim. kiviset, kallioiset tai kosteat/upottavat kohteet) + 20 % aitakustannuksista
- Lampaille lammasverkko 3 €/m
- Riukuaita 17―25 €/m
Riukuaita voidaan hyväksyä vain maisemallisesti tärkeissä kohteissa.
Aidan tarkastus ja korjaus 20 % rakentamiskustannuksesta/v
Rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset
- huopakatto ja katteen alusrakenne 25―34 €/m2
- maalaus 5―8 €/m2
Muut rakennelmien kunnostukseen liittyvät kustannukset korvataan kohtuullisten kustannusten perusteella.
Eläinten kuljetus
Oma auto/traktori ja kuljetusvaunu (työaika 4hx2hlöä, lastaus, purku, kuljetus) 130 €/kerta
Eläinkuljetusauto (lastaus, purku, ym. lähtötaksa) 200 €/kerta
Edelliseen lisäksi km-korvaus
- oma auto/traktori ja kuljetusvaunu 0,54 €/km
- eläinkuljetusauto 1―1,5 €/km
Vesitse tapahtuvissa kuljetuksissa voidaan hyväksyä korkeampi kustannus.
Eläinten valvonnan lisäkustannus
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä
kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa 75 €/ha
Eläinten juoton lisäkustannus
- tätä korkeampi lisäkustannus voidaan hyväksyä perustellusta syystä kaukana maatilan talouskeskuksesta tai vaikeakulkuisessa maastossa tai saaressa sijaitsevassa kohteessa 50 €/ha
Suunnitelman laatiminen 320 €/suunnitelma
- vaativat kohteet 420 €/suunnitelma
Hoitopäiväkirjan pitäminen (4―8 h/v) 24,6 €/h
Vastikkeetta tehty työ
- ihmistyö 10 €/h
- traktori/muu vastaava työkonetyö 30 €/h

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.